Nghề Quản trị dịch vụ giải trí, thể thao

Tên nghề:        QUẢN TRỊ DỊCH VỤ GIẢI TRÍ, THỂ THAO

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Thời gian đào tạo: 3 năm

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp Cao đẳng nghề

 

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:

Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp:

- Kiến thức:

+ Mô tả và phân tích được vị trí, vai trò, các đặc điểm cơ bản của nghề quản trị dịch vụ giải trí, thể thao;

+ Phân tích được vai trò và tác động của các dịch vụ giải trí, thể thao đến hoạt động du lịch và đời sống xã hội;

+ Trình bày và phân tích được các nguyên tắc, yêu cầu, quy trình nghiệp vụ cơ bản trong các nhiệm vụ của nghề;

+ Trình bày và phân tích được các nội dung có liên quan đến quản trị nói chung và quản trị dịch vụ giải trí, thể thao nói riêng như: Quản trị học, marketing căn bản, quản trị doanh nghiệp, quản trị nhân lực, tài chính doanh nghiệp;

+ Mô tả được các nội dung kiến thức cần thiết có liên quan đến nghiệp vụ quản trị dịch vụ giải trí, thể thao như: Tâm lí khách du lịch, giao tiếp trong kinh doanh, văn hóa Việt Nam, ngoại ngữ chuyên ngành, tin học ứng dụng, marketing dịch vụ;

+ Mô tả và phân tích được các nguyên tắc, nội dung, quy trình cơ bản của các nghiệp vụ có liên quan đến nghề quản trị dịch vụ giải trí, thể thao như: Nghiệp vụ văn phòng, nghiệp vụ lễ tân, nghiệp vụ thanh toán, nghiệp vụ lưu trú, nghiệp vụ nhà hàng, nghiệp vụ hướng dẫn, nguyên lý kế toán, kỹ thuật trang trí cắm hoa;

+ Trình bày được các kiến thức cơ bản về chính trị, pháp luật, quốc phòng, giáo dục thể chất; Các kiến thức về tin học, ngoại ngữ;

+ Tổng hợp hóa và khái quát hóa được hệ thống kiến thức có liên quan đến nghề quản trị dịch vụ giải trí, thể thao ;

+ Liệt kê được các loại trang thiết bị, dụng cụ chủ yếu trong các hoạt động của quá trình tổ chức dịch vụ giải trí, thể thao, mô tả được công dụng và những điểm cần chú ý của chúng khi sử dụng.

- Kỹ năng:

+ Khảo sát, thu thập và phân tích được các thông tin về nhu cầu du lịch nói chung và nhu cầu về dịch vụ thể thao, nói riêng;

+ Xác định được loại hình dịch vụ thể thao, giải trí phù hợp với nhu cầu của khách và điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp;

+ Thiết kế được các chương trình giải trí, thể thao đáp ứng nhu cầu của khách hàng;

+ Lập kế hoạch tổng thể, kế hoạch chi tiết cho toàn bộ quá trình tổ chức dịch vụ giải trí, thể thao;

+ Lập được dự toán kinh phí cho các chương trình giải trí, thể thao;

+ Xây dựng được các chính sách giá phù hợp với thị trường;

+ Soạn thảo được hợp đồng và có khả năng đàm phán, ký kết hợp đồng với khách hàng;

+ Tổ chức thực hiện hoạt động quảng bá và xúc tiến bán dịch vụ giải trí, thể thao;

+ Phân tích và lựa chọn các nhà cung ứng dịch vụ bổ trợ ( cung ứng dịch vụ lưu trú, ăn uống, vận chuyển, an ninh), soạn thảo, ký kết hợp đồng;

+ Lập kế hoạch triển khai và phối hợp thực hiện trong quá trình cung ứng dịch vụ; kiểm tra, đánh giá quá trình cung ứng các dịch vụ bổ trợ;

+ Tổ chức điều hành các hoạt động trong quá trình thực hiện dịch vụ giải trí, thể thao;

+ Dự tính và hạn chế các tình huống phát sinh ở mức độ hệ thống và toàn diện;

+ Có khả năng phân tích đánh giá và đưa ra giải pháp xử lý các tình huống trong quá trình thực hiện.

+ Đưa ra được các quyết định kỹ thuật trong phạm vi giới hạn chuyên môn đã được đào tạo;

+ Thống kê chính xác các khoản chi phí thực tế phát sinh trong quá trình thực hiện dịch vụ; Tổng hợp được chi phí và các chứng từ có liên quan. Thực hiện được việc thanh quyết toán;

+ Quản lý được nguồn vốn và có khả năng đánh giá được hiệu quả tài chính của hoạt động kinh doanh dịch vụ giải trí, thể thao;

+ Có khả năng chỉ đạo tổ chức thực hiện, kiểm tra, đánh giá, tổng kết các nhiệm vụ khác của nghề như: Tạo lập, duy trì và phát triển các mối quan hệ trong nghề quản trị dịch vụ giải trí, thể thao; Chăm sóc khách hàng;

+ Đảm bảo vệ sinh, an toàn, an ninh và bảo vệ môi trường đáp ứng nhu cầu của khách hàng;

+ Đảm bảo các yêu cầu về chất lượng, vệ sinh, an toàn, an ninh, chu đáo và lịch sự;

+ Có khả năng tổ chức công việc và tham gia làm việc theo nhóm, có khả năng phối hợp với những vị trí khác có liên quan trong công việc trong môi trường lao động nghề nghiệp;

+ Có khả năng kiểm tra, giám sát chuyên môn đối với nhân viên tác nghiệp, các nhà cung ứng dịch vụ bổ trợ, khách hàng... trong quá trình thực hiện dịch vụ;

+ Có khả năng sử dụng ngoại ngữ thành thạo trong giao tiếp thông thường và trong một số hoạt động cụ thể của nghề quản trị dịch vụ giải trí, thể thao;

+ Sinh viên có được khả năng làm việc độc lập, biết ứng dụng kỹ thuật, công nghệ phục vụ cho nghề nghiệp; có đạo đức, sức khỏe, lương tâm nghề nghiệp, có ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, có ý thức chịu trách nhiệm cá nhân trong công việc. Sinh viên có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn sau khi tốt nghiệp.

Chính trị, đạo đức; Thể chất và quốc phòng:

- Chính trị, đạo đức:

+ Có hiểu biết về chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Hiến pháp, Pháp luật của Nhà nước và Luật lao động;

+ Hiểu được về đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam;

+ Yêu nước, trung thành với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa; thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của người công dân; sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật;

+ Yêu nghề, có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm. Có kỹ năng lao động nghề nghiệp, sống lành mạnh, phù hợp với phong tục tập quán, truyền thống văn hoá dân tộc và địa phương trong từng giai đoạn lịch sử;

+ Có ý thức học tập và rèn luyện để nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu công việc.

- Thể chất, quốc phòng:

+ Nắm vững và biết cách vận dụng các kiến thức, kỹ năng cơ bản về thể dục thể thao, biết cách áp dụng vào việc tăng cường và bảo vệ sức khoẻ;

+ Xây dựng được lòng yêu nước, yêu Chủ nghĩa Xã hội, có những hiểu biết cần thiết về quốc phòng toàn dân và lực lượng vũ trang nhân dân, xây dựng ý thức bảo vệ Tổ quốc Xã hội Chủ nghĩa;

+ Nắm vững một số kiến thức về kỹ năng quân sự cơ bản làm cơ sở để học sinh thực hiện nhiệm vụ quân sự trong nhà trường, vận dụng nghề nghiệp chuyên môn phục vụ Quốc phòng và sẵn sàng tham gia lực lượng vũ trang bảo vệ Tổ quốc.

+ Đủ sức khỏe theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế.

Cơ hội việc làm:

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có được các kiến thức và kỹ năng cần thiết để có thể đảm đương được vị trí:

- Nhân viên quản lý cấp cao;

- Nhân viên lập kế hoạch;

- Nhân viên điều hành chương trình;

- Nhân viên tác nghiệp của các dịch vụ giải trí, thể thao trong các doanh nghiệp có lĩnh vực kinh doanh dịch vụ giải trí, thể thao.

 

DANH MỤC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO

Các môn học chung

1

Chính trị

4

Giáo dục quốc phòng - An ninh

2

Pháp luật

5

Tin học

3

Giáo dục thể chất

6

Ngoại ngữ

Các môn học, mô đun đào tạo nghề bắt buộc

Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở

1

Tổng quan về dịch vụ giải trí, thể thao trong du lịch

4

Marketing căn bản

2

Tâm lý khách du lịch

5

Quản trị học

3

Giao tiếp trong kinh doanh

6

Ngoại ngữ chuyên ngành cơ sở

Các môn học, mô đun chuyên môn nghề

1

Ngoại ngữ chuyên ngành nâng cao

7

Quản trị kinh doanh dịch vụ giải trí, thể thao

2

Tin học ứng dụng

8

Nghiệp vụ quản trị dịch vụ giải trí, thể thao

3

Marketing dịch vụ

9

Tổ chức dịch vụ giải trí

4

Quản trị doanh nghiệp

10

Tổ chức dịch vụ thể thao

5

Quản trị nhân lực

11

Thực hành nghiệp vụ (tại cơ sở hoặc tại trường)

6

Tài chính doanh nghiệp

12

Thực hành nghề chuyên sâu (tại cơ sở)

Các môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn

1

Văn hóa Việt Nam

11

Nghiệp vụ lữ hành

2

Nghiệp vụ văn phòng

12

Nguyên lý kế toán

3

Nghiệp vụ lễ tân

13

Địa lý và tài nguyên du lịch

4

Nghiệp vụ thanh toán

14

Hệ thống di tích và danh thắng Việt Nam

5

Văn hóa ẩm thực

15

Tổ chức các sự kiện du lịch

6

Nghiệp vụ lưu trú

16

Pháp luật kinh tế

7

Quản lý chất lượng dịch vụ

17

Kỹ thuật trang trí và cắm hoa

8

Nghiệp vụ nhà hàng

18

Xây dựng thực đơn

9

Môi trường và an ninh- an toàn

 

19

Chuyên đề tự chọn về các nghiệp vụ bổ trợ

10

Nghiệp vụ hướng dẫn

20

Hệ thống thông tin quản lý

Bản quyền 2008 - 2019 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]