Ngành Sư phạm Kinh tế gia đình

Ngành đào tạo:           SƯ PHẠM KINH TẾ GIA ĐÌNH

Trình độ đào tạo:        Cao đẳng

Thời gian đào tạo:       3 năm.

 

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Sinh viên tốt nghiệp ngành Sư phạm Kinh tế gia đình trình độ cao đẳng phải:

- Có những phẩm chất cơ bản của người giáo viên nhà trường xã hội chủ nghĩa Việt Nam : thấm nhuần thế giới quan Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, yêu nước, yêu Chủ nghĩa xã hội, yêu học sinh, yêu nghề, có ý thức trách nhiệm xã hội, đạo đức, tác phong người thầy giáo.

- Có đủ năng lực chuyên môn và nghiệp vụ đảm bảo được những yêu cầu đổi mới mục tiêu, nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy và học, kiểm tra đánh giá kết quả giáo dục/dạy học môn Công nghệ phần Kinh tế gia đình ở trường Trung học cơ sở (THCS), đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục THCS về quy mô, chất lượng, hiệu quả, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Có tiềm lực để không ngừng hoàn thiện trình độ đào tạo ban đầu, vươn lên đáp ứng những yêu cầu mới.

- Sinh viên tốt nghiệp cao đẳng sư phạm ngành Sư phạm Kinh tế gia đình còn phải dạy được môn thứ hai khác môn Công nghệ- Phần Kinh tế gia đình  trong kế hoạch dạy học ở trường THCS, làm công tác chủ nhiệm lớp, tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. 

       

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Danh mục các học phần bắt buộc                                    

Kiến thức giáo dục đại cương  

a. Chung cho khối ngành CĐSP                                                 

1

Triết học Mác-Lê nin

6

Quản lí hành chính Nhà nước và quản lí ngành

2

Kinh tế chính trị Mác-Lênin

7

Ngoại ngữ

3

Chủ nghĩa xã hội khoa học

8

Giáo dục thể chất

4

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

9

Giáo dục quốc phòng

5

Tư tưởng Hồ Chí Minh

 

 

b.  Riêng cho ngành Sư phạm Kinh tế gia đình                         

1

Toán cao cấp B1

3

Cơ sở văn hoá Việt Nam

2

Hoá  đại cương A2

4

Nhập môn Tin học

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

a. Kiến thức nghiệp vụ chung cho khối ngành                            

1

Tâm lý học đại cương

5

Hoạt động giáo dục ở trường THCS

2

Tâm lý học lứa tuổi và Tâm lý học sư phạm

6

Rèn luyện nghiệp vụ thường xuyên

3

Giáo dục học đại cương

7

Công tác Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh

4

Hoạt động dạy học ở trường THCS.

 

 

b. Kiến thức ngành Sư phạm Kinh tế gia đình (môn 1)            

1

Lý thuyết dinh dưỡng

11

May công nghiệp

2

Quy trình chế biến món ăn

12

Nhà ở và trang trí nội thất

3

Vẽ trang trí sản phẩm

13

Cắm hoa tươi

4

Cắt may căn bản

14

Hoa trang trí

5

Tin học ứng dụng

15

Thêu

6

Món ăn Việt Nam

16

Đan

7

Món ăn các nước

17

Tổ chức cuộc sống gia đình

8

Trang trí món ăn

18

Lý luận dạy học Kinh tế gia đình

9

Trang phục thường ngày

19

Phương pháp dạy học Kinh tế gia đình

10

Trang phục lễ tân

 

 

c. Thực tập sư phạm                                                                     

1

Thực tập sư phạm 1

1

Thực tập sư phạm 2

 

Nội dung các học phần bắt buộc (Phần kiến thức giáo dục chuyên nghiệp)

Tâm lý học đại cương                     

Cung cấp những nội dung cơ bản khái quát về tâm lý học đại cương, tạo cơ sở cho việc tiếp thụ các học phần khác về tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm, các học phần giáo dục học (Giáo dục học đại cương, Hoạt động dạy học và hoạt động giáo dục ở trường THCS), các học phần thuộc về nghiệp vụ sư phạm (Rèn luyện nghiệp vụ thường xuyên, Thực tập sư phạm ). Bước đầu hình thành kỹ năng nghiên cứu tâm lý người.

Tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm

Cung cấp cho sinh viên những vấn đề lý luận cơ bản về tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm: lý luận chung về sự phát triển tâm lý người theo các lứa tuổi, các giai đoạn, thời kỳ phát triển tâm lý con người, trong đó đi sâu vào đặc điểm tâm lý học sinh THCS. Trình bày các nội dung cơ bản về tâm lý học của hoạt động dạy học, hoạt động giáo dục và người thầy giáo THCS.

Giáo dục học đại cương    

Cung cấp một cách có hệ thống các kiến thức cơ bản, đại cương về giáo dục học: các khái niệm, các phạm trù, các nguyên tắc và phương pháp cơ bản của giáo dục học, làm cơ sở cho việc tiếp thụ các học phần hoạt động dạy học, hoạt động giáo dục, rèn luyện nghiệp vụ sư phạm, thực tập sư phạm.

Hoạt động dạy học ở trường THCS                    

Cung cấp những khái niệm, phạm trù cơ bản của lý luận dạy học đại cương, các đặc điểm cơ bản của hoạt động dạy học ở trường THCS, giúp sinh viên có kỹ năng vận dụng những kiến thức lý luận dạy học vào việc rèn luyện kỹ năng dạy học ở trường THCS, vận dụng vào việc đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức và phương tiện dạy học ở trường THCS.

Hoạt động giáo dục ở trường THCS                

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về quá trình, nguyên tắc và phương pháp giáo dục cũng như những kiến thức về việc tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục trong trường THCS, các kỹ năng tổ chức, triển khai, đánh giá, kết hợp các hoạt động giáo dục ở trường THCS.

Rèn luyện nghiệp vụ thường xuyên     

Củng cố, hệ thống hoá những kiến thức đã học ở tất cả các học phần tâm lý học, giáo dục học, rèn luyện các kỹ năng cụ thể của dạy học, của giáo dục, kỹ năng tự học, tự bồi dưỡng, góp phần hình thành trình độ nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên; Chuẩn bị cho sinh viên những kỹ năng cơ bản, cần thiết cho các hoạt động dạy học, giáo dục trong các đợt thực tập sư phạm.

Công tác Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh

Cung cấp các kiến thức cơ bản về tổ chức và hoạt động của Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, công tác phụ trách đội, tổng phụ trách đội.

Lý thuyết dinh dưỡng        

Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức về chất dinh dưỡng, nhu cầu dinh dưỡng của cơ thể người

Qui trình chế biến món ăn  

Học phần trang bị các kiến thức về qui trình chế biến thực phẩm và sự biến đổi  của thực phẩm trong quá trình chế biến.

Vẽ trang trí sản phẩm  

Học phần giúp sinh viên có thể biết  cách phối hợp màu sắc trong trang trí và vẽ được một số mẫu trang trí cơ bản có thể ứng dụng được trên các sản phẩm may mặc và sản phẩm gia dụng..

Cắt may căn bản   

Học phần làm nền tảng cơ bản cho các học phần chuyên môn kỹ thuật của trang phục và cắt may.

Tin học ứng dụng 

Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng cơ bản trong việc sử dụng một số phần mềm (Word, Corel Draw, Photoshop, Powerpoint…) phục vụ cho học tập và thiết kế bài dạy.

Món ăn Việt Nam   

Học phần chia làm hai phần: Món ăn Việt Nam 1 và Món ăn Việt Nam 2, nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng thực hiện các món ăn mặn cũng như các món ngọt trong gia đình và đãi tiệc của Việt Nam.

Món ăn các nước  

Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng thực hiện các món ăn, món bánh đặc trưng của một số nước Âu, á hiện nay.

Trang trí món ăn       

Học phần trang bị cho sinh viên một số hiểu biết về cách sử dụng các nguyên liệu thực phẩm dùng trong trang trí món ăn, có các kỹ năng cơ bản trong việc cắt tỉa các loại thực phẩm nhằm ứng dụng trang trí.

Trang phục thường ngày  

Học phần trang bị một số kiến thức và kỹ năng thực hiện các loại trang phục trẻ em, nam, nữ ứng dụng trong sinh hoạt hàng ngày.

Trang phục lễ tân      

Học phần trang bị một số kiến thức và kỹ năng thực hiện các loại trang phục truyền thống của Việt Nam và một số loại trang phục dự tiệc.

May công nghiệp    

Học phần trang bị hệ thống các khái niệm, các thuật ngữ, thiết bị, nguyên lý..., trong lĩnh vực may công nghiệp; các hiểu biết cơ bản về quy trình sản xuất hàng may công nghiệp; hình thành một số kỹ năng cơ bản của may công nghiệp.

Nhà ở và trang trí nội thất    

Học phần cung cấp những kiến thức về nhà ở, vai trò của nhà ở và quan hệ của các thành viên, cách thức trang trí và sắp xếp vật dụng trong nhà.

Cắm hoa tươi  

Học phần nhằm hình thành các kỹ năng cơ bản trong việc thực hiện những kiểu cắm hoa phổ biến của á Đông và Tây Phương.

Hoa trang trí      

Học phần hướng dẫn cách làm hoa bằng các chất liệu vải, giấy, cách kết hoa và một số kỹ năng làm thú nhồi bông.

Thêu           

Học phần đáp ứng việc giảng dạy phần mềm trong chương trình Công nghệ lớp 9.

Đan   

Học phần nhằm đáp ứng việc giảng dạy phần mềm trong chương trình Công nghệ lớp 9.

Tổ chức cuộc sống gia đình  

Học phần trang bị một số kiến thức về vai trò của gia đình trong xã hội, các kỹ năng cơ bản về việc lập các loại kế hoạch và sắp xếp công việc trong gia đình, trong đó có kế hoạch thu chi và quản lý chi tiêu trong gia đình. Ngoài ra  học phần còn đề cập tới một số kỹ thuật cần thiết về việc sử dụng và bảo quản đồ dùng gia đình.

Lý luận dạy học Kinh tế gia đình    

Học phần là phần nối tiếp và vận dụng các kiến thức tâm lý học, giáo dục học vào việc dạy học bộ môn nhằm trực tiếp hình thành năng lực về phương pháp dạy học, đặc biệt chú ý khả năng thiết kế và triển khai các bài dạy lý thuyết và thực hành theo hướng tích cực.

Phương pháp dạy học Kinh tế gia đình  

Học phần cung cấp cho sinh viên kỹ năng dạy học, chuyển hóa nội dung sách giáo khoa thành nội dung dạy học cụ thể, phù hợp với mục tiêu và điều kiện dạy học, gắn kết nội dung đào tạo chuyên môn ở cao đẳng sư phạm với nội dung môn công nghệ ở THCS.

Thực tập sư phạm 1   

Học phần củng cố và khắc sâu lý thuyết các học phần tâm lý học, giáo dục học, rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức vào việc giải quyết các tình huống sư phạm trong kiến tập sư phạm: tìm hiểu tình hình thực tiễn địa phương, thực tiễn giáo dục ở trường THCS, tập làm công tác dạy học, công tác chủ nhiệm lớp, triển khai bài tập thực hành Tâm lý - Giáo dục.

Thực tập sư phạm 2    

Học phần củng cố và nâng cao các kiến thức lý thuyết về chuyên môn nghiệp vụ trong các lĩnh vực tâm lý học, giáo dục học, phương pháp dạy học bộ môn; vận dụng những kiến thức đó vào việc giải quyết các tình huống cụ thể trong hoạt động dạy học và giáo dục học sinh, tiếp tục rèn luyện các kỹ năng dạy học, kỹ năng giáo dục, kỹ năng nghiên cứu khoa học giáo dục.

 

Kiến thức bắt buộc ngành phụ (môn 2) Sư phạm Kinh tế gia đình 

trong chương trình đào tạo kiểu 2 ngành

1

Lý thuyết dinh dưỡng

9

Cắm hoa tươi                            

2

Quy trình chế biến món ăn          

10

Hoa trang trí            

3

Vẽ trang trí sản phẩm                 

11

Thêu                          

4

Cắt may căn bản                   

12

Đan        

5

Tin học ứng dụng                   

13

Tổ chức cuộc sống gia đình

6

Món ăn Việt Nam             

14

 Lý luận dạy học bộ môn              

7

Trang phục thường ngày       

15

 Phương pháp dạy học Kinh tế gia đình      

8

Nhà ở và trang trí nội thất      

 

 

Bản quyền 2008 - 2019 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]