Ngành Giáo dục đặc biệt

Ngành đào tạo:           GIÁO DỤC ĐẶC BIỆT (Special Education)

Trình độ đào tạo:        Cao đẳng

Thời gian đào tạo:       3 năm.

 

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Mục tiêu chung

Chương trình khung giáo dục đại học trình độ cao đẳng ngành Giáo dục đặc biệt nhằm đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng ngành giáo dục đặc biệt có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp; có kiến thức chuyên môn và kỹ năng thực hành cơ bản để tổ chức hiệu quả các hoạt động giáo dục trẻ có nhu cầu đặc biệt; có khả năng tự bồi dưỡng và tiếp tục học lên ở trình độ cao hơn thuộc lĩnh vực khoa học giáo dục.

Sau khi tốt nghiệp sinh viên có thể làm việc tại các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hoà nhập và các cơ sở giáo dục có trẻ có nhu cầu đặc biệt khác.

 Mục tiêu cụ thể

Sinh viên tốt nghiệp phải đáp ứng được các yêu cầu sau:

Phẩm chất đạo đức:

- Yêu nư­ớc, trung thành với Tổ quốc.

- Yêu th­ương, tôn trọng trẻ; có tinh thần hợp tác với đồng nghiệp, gia đình và cộng đồng trong giáo dục trẻ có nhu cầu đặc biệt.

- Tâm huyết và tinh thần trách nhiệm cao với nghề nghiệp.

- Có ý thức vận dụng sáng tạo kiến thức và các kỹ năng được đào tạo, không ngừng tự bồi dưỡng để nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ.

Kiến thức:

- Nắm vững kiến thức cơ bản, hiện đại về khoa học giáo dục và giáo dục đặc biệt ở trình độ cao đẳng để thực hiện tốt công tác chuyên môn.

- Nắm vững nội dung, phương pháp và hình thức tổ chức giáo dục trẻ có nhu cầu đặc biệt để áp dụng có hiệu quả vào hoạt động thực tiễn.

- Có kiến thức cơ bản về giáo dục và dạy học ở một cấp học hoặc ở một ngành chuyên sâu cụ thể mà chương trình đào tạo xác định, để có thể thực hiện được nhiệm vụ giáo dục trẻ có nhu cầu đặc biệt trong cấp học đó.

Kỹ năng:

- Có khả năng giao tiếp với trẻ có nhu cầu đặc biệt.

- Có thể đánh giá, xác định khả năng và nhu cầu giáo dục đặc biệt của trẻ.

- Xây dựng và thực hiện được kế hoạch giáo dục đáp ứng nhu cầu đa dạng của trẻ trong các môi trường giáo dục khác nhau.

- Đánh giá và điều chỉnh được kế hoạch giáo dục trẻ có nhu cầu đặc biệt.

- Có khả năng phát hiện các vấn đề trong thực tiễn giáo dục đặc biệt; tư vấn và hỗ trợ giáo dục trẻ có nhu cầu đặc biệt tại địa phư­ơng.

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Danh mục các học phần bắt buộc

Kiến thức giáo dục đại cương     

1

Triết học Mác - Lênin

6

Quản lý hành chính nhà nước và quản lý ngành

2

Kinh tế chính trị Mác - Lênin

7

Giáo dục thể chất

3

Chủ nghĩa xã hội khoa học

8

Giáo dục quốc phòng

4

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

9

Ngoại ngữ

5

Tư tưởng Hồ Chí Minh

10

Tiếng Việt và tiếng Việt thực hành

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

Kiến thức cơ sở của ngành

1

Tâm lý học đại cương

3

Sinh lý học trẻ em

2

Giáo dục học đại cương

4

Tâm lý học trẻ em

Kiến thức ngành giáo dục đặc biệt

1

Nhập môn giáo dục đặc biệt

7

Tổ chức môi trường giáo dục hoà nhập thân thiện

2

Giáo dục hoà nhập        

8

Phát triển nhận thức cho trẻ có nhu cầu đặc biệt

3

Dạy học cho trẻ có nhu cầu đặc biệt

9

Phát triển ngôn ngữ và giao tiếp cho trẻ có nhu cầu đặc biệt

4

Giao tiếp sư phạm trong giáo dục đặc biệt

10

Giáo dục hành vi và tình cảm xã hội cho trẻ có nhu cầu đặc biệt

5

Kế hoạch giáo dục cá nhân trẻ có nhu cầu đặc biệt

11

Phương tiện thiết bị trong giáo dục đặc biệt

6

Can thiệp sớm trẻ có nhu cầu giáo dục đặc biệt

12

Quản lý trường, lớp dạy trẻ có nhu cầu đặc biệt

Thực tập nghề nghiệp

1

Thực tập sư phạm 1

2

Thực tập sư phạm 2

Nội dung các học phần bắt buộc (Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp)

Tâm lý học đại cương:

Những nội dung cơ bản khái quát về tâm lý học đại cương: Đối t­ượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu tâm lý; các khái niệm cơ bản của tâm lý học; quá trình và thuộc tính tâm lý; hoạt động tâm lý ng­ười.

Giáo dục học đại cương:

Những vấn đề cơ bản về khoa học giáo dục: Đối t­ượng, nhiệm vụ, phư­ơng pháp nghiên cứu khoa học giáo dục; các phạm trù cơ bản của khoa học giáo dục; Lịch sử giáo dục Việt Nam; xu hư­ớng phát triển giáo dục Việt Nam và thế giới; giáo dục và sự phát triển nhân cách.

Học phần còn đề cập đến các kiến thức cơ bản về lý luận dạy học và giáo dục: Quá trình, bản chất, nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức hoạt động dạy học và giáo dục.

Sinh lý học trẻ em:

Các giai đoạn tăng trưởng và phát triển của cơ thể trẻ em; mối quan hệ giữa cơ thể và môi trường; hệ thần kinh và các giác quan; đặc điểm sinh lý và vệ sinh bảo vệ các hệ cơ quan trong cơ thể trẻ em; cơ chế sinh lý và việc học tập ở trẻ em.

Tâm lý học trẻ em:

Những kiến thức cơ bản về bản chất, nguồn gốc, điều kiện, động lực, các giai đoạn và đặc điểm phát triển tâm lý ở trẻ em nói chung và trẻ có nhu cầu đặc biệt nói riêng

Nhập môn giáo dục đặc biệt:

Những vấn đề chung về giáo dục đặc biệt: Khái niệm, đối tượng, nhiệm vụ, lịch sử phát triển giáo dục đặc biệt; quan điểm tiếp cận và các hình thức tổ chức giáo dục đặc biệt; thực trạng và xu thế của giáo dục đặc biệt.

Giáo dục hoà nhập:

Khái niệm, bản chất và tính tất yếu; quy trình giáo dục hoà nhập; các lý thuyết cơ bản vận dụng trong thiết kế và tiến hành hoạt động giáo dục và dạy học hoà nhập đảm bảo sự tham gia và đáp ứng nhu cầu đa dạng của trẻ có nhu cầu đặc biệt; công tác xã hội hoá trong giáo dục hoà nhập (bao gồm cả phần thực hành).

Dạy học trẻ có nhu cầu đặc biệt:

Những vấn đề chung về lý luận dạy học trẻ có nhu cầu đặc biệt; các nguyên tắc điều chỉnh mục đích, nội dung dạy học, hệ thống các phương pháp, kỹ năng dạy học đáp ứng sự đa dạng và phát huy tính tích cực học tập của trẻ có nhu cầu đặc biệt.

Giao tiếp sư phạm trong giáo dục đặc biệt:

Những kiến thức cơ bản về giao tiếp và giao tiếp sư phạm trong giáo dục đặc biệt, các nguyên tắc và phương tiện hỗ trợ trẻ có nhu cầu đặc biệt giao tiếp.

Kế hoạch giáo dục cá nhân trẻ có nhu cầu đặc biệt:

Khái niệm và cấu trúc của bản kế hoạch giáo dục cá nhân trẻ có nhu cầu đặc biệt; phát hiện và đánh giá khả năng và nhu cầu của trẻ; xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục cá nhân; đánh giá việc xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục cá nhân; kế hoạch giáo dục chuyển tiếp trẻ có nhu cầu đặc biệt.

Can thiệp sớm cho trẻ khuyết tật:

Những kiến thức chung về can thiệp sớm cho trẻ khuyết tật: Sự hình thành và phát triển can thiệp sớm cho trẻ khuyết tật; khái niệm, nguyên tắc, ý nghĩa của can thiệp sớm; những vấn đề chung về gia đình và trẻ khuyết tật; cách tổ chức thực hiện can thiệp sớm cho các nhóm trẻ khuyết tật; thực trạng về can thiệp sớm cho trẻ khuyết tật ở Việt Nam.

Tổ chức môi trường giáo dục hoà nhập thân thiện:

Khái niệm, bản chất, đối tượng, ý nghĩa và đặc điểm của môi trường giáo dục hoà nhập thân thiện với mọi trẻ em; yêu cầu và nội dung của môi trường giáo dục hoà nhập thân thiện ở gia đình, trường học và cộng đồng; nguyên tắc, biện pháp tạo môi trường giáo dục hoà nhập thân thiện; các kỹ năng thiết kế và tổ chức hoạt động thân thiện và tăng cường sự tham gia của mọi trẻ em.

Phát triển nhận thức cho trẻ có nhu cầu đặc biệt:

Những vấn đề chung về đặc điểm phát triển nhận thức của trẻ có nhu cầu đặc biệt; nội dung, phương pháp, hình thức và điều kiện phát triển nhận thức cho trẻ có nhu cầu đặc biệt thông qua các hoạt động học tập trong và ngoài nhà trường; một số kỹ năng đặc thù trong dạy học và phát triển khả năng nhận thức cho trẻ có nhu cầu đặc biệt.

Phát triển ngôn ngữ và giao tiếp cho trẻ có nhu cầu đặc biệt:

Đặc điểm phát triển ngôn ngữ và giao tiếp của trẻ có nhu cầu đặc biệt; nội dung, phương pháp, hình thức và điều kiện phát triển ngôn ngữ nói chung và ngôn ngữ đặc thù cho trẻ; phát triển giao tiếp thông qua một số hình thức, phương tiện giao tiếp phù hợp của trẻ có nhu cầu đặc biệt.

Giáo dục hành vi và tình cảm xã hội cho trẻ có nhu cầu đặc biệt:

Các khái niệm về hành vi và tình cảm xã hội; hành vi lệch chuẩn, rối nhiễu tình cảm xã hội, các bệnh tâm lý và rối nhiễu tâm lý thường gặp ở trẻ có nhu cầu đặc biệt; nội dung và phương pháp điều chỉnh các hành vi lệch chuẩn, rối nhiễu tình cảm xã hội, các bệnh tâm lý và rối nhiễu tâm lý của trẻ có nhu cầu đặc biệt.

Phương tiện thiết bị trong giáo dục đặc biệt:

Những loại phương tiện thiết bị giáo dục và dạy học trong giáo dục đặc biệt; các nguyên tắc thiết kế và sử dụng phương tiện thiết bị giáo dục và dạy học trong giáo dục đặc biệt; cách làm và sử dụng các phương tiện thiết bị giáo dục và dạy học phù hợp với đặc điểm cụ thể của các nhóm đối tượng trẻ có nhu cầu đặc biệt.

Quản lí trường, lớp dạy trẻ có nhu cầu đặc biệt:

Những vấn đề chung về quản lý nhà trường, lớp học dạy trẻ có trẻ có nhu cầu đặc biệt theo cách tiếp cận tổng thể; các hoạt động quản lý trường lớp dạy trẻ có nhu cầu đặc biệt; đánh giá kết quả giáo dục nói chung và đánh giá kết quả giáo dục trẻ có nhu cầu đặc biệt nói riêng; hỗ trợ quản lý trường lớp dạy trẻ có nhu cầu đặc biệt.

Thực tập sư­ phạm 1:

Các hoạt động tìm hiểu thực tiễn giáo dục ở các địa phương; kiến tập các hoạt động chăm sóc, dạy học và giáo dục trẻ có nhu cầu giáo dục đặc biệt trong cơ sở giáo dục hoà nhập và cơ sở giáo dục chuyên biệt; thực tập một số tiết dạy học hoà nhập và chuyên biệt; tổ chức các hoạt động có sự tham gia của trẻ có nhu cầu đặc biệt.

Thực tập sư­ phạm 2:

Tổ chức các hoạt động dạy học và giáo dục ở cơ sở giáo dục hoà nhập và cơ sở giáo dục chuyên biệt; lập kế hoạch thực tập dạy học và giáo dục; tìm hiểu thực tế giáo dục hoà nhập và giáo dục chuyên biệt; chuẩn bị bài dạy, thiết kế các hoạt động giáo dục, tiếp tục rèn luyện kỹ năng dạy học và giáo dục thông qua thực tập giảng dạy và tổ chức các hoạt động giáo dục, kỹ năng nghiên cứu khoa học giáo dục trong giáo dục đặc biệt.

Bản quyền 2008 - 2019 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]