Ngành Giáo dục công dân

Ngành đào tạo:           GIÁO DỤC CÔNG DÂN

Trình độ đào tạo:        Cao đẳng

Thời gian đào tạo:       3 năm

 

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Sinh viên tốt nghiệp ngành Giáo dục Công dân trình độ cao đẳng phải :

- Có những phẩm chất cơ bản của người giáo viên nhà trường XHCN Việt Nam: thấm nhuần thế giới quan Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, yêu nước, yêu Chủ nghĩa xã hội, yêu học sinh, yêu nghề, có ý thức trách nhiệm xã hội, đạo đức, tác phong người thầy giáo.

- Có đủ năng lực chuyên môn và nghiệp vụ đảm bảo được những yêu cầu đổi mới mục tiêu, nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy và học, kiểm tra đánh giá kết quả giáo dục/dạy học môn Giáo dục Công dân ở trường Trung học cơ sở (THCS), đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục THCS về quy mô, chất lượng, hiệu quả, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Có tiềm lực để không ngừng hoàn thiện trình độ đào tạo ban đầu, vươn lên đáp ứng những yêu cầu mới.

- Sinh viên tốt nghiệp cao đẳng sư phạm ngành Giáo dục công dân còn phải dạy được môn thứ hai khác môn Giáo dục công dân trong kế hoạch dạy học ở trường THCS, làm công tác chủ nhiệm lớp, tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Danh mục các học phần bắt buộc

Kiến thức giáo dục đại cương

a. Chung cho khối ngành CĐSP

1

Triết học Mác-Lê nin

6

Quản lí hành chính Nhà nước và quản lí ngành

2

Kinh tế chính trị Mác-Lênin

7

Ngoại ngữ

3

Chủ nghĩa xã hội khoa học

8

Giáo dục thể chất

4

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

9

Giáo dục quốc phòng

5

Tư tưởng Hồ Chí Minh

 

 

b.  Riêng cho ngành Giáo dục Công dân

1

Nhập môn tin học

4

Nhập môn logic hoc

2

Lịch sử văn minh thế giới

5

Dân số học

3

Nhập môn khoa học giao tiếp

 

 

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

a. Kiến thức nghiệp vụ chung cho khối ngành

1

Tâm lý học đại cương

5

Hoạt động giáo dục ở trường THCS

2

Tâm lý học lứa tuổi và Tâm lý học sư phạm

6

Rèn luyện nghiệp vụ thường xuyên

3

Giáo dục học đại cương

7

Công tác Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh

4

Hoạt động dạy học ở trường THCS.

 

 

b. Kiến thức ngành Giáo dục Công dân (môn 1)

1

Nhập môn Giáo dục công dân

8

Hành chính Nhà nước

2

Xã hội học

9

Những vấn đề của thời đại

3

Văn hoá học

10

Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp

4

Mỹ học và Giáo dục thẩm mỹ

11

Kỹ năng nghiên cứu khoa học giáo dục

5

Giáo dục gia đình

12

Phương pháp dạy học môn Giáo dục công dân

6

Đạo đức học và Giáo dục đạo đức

13

Thực tế, thăm quan giáo dục

7

Pháp luật

 

 

c. Thực tập sư phạm

1

Thực tập sư phạm 1

2

Thực tập sư phạm 2

Nội dung các học phần bắt buộc (Phần kiến thức giáo dục chuyên nghiệp)

Tâm lý học đại cương    

Cung cấp những nội dung cơ bản khái quát về tâm lý học đại cương, tạo cơ sở cho việc tiếp thụ các học phần khác về tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm, các học phần giáo dục học (Giáo dục học đại cương, Hoạt động dạy học và hoạt động giáo dục ở trường THCS), các học phần thuộc về nghiệp vụ sư phạm (Rèn luyện nghiệp vụ thường xuyên, Thực tập sư phạm ). Bước đầu hình thành kỹ năng nghiên cứu tâm lý người.

Tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm

Cung cấp cho sinh viên những vấn đề lý luận cơ bản về tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm: lý luận chung về sự phát triển tâm lý người theo các lứa tuổi, các giai đoạn, thời kỳ phát triển tâm lý con người, trong đó đi sâu vào đặc điểm tâm lý học sinh THCS. Trình bày các nội dung cơ bản về tâm lý học của hoạt động dạy học, hoạt động giáo dục và người thầy giáo THCS.

Giáo dục học đại cương         

Cung cấp một cách có hệ thống các kiến thức cơ bản, đại cương về giáo dục học: các khái niệm, các phạm trù, các nguyên tắc và phương pháp cơ bản của giáo dục học, làm cơ sở cho việc tiếp thụ các học phần hoạt động dạy học, hoạt động giáo dục, rèn luyện nghiệp vụ sư phạm, thực tập sư phạm.

Hoạt động dạy học ở trường THCS      

Cung cấp những khái niệm, phạm trù cơ bản của lý luận dạy học đại cương, các đặc điểm cơ bản của hoạt động dạy học ở trường THCS, giúp sinh viên có kỹ năng vận dụng những kiến thức lý luận dạy học vào việc rèn luyện kỹ năng dạy học ở trường THCS, vận dụng vào việc đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức và phương tiện dạy học ở trường THCS.

Hoạt động giáo dục ở trường THCS     

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về quá trình, nguyên tắc và phương pháp giáo dục cũng như những kiến thức về việc tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục trong trường THCS, các kỹ năng tổ chức, triển khai, đánh giá, kết hợp các hoạt động giáo dục ở trường THCS.

Rèn luyện nghiệp vụ thường xuyên     

Củng cố, hệ thống hoá những kiến thức đã học ở tất cả các học phần tâm lý học, giáo dục học, rèn luyện các kỹ năng cụ thể của dạy học, của giáo dục, kỹ năng tự học, tự bồi dưỡng, góp phần hình thành trình độ nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên; Chuẩn bị cho sinh viên những kỹ năng cơ bản, cần thiết cho các hoạt động dạy học, giáo dục trong các đợt thực tập sư phạm.

Công tác Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh

Cung cấp các kiến thức cơ bản về tổ chức và hoạt động của Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, công tác phụ trách đội, tổng phụ trách đội.

Nhập môn Giáo dục công dân

Học phần giới thiệu khái quát vị trí, vai trò của giáo viên Giáo dục công dân; vị trí, đặc điểm, nội dung  môn Giáo dục công dân trong việc thực hiện mục tiêu giáo dục THCS. Đồng thời giới thiệu khái quát cấu trúc chương trình kế hoạch đào tạo giáo viên Giáo dục công dân  ở trường CĐSP.

Xã hội học   

Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về sự hình thành và phát triển của con người và xã hội loài người. Đặc điểm, tính chất của các hình thái tổ chức xã hội. Mối quan hệ logic của các yếu tố kinh tế - xã hội - con người - ý thức xã hội - giáo dục.

Văn hoá học    

Học phần trang bị những kiến thức cơ bản về văn hoá, văn hoá Việt Nam, mối quan hệ giữa văn hoá với giáo dục trong quá trình giáo dục nhân cách học sinh trong giai đoạn công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Đồng thời hình thành ở sinh viên những kỹ năng giao tiếp có văn hoá, tạo ra tiềm năng thực hiện tốt tổ chức các hoạt động giáo dục ở THCS.

Mỹ học và Giáo dục thẩm mỹ        

Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về mỹ học; hiểu ý nghĩa, mục tiêu và cách thức Giáo dục thẩm mỹ cho học sinh THCS. Góp phần nâng cao nhận thức cho sinh viên  về sự kết hợp giữa Giáo dục thẩm mỹ với giáo dục đạo đức cho học sinh ở trường THCS sau này.

Giáo dục gia đình    

Học phần giới thiệu cho sinh viên hiểu vai trò của gia đình và giáo dục gia đình, có kiến thức kết hợp giữa nhà trường và gia đình thực hiện các mục tiêu giáo dục, dạy học của THCS.

Đạo đức học và Giáo dục đạo đức 

Học phần là sự tích hợp, kết hợp tri thức của hai lĩnh vực khoa học là Đạo đức học và Giáo dục học nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất của Đạo đức học, có hiểu biết về giá trị đạo đức, mục tiêu Giáo dục đạo đức  và phương pháp  tổ chức Giáo dục đạo đức ở THCS.

Pháp luật   

Cung cấp những tri thức cơ bản về Pháp luật  đại cương, mục tiêu, chương trình, nội dung và phương pháp dạy học phần Pháp luật  ở trường THCS.

Hành chính Nhà nước   

Học phần cung cấp một số vấn đề cơ bản của hành chính Nhà nước, hiểu bản chất và các lĩnh vực quản lý Nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Cung cấp những hiểu biết về quản lí giáo dục THCS. Góp phần nâng cao nhận thức trách nhiệm cho sinh viên khi thực hiện nghĩa vụ của công dân, trong việc giáo dục học sinh ở THCS.

Những vấn đề của thời đại    

Học phần cung cấp những hiểu biết về các vấn đề mà dân tộc và nhân loại đang phải quan tâm, giải quyết như dân số, môi trường, giúp sinh viên có kiến thức để dạy Giáo dục công dân ở THCS. Nâng cao trách nhiệm tham gia giải quyết các vấn đề bức xúc của thời đại.

Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp 

Học phần giới thiệu cơ sở lý luận của việc tổ chức Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp và yêu cầu của chương trình Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp  ở THCS.  .

Kỹ năng nghiên cứu khoa học giáo dục 

Học phần trang bị kiến thức và rèn luyện kỹ năng nghiên cứu khoa học  cho sinh viên. Nhằm phát triển tiềm năng của người giáo viên tương lai. Giúp sinh viên thêm hoài bão, rèn luyện phát triển phẩm chất, nhân cách khi  học tập ở CĐSP, chuẩn bị hành trang ra trường.

Phương pháp dạy học Giáo dục công dân   

Học phần trang bị  kiến thức, rèn luyện kỹ năng tổ chức dạy học giáo dục công dân ở THCS, nâng cao hiệu quả đào tạo của trường CĐSP, tạo ra sự thống nhất giữa các chương trình ở phổ thông và CĐSP.

Thực tế, tham quan giáo dục 

Học phần giúp sinh viên phát triển tình cảm, nhận thức và năng lực gắn lý luận với thực tế, là một yêu cầu trong quá trình đào tạo giáo viên giảng dạy Giáo dục công dân

Thực tập sư phạm 1       

Học phần nhằm củng cố và khắc sâu kiến thức các học phần tâm lý học, giáo dục học, rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức vào việc giải quyết các tình huống sư phạm trong kiến tập sư phạm: tìm hiểu tình hình thực tiễn địa phương, thực tiễn giáo dục ở THCS, tập làm công tác dạy học, chủ nhiệm lớp, triển khai bài tập thực hành Tâm lý - Giáo dục.   

Thực tập sư phạm 2      

Học phần nhằm củng cố và nâng cao các kiến thức lý thuyết về chuyên môn nghiệp vụ trong các lĩnh vực tâm lý học, giáo dục học, phương pháp dạy học bộ môn; Vận dụng những kiến thức đó vào việc giải quyết các tình huống cụ thể trong hoạt động dạy học và giáo dục học sinh, tiếp tục rèn luyện  kỹ năng dạy học, giáo dục, kỹ năng nghiên cứu khoa học giáo dục.

 

Kiến thức bắt buộc ngành phụ (môn 2) Sư phạm Giáo dục công dân trong chương trình đào tạo kiểu 2 ngành

1

Nhập môn Giáo dục  Công dân

8

Hành chính Nhà nước

2

Xã hội học

9

Những vấn đề của thời đại

3

Văn hoá học

10

Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp

4

Mỹ học và Giáo dục thẩm mỹ

11

Kỹ năng nghiên cứu khoa học giáo dục

5

Giáo dục gia đình

12

Phương pháp dạy học môn Giáo dục Công dân

6

Đạo đức học và Giáo dục đạo đức

13

Thực tế, tham quan giáo dục

7

Pháp luật

 

 

Bản quyền 2008 - 2019 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]