Chương trình đào tạo » Cao đẳng & Trung cấp

QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU

-

 

TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+ Trình bày được các kiến thức cơ bản về máy tính;

+ Trình bày được kiến thức nền tảng về Cơ sở dữ liệu;

+ Trình bày được nguyên tắc, phương pháp để hoạch định, thiết kế và xây dựng, cài đặt, khai thác, bảo trì và nâng cấp hệ thống Cơ sở dữ liệu;

+ Phân tích, giám sát, đánh giá hiệu năng và mức độ an toàn của hệ thống cơ sở dữ liệu và các biện pháp bảo vệ hệ thống Cơ sở dữ liệu;

+ Trình bày được các kiến thức cơ bản về phát triến các ứng dụng trên nền tảng khai thác cơ sở dữ liệu;

+ Tự học để nâng cao trình độ chuyên môn.

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

+ Xác định yêu cầu của hệ thống Cơ sở dữ liệu.

+ Lập kế hoạch phát triển hệ thống Cơ sở dữ liệu.

+ Phân tích hệ thống Cơ sở dữ liệu.

+ Thiết kế hệ thống Cơ sở dữ liệu.

+ Cài đặt phần mềm Quản Trị Cơ sở dữ liệu.

+ Thiết lập hệ thống Cơ sở dữ liệu.

+ Khai thác hệ thống Cơ sở dữ liệu.

+ Quản lý hệ thống Cơ sở dữ liệu.

+ Bảo trì hệ thống

+ Bảo mật hệ thống Cơ sở dữ liệu.

+ Nâng cấp hệ thống Cơ sở dữ liệu.

+ Xây dựng ứng dụng

+ Tích hợp các hệ thống cơ sở dữ liệu

+ Hỗ trợ người dùng

+ Phát triển nghề nghiệp

+ Kèm cặp, hướng dẫn được các thợ bậc thấp hơn

3- Cơ hội việc làm:

- Sau khi tốt nghiệp trình độ cao đẳng nghề Quản trị Cơ sở dữ liệu, sinh viên làm ở các cơ quan, xí nghiệp, các tập đoàn đa quốc gia trong môi trường khai thác, bảo trì, giám sát cơ sở dữ liệu và phát triển phần mềm; tham gia thực hiện việc phân tích thiết kế hệ thống thông tin;

- Làm giáo viên trong các Cơ sở dạy nghề có đào tạo nghề Quản trị cơ sở dữ liệu.

4- Các môn học chính

- Tin học văn phòng

- Toán ứng dụng

- Cấu trúc máy tính

- Lập trình căn bản

- Cơ sở dữ liệu

- Mạng máy tính

- Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

- Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft Access

- Nguyên lý hệ điều hành

- Phân tích thiết kế hệ thống thông tin

- Quản trị hệ thống CSDL cơ bản (MS SQL Server)

- Lập trình trực quan

- CSDL Hướng đối tượng

- Quản trị hệ thống mạng

- An toàn bảo mật dữ liệu

- Hệ thống thông tin quản lý

- Hệ hỗ trợ quyết định

- Quản trị hệ thống cơ sở dữ liệu nâng cao (SQL Server)

- Lập trình Cơ sở dữ liệu

- Thực tập tốt nghiệp

 

TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

1- Kiến thức nghề nghiệp:

- Trình bày được các kiến thức cơ bản về máy tính;

- Trình bày được kiến thức nền tảng về Cơ sở dữ liệu;

- Trình bày được nguyên tắc, phương pháp để xây dựng, cài đặt, khai thác, bảo trì hệ thống Cơ sở dữ liệu;

- Giám sát, đánh giá hiệu năng và mức độ an toàn của hệ thống cơ sở dữ liệu và các biện pháp bảo vệ hệ thống Cơ sở dữ liệu;

- Trình bày được các kiến thức cơ bản về phát triến các ứng dụng trên nền tảng khai thác cơ sở dữ liệu;

- Tự học để nâng cao trình độ chuyên môn.

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

- Cài đặt phần mềm Quản trị Cơ sở dữ liệu;

- Khai thác, bảo trì, giám sát và nâng cấp hệ thống Cơ sở dữ liệu;

- An toàn và bảo mật hệ thống Cơ sở dữ liệu;

- Xây dựng được các ứng dụng đơn giản khai thác cơ sở dữ liệu;

- Hỗ trợ người dùng;

3- Cơ hội việc làm:

Sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp nghề Quản trị Cơ sở dữ liệu, học sinh làm ở các cơ quan, xí nghiệp, các tập đoàn đa quốc gia trong môi trường khai thác, bảo trì, giám sát cơ sở dữ liệu; tham gia thực hiện một phần công việc phân tích thiết kế hệ thống thông tin;

4- Các môn học chính

- Tin học văn phòng

- Cấu trúc máy tính

- Lập trình căn bản

- Cơ sở dữ liệu

- Mạng máy tính

- Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

- Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft Access

- Nguyên lý hệ điều hành

- Phân tích thiết kế hệ thống thông tin

- Quản trị hệ thống CSDL 

- Quản trị hệ thống mạng

- An toàn bảo mật dữ liệu

- Lập trình Cơ sở dữ liệu

- Thực tập tốt nghiệp

Bản quyền 2008 - 2024 @ Thongtintuyensinh.vn
Hosting @ MinhTuan

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
Close [X]