Đại học » Miền Trung

Trường Đại học Quảng Nam

-

 

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2020

*********

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG NAM

Mã trường đăng ký xét tuyển: DQU

Địa chỉ: Số 102 Hùng Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

Số điện thoại: (0235) 221 5255; 0868 343 058

Website: http://www.qnamuni.edu.vn/tuyensinh

E-mail: tuyensinh@qnamuni.edu.vn

TRÍCH ĐỀ ÁN TUYỂN SINH NĂM 2020 CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG NAM:

 

Close [X]