Ngành Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp

Ngành đào tạo:           SƯ PHẠM KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

Trình độ đào tạo:        Cao đẳng

Thời gian đào tạo:       3 năm.

 

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Sinh viên tốt nghiệp ngành Sư phạm Kĩ thuật Công nghiệp trình độ cao đẳng phải :

- Có những phẩm chất cơ bản của người giáo viên nhà trường XHCN Việt Nam: thấm nhuần thế giới quan Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, yêu nước, yêu Chủ nghĩa xã hội, yêu học sinh, yêu nghề, có ý thức trách nhiệm xã hội, đạo đức, tác phong người thầy giáo.

- Có đủ năng lực chuyên môn và nghiệp vụ đảm bảo được những yêu cầu đổi mới mục tiêu, nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy và học, kiểm tra đánh giá kết quả giáo dục/dạy học môn Công nghệ- phần Kĩ thuật công nghiệp ở trường Trung học cơ sở (THCS), đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục THCS về quy mô, chất lượng, hiệu quả, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Có tiềm lực để không ngừng hoàn thiện trình độ đào tạo ban đầu, vươn lên đáp ứng những yêu cầu mới.

- Sinh viên tốt nghiệp cao đẳng sư phạm ngành Sư phạm Kĩ thuật công nghiệp còn phải dạy được môn thứ hai khác môn Công nghệ - phần Kĩ thuật công nghiệp trong kế hoạch dạy học ở trường THCS, làm công tác chủ nhiệm lớp, tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Danh mục các học phần bắt buộc                                    

Kiến thức giáo dục đại cương                                           

a. Chung cho khối ngành CĐSP                                                   

1

Triết học Mác-Lê nin

6

Quản lí hành chính Nhà nước và quản lí ngành

2

Kinh tế chính trị Mác-Lênin

7

Ngoại ngữ

3

Chủ nghĩa xã hội khoa học

8

Giáo dục thể chất

4

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

 

 

5

Tư tưởng Hồ Chí Minh

 

 

b. Riêng cho ngành Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp                    

1

Toán cao cấp

3

Nhập môn Tin học

2

Vật lý đại cương

 

 

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

a. Kiến thức nghiệp vụ chung cho khối ngành                           

1

Tâm lý học đại cương

5

Hoạt động giáo dục ở trường THCS

2

Tâm lý học lứa tuổi và Tâm lý học sư phạm

6

Rèn luyện nghiệp vụ thường xuyên

3

Giáo dục học đại cương

7

Công tác Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh

4

Hoạt động dạy học ở trường THCS.

 

 

b. Kiến thức ngành Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp (môn 1)   

1

Hình học hoạ hình 1

9

Kỹ thuật điện 2

2

Vẽ kỹ thuật

10

Thực hành Kỹ thuật điện

3

Cơ kỹ thuật 1

11

Kỹ thuật điện tử

4

Cơ kỹ thuật 2

12

Thực hành Kỹ thuật điện tử

5

Gia công cơ khí

13

Tin học ứng dụng 1

6

Thực hành cơ khí 1 (nguội)

14

Tin học ứng dụng 2

7

Thực hành cơ khí 2 (máy công cụ)

15

Lý luận dạy học Kĩ thuật công nghiệp

8

Kỹ thuật điện 1

16

Phương pháp dạy học Kĩ thuật công nghiệp ở trường THCS

c. Thực tập sư phạm                                                                

1

Thực tập sư phạm 1

2

Thực tập sư phạm 2

Nội dung các học phần bắt buộc (Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp)

Tâm lý học đại cương      

Cung cấp những nội dung cơ bản khái quát về tâm lý học đại cương, tạo cơ sở cho việc tiếp thụ các học phần khác về tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm, các học phần giáo dục học (Giáo dục học đại cương, Hoạt động dạy học và hoạt động giáo dục ở trường THCS), các học phần thuộc về nghiệp vụ sư phạm (Rèn luyện nghiệp vụ thường xuyên, Thực tập sư phạm ). Bước đầu hình thành kỹ năng nghiên cứu tâm lý người.

Tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm                        

Cung cấp cho sinh viên những vấn đề lý luận cơ bản về tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm: lý luận chung về sự phát triển tâm lý người theo các lứa tuổi, các giai đoạn, thời kỳ phát triển tâm lý con người, trong đó đi sâu vào đặc điểm tâm lý học sinh THCS. Trình bày các nội dung cơ bản về tâm lý học của hoạt động dạy học, hoạt động giáo dục và người thầy giáo THCS.

Giáo dục học đại cương   

Cung cấp một cách có hệ thống các kiến thức cơ bản, đại cương về giáo dục học: các khái niệm, các phạm trù, các nguyên tắc và phương pháp cơ bản của giáo dục học, làm cơ sở cho việc tiếp thụ các học phần hoạt động dạy học, hoạt động giáo dục, rèn luyện nghiệp vụ sư phạm, thực tập sư phạm.

Hoạt động dạy học ở trường THCS   

Cung cấp những khái niệm, phạm trù cơ bản của lý luận dạy học đại cương, các đặc điểm cơ bản của hoạt động dạy học ở trường THCS, giúp sinh viên có kỹ năng vận dụng những kiến thức lý luận dạy học vào việc rèn luyện kỹ năng dạy học ở trường THCS, vận dụng vào việc đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức và phương tiện dạy học ở trường THCS.

Hoạt động giáo dục ở trường THCS  

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về quá trình, nguyên tắc và phương pháp giáo dục cũng như những kiến thức về việc tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục trong trường THCS, các kỹ năng tổ chức, triển khai, đánh giá, kết hợp các hoạt động giáo dục ở trường THCS.

Rèn luyện nghiệp vụ thường xuyên                            

Củng cố, hệ thống hoá những kiến thức đã học ở tất cả các học phần tâm lý học, giáo dục học, rèn luyện các kỹ năng cụ thể của dạy học, của giáo dục, kỹ năng tự học, tự bồi dưỡng, góp phần hình thành trình độ nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên; Chuẩn bị cho sinh viên những kỹ năng cơ bản, cần thiết cho các hoạt động dạy học, giáo dục trong các đợt thực tập sư phạm.

Công tác Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh             

Cung cấp các kiến thức cơ bản về tổ chức và hoạt động của Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, công tác phụ trách đội, tổng phụ trách đội.

Hình học hoạ hình        

Trang bị cho sinh viên những kiến thức về phép chiếu, các phương pháp biểu diễn điểm, đường thẳng, mặt phẳng, đường cong, đa diện và mặt cong, trên cơ sở đó hình thành tư duy không gian, làm cơ sở cho môn Vẽ kĩ thuật. Chương trình chi tiết cần được xây dựng theo hướng tăng cường tính ứng dụng, thực hành.

Vẽ kĩ thuật                             

Nhằm giúp sinh viên có thể vẽ và đọc được các bản vẽ kĩ thuật phổ biến (bản vẽ chi tiết, bản vẽ lắp, bản vẽ xây dựng, sơ đồ...), làm cơ sở để học các bộ môn kĩ thuật khác. Học phần này trực tiếp giúp sinh viên dạy tốt phần vẽ kĩ thuật ở trường THCS.

Cơ kĩ thuật 1,2                           

Nhằm trang bị cho  sinh viên những kiến thức cơ bản về chuyển động cơ bản của chất điểm, vật thể, các lực tác dụng và các loại biến dạng của vật thể, nguyên lí làm việc, đặc điểm, công dụng của các cơ cấu, các mối ghép, các dạng truyền động trong ngành cơ khí. Học phần này là cơ sở cho việc nghiên cứu cấu tạo và hoạt động của các máy móc, hệ thống kĩ thuật, đồng thời giúp sinh viên có thể dạy tốt chương trình về thiết bị và gia công vật liệu ở THCS.

Gia công cơ khí                        

Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về vật liệu cơ khí; nguyên lí, đặc điểm, ứng dụng của các phương pháp gia công cơ khí điển hình như các phương pháp tạo phôi gia công cắt gọt, gia công áp lực, hàn...

Thực hành cơ khí 1 (nguội )  

Học phần thực hành rèn luyện một số kĩ năng ban đầu về gia công kim loại để sinh viên sau này có thể dạy thực hành trong chương trình môn Công nghệ ở THCS.

Thực hành cơ khí  2 (máy công cụ)

Học phần thực hành rèn luyện một số kĩ năng ban đầu về cắt gọt kim loại để sinh viên sau này có thể dạy thực hành trong chương trình môn Công nghệ ở THCS.

Kĩ thuật điện 1, 2

Học phần giới thiệu những kiến thức cơ bản về nguồn điện và hệ thống điện, mạch điện 1 pha và 3 pha, vật liệu và an toàn điện, các máy điện và thiết bị điện thông dụng.

Thực hành kĩ thuật điện           

Học phần giúp sinh viên thực hiện được các nguyên tắc an toàn điện, lắp ráp được mạch điện 1 pha và 3 pha, làm được một số công đoạn trong qui trình chế tạo máy biến áp 1 pha công suất nhỏ, xác định được các thông số của máy điện; Vận hành, sử dụng và sửa chữa các hỏng hóc thông thường của dụng cụ và thiết bị điện dân dụng.

Kĩ thuật điện tử                          

Học phần trang bị  cho sinh viên  những hiểu biết và kỹ năng cơ bản về các linh kiện, các mạch, các thiết bị điện tử thông dụng như Radiô, Ti vi, tăng âm...

Thực hành Kỹ thuật điện tử    

Học phần giúp sinh viên có thể nhận biết, kiểm tra các linh kiện bằng đồng hồ đo, lắp ráp, kiểm tra một số mạch điện tử cơ bản, khảo sát, vận hành được các thiết bị điện tử thông dụng...

Tin học ứng dụng 1,2       

Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng cơ bản về cấu tạo và công dụng của máy tính điện tử, các thiết bị ngoại vi, nguyên tắc cài đặt và sử dụng một số phần mềm (Word, Exel, Acess, Autocad, Powerpoint...); đồng thời làm cơ sở cho sinh viên có thể sử dụng máy tính để hoàn thành văn bản, biểu mẫu, bản vẽ, thiết kế bài dạy, thiết kế trang web...

Lí luận dạy học Kĩ thuật công nghiệp           

Là phần nối tiếp và vận dụng kiến thức tâm lí học, giáo dục học vào dạy học bộ môn nhằm trực tiếp hình thành năng lực phương pháp trong mục tiêu đào tạo giáo viên; đặc biệt chú ý khả năng thiết kế và triển khai các bài dạy lí thuyết và thực hành theo hướng tích cực và tương tác.

Phương pháp dạy học Kỹ thuật công nghiệp ở trường THCS   

Học phần giới thiệu cho sinh viên: kỹ năng dạy học, chuyển hoá nội dung sách giáo khoa thành nội dung dạy học cụ thể phù hợp với mục tiêu và điều kiện dạy học, gắn kết nội dung đào tạo chuyên môn ở CĐSP với nội dung môn công nghệ ở THCS.

Thực tập sư phạm 1        

Học phần nhằm củng cố và khắc sâu lý thuyết các học phần tâm lý học, giáo dục học, rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức vào việc giải quyết các tình huống sư phạm trong kiến tập sư phạm: tìm hiểu tình hình thực tiễn địa phương, thực tiễn giáo dục ở THCS, tập làm công tác dạy học, chủ nhiệm lớp, triển khai bài tập thực hành Tâm lý-Giáo dục.   

Thực tập sư phạm 2     

Học phần nhằm củng cố và nâng cao các kiến thức lý thuyết về chuyên môn nghiệp vụ trong các lĩnh vực tâm lý học, giáo dục học, phương pháp dạy học bộ môn; vận dụng những kiến thức đó vào việc giải quyết các tình huống cụ thể trong hoạt động dạy học và giáo dục học sinh, tiếp tục rèn luyện  kỹ năng dạy học, giáo dục, kỹ năng nghiên cứu khoa hoc giáo dục.

 

Kiến thức bắt buộc ngành phụ (môn 2) Sư phạm Kĩ thuật công nghiệp

trong chương trình đào tạo kiểu 2 ngành

1

Hình học họa hình                        

9

Kỹ thuật điện 2                            

2

Vẽ kỹ thuật                                    

10

Thực hành Kỹ thuật điện            

3

Cơ kỹ thuật 1                                

11

Kỹ thuật điện tử                          

4

Cơ kỹ thuật 2                              

12

Thực hành Kỹ thuật điện tử        

5

Gia công cơ khí                            

13

Tin học ứng dụng 1                    

6

Thực hành cơ khí 1 (nguội)             

14

Tin học ứng dụng 2                   

7

Thực hành cơ khí 2 (máy công cụ )

15

 Lý luận dạy học Kĩ thuật công nghiệp            

8

Kỹ thuật điện 1                            

16

 Phương pháp dạy học Kĩ thuật công nghiệp  ở trường THCS       

 

Bản quyền 2008 - 2019 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]