Ngành Giáo dục thể chất

Ngành đào tạo:           GIÁO DỤC THỂ CHẤT

Trình độ đào tạo:        Cao đẳng

Thời gian đào tạo:       3 năm.

 

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Sinh viên tốt nghiệp ngành Giáo dục Thể chất trình độ cao đẳng phải :

- Có những phẩm chất cơ bản của người giáo viên nhà trường xã hội chủ nghĩa Việt Nam: thấm nhuần thế giới quan Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, yêu nước, yêu Chủ nghĩa xã hội, yêu học sinh, yêu nghề, đạo đức, tác phong người thầy giáo, có ý thức trách nhiệm xã hội.

- Có đủ năng lực chuyên môn và nghiệp vụ đảm bảo được những yêu cầu đổi mới mục tiêu, nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy và học, kiểm tra đánh giá kết quả giáo dục/ dạy học môn Giáo dục Thể chất ở trường Trung học cơ sở (THCS), đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục THCS về quy mô, chất lượng, hiệu quả, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Có tiềm lực để không ngừng hoàn thiện trình độ đào tạo ban đầu, vươn lên đáp ứng những yêu cầu mới.

- Sinh viên tốt nghiệp cao đẳng sư phạm ngành Giáo dục Thể chất còn có thể dạy được môn thứ hai khác môn Giáo dục Thể chất trong kế hoạch dạy học ở trường THCS, làm công tác chủ nhiệm lớp, tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Danh mục các học phần bắt buộc

Kiến thức giáo dục đại cương

a. Chung cho khối ngành CĐSP                                               

1

Triết học Mác-Lê nin

5

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

Kinh tế chính trị Mác-Lênin

6

Quản lí hành chính Nhà nước và quản lí ngành

3

Chủ nghĩa xã hội khoa học

7

Ngoại ngữ

4

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

8

Giáo dục quốc phòng

b.  Riêng cho ngành  Giáo dục Thể chất                                 

1

Xác suất - Thống kê

4

Nhập môn logic học

2

Nhập môn tin học

5

Sinh hoá

3

Môi trường và con người

6

Sinh cơ

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

a. Kiến thức nghiệp vụ chung cho khối ngành                         

1

Tâm lý học đại cương

5

Hoạt động giáo dục ở trường THCS

2

Tâm lý học lứa tuổi và Tâm lý học sư phạm

6

Rèn luyện nghiệp vụ thường xuyên

3

Giáo dục học đại cương

7

Công tác Đội thiếu niên tiền phong HCM

4

Hoạt động dạy học ở trường THCS.

 

 

b. Kiến thức ngành Giáo dục Thể chất (môn 1)                        

1

Giải phẫu  học

12

Ném bóng, đẩy tạ        

2

Sinh lí học thể dục thể thao

13

Đá cầu

3

Vệ sinh và y học thể dục thể thao

14

Bóng đá

4

Tâm lí học thể dục thể thao

15

Bóng chuyền

5

Đại cương về thể dục, thể dục phát triển chung

16

Cầu lông

6

Thể dục thực dụng, thể dục đồng diễn

17

Bơi

7

Thể dục tự do

18

Cờ vua

8

Chạy cự li ngắn, chạy tiếp sức

19

Trò chơi vận động

9

Chạy cự li trung bình, chạy việt dã

20

Lí luận và phương pháp giáo dục thể chất

10

Nhảy xa

21

Phương pháp nghiên cứu khoa học thể dục thể thao

11

Nhảy cao

 

 

c. Thực tập sư phạm                      

1

Thực tập sư phạm 1

2

Thực tập sư phạm 2

Nội dung các học phần bắt buộc (Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp)

Tâm lý học đại cương            

Cung cấp những nội dung cơ bản khái quát về tâm lý học đại cương, tạo cơ sở cho việc tiếp thụ các học phần khác về tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm, các học phần giáo dục học (Giáo dục học đại cương, Hoạt động dạy học và hoạt động giáo dục ở trường THCS), các học phần thuộc về nghiệp vụ sư phạm (Rèn luyện nghiệp vụ thường xuyên, Thực tập sư phạm ). Bước đầu hình thành kỹ năng nghiên cứu tâm lý người.

Tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm

Cung cấp cho sinh viên những vấn đề lý luận cơ bản về tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm: lý luận chung về sự phát triển tâm lý người theo các lứa tuổi, các giai đoạn, thời kỳ phát triển tâm lý con người, trong đó đi sâu vào đặc điểm tâm lý học sinh THCS. Trình bày các nội dung cơ bản về tâm lý học của hoạt động dạy học, hoạt động giáo dục và người thầy giáo THCS.

Giáo dục học đại cương  

Cung cấp một cách có hệ thống các kiến thức cơ bản, đại cương về giáo dục học: các khái niệm, các phạm trù, các nguyên tắc và phương pháp cơ bản của giáo dục học, làm cơ sở cho việc tiếp thụ các học phần hoạt động dạy học, hoạt động giáo dục, rèn luyện nghiệp vụ sư phạm, thực tập sư phạm.

Hoạt động dạy học ở trường THCS 

Cung cấp những khái niệm, phạm trù cơ bản của lý luận dạy học đại cương, các đặc điểm cơ bản của hoạt động dạy học ở trường THCS, giúp sinh viên có kỹ năng vận dụng những kiến thức lý luận dạy học vào việc rèn luyện kỹ năng dạy học ở trường THCS, vận dụng vào việc đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức và phương tiện dạy học ở trường THCS.

Hoạt động giáo dục ở trường THCS   

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về quá trình, nguyên tắc và phương pháp giáo dục cũng như những kiến thức về việc tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục trong trường THCS, các kỹ năng tổ chức, triển khai, đánh giá, kết hợp các hoạt động giáo dục ở trường THCS.

Rèn luyện nghiệp vụ thường xuyên   

Củng cố, hệ thống hoá những kiến thức đã học ở tất cả các học phần tâm lý học, giáo dục học, rèn luyện các kỹ năng cụ thể của dạy học, của giáo dục, kỹ năng tự học, tự bồi dưỡng, góp phần hình thành trình độ nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên; Chuẩn bị cho sinh viên những kỹ năng cơ bản, cần thiết cho các hoạt động dạy học, giáo dục trong các đợt thực tập sư phạm.

Công tác Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh            

Cung cấp các kiến thức cơ bản về tổ chức và hoạt động của Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, công tác phụ trách đội, tổng phụ trách đội.

Giải phẫu học    

Học phần giúp cho sinh viên có những kiến thức về hình thái và cấu tạo các hệ cơ quan trong cơ thể, sự khác nhau về cấu tạo của các cơ quan ở các lứa tuổi và giới tính, sự ảnh hưởng của tập luyện thể dục thể thao đến các hệ cơ quan, đặc biệt hệ vận động. Là học phần cơ sở để học các nội dung về Sinh lí học, Sinh cơ, Sinh hoá trong vận động và Vệ sinh và y học thể dục thể thao.

Sinh lí học thể dục thể thao  

Học phần trang bị những kiến thức về sinh lí cơ thể trong hoạt động thể dục thể thao, đặc điểm sinh lí  tuổi học sinh THCS  và hiểu rõ cơ chế sinh lí học của những môn thể thao phổ cập.

Vệ sinh và y học thể dục thể thao   

Học phần giới thiệu cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về Y học và Vệ sinh học trong tập luyện, kiểm tra hình thái, các chức năng và cách hoạt động để tăng cường sức khoẻ, thể lực cũng như phòng tránh, khắc phục một số hiện tượng gặp trong hoạt động thể dục thể thao. 

Tâm lí học thể dục thể thao    

Học phần cung cấp cho sinh viên có những kiến thức cơ bản về cơ sở tâm lí hình thành kĩ năng vận động, những yêu cầu tâm lí trong giảng dạy động tác, giáo dục ý chí, tình cảm, đặc điểm tâm lí trong tập luyện và thi đấu thể thao.

Đại cương về thể dục, thể dục phát triển chung 

Học phần cung cấp cho sinh viên hệ thống các khái niệm, thuật ngữ, các động tác cơ bản và phương pháp tập luyện thể dục phát triển chung, thể dục cơ bản, thể dục thể hình.

Thể dục thực dụng, thể dục đồng diễn   

Học phần giới thiệu hệ thống các khái niệm, thuật ngữ, các động tác cơ bản và phương pháp tập luyện thể dục thực dụng, thể dục đồng diễn

Thể dục tự do    

Học phần cung cấp hệ thống các khái niệm, thuật ngữ, các động tác cơ bản và phương pháp tập luyện thể dục tự do.

Thể dục tự do, thể dục dụng cụ        

Học phần cung cấp hệ thống các khái niệm, thuật ngữ, các động tác cơ bản và phương pháp tập luyện thể dục tự do, thể dục dụng cụ.

Chạy cự li ngắn,  chạy tiếp sức    

Học phần trang bị cho sinh viên những hiểu biết về lợi ích, tác dụng, nguyên lí, kỹ thuật của 2 môn chạy cự  li ngắn và chạy tiếp sức, luật thi đấu, cách tổ chức, trọng tài và phương pháp dạy học.

Chạy cự li trung bình,  chạy việt dã   

Học phần trang bị cho sinh viên những hiểu biết về lợi ích, tác dụng, nguyên lí, kỹ thuật  của 2 môn chạy cự  li trung bình và chạy việt dã, luật thi đấu, cách tổ chức, trọng tài và phương pháp giảng dạy nâng cao sức bền cho học sinh THCS.      

Nhảy xa       

Học phần cung cấp cho sinh viên những hiểu biết về lợi ích, tác dụng, nguyên lí, kỹ thuật của 2 môn nhảy xa kiểu “ngồi”, kiểu “ưỡn thân”, luật thi đấu, cách tổ chức, trọng tài và phương pháp giảng dạy cho học sinh  THCS.      

Nhảy cao                   

Học phần trang bị cho sinh viên những hiểu biết về lợi ích, tác dụng, nguyên lí, kỹ thuật các kiểu nhảy cao “bước qua”, “Nằm nghiêng”, “úp bụng”, luật thi đấu, cách tổ chức, trọng tài và phương pháp giảng dạy cho  học sinh THCS.    

Ném bóng, đẩy tạ    

Học phần cung cấp cho sinh viên những hiểu biết về lợi ích, tác dụng, nguyên lí ném -đẩy, kỹ thuật ném bóng trúng đích và đi xa, kĩ thuật đẩy tạ “Vai hướng ném” và “Lưng hướng ném”, luật thi đấu, cách tổ chức, trọng tài và phương pháp giảng dạy cho  học sinh  THCS.    

Đá cầu  

Học phần trang bị cho sinh viên những hiểu biết về lợi ích, tác dụng, nguyên lí và kĩ, chiến thuật cơ bản của môn đá cầu, phương pháp giảng dạy, luật thi đấu, cách tổ chức và trọng tài  một giải đá cầu ở trường phổ thông.

Bóng đá   

Học phần cung cấp cho sinh viên những hiểu biết về lợi ích, tác dụng, nguyên lí và kĩ, chiến thuật cơ bản của môn Bóng đá, phương pháp giảng dạy, luật thi đấu bóng đá mini và người lớn,  cách tổ chức và trọng tài bóng đá  ở THCS.    

Bóng chuyền 

Học phần cung cấp cho sinh viên những hiểu biết về lợi ích, tác dụng, nguyên lí và kĩ, chiến thuật cơ bản  của môn bóng chuyền, luật thi đấu bóng chuyền mini và người lớn, cách tổ chức và trọng tài, phương pháp dạy bóng chuyền cho học sinh THCS.

Cầu lông                      

Học phần trang bị cho sinh viên những hiểu biết về lợi ích, tác dụng, nguyên lí và kĩ, chiến thuật cơ bản  của môn Cầu lông, luật thi đấu, cách tổ chức và trọng tài môn cầu lông và phương pháp giảng dạy cầu lông cho học sinh THCS.     

Bơi     

Học phần cung cấp các kỹ thuật của môn bơi nhằm giúp sinh viên trở thành người giáo viên thể dục biết bơi và dạy được cho học sinh biết bơi.      

Cờ vua        

Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản của môn Cờ vua,  luật thi đấu, cách tổ chức và trọng tài cờ vua và phương pháp giảng dạy cho học sinh THCS.     

Trò chơi vận động    

Nhằm trang bị cho sinh viên những hiểu biết cần thiết và những trò chơi cụ thể để có thể tiến hành các giờ dạy thể dục một cách sinh động, hấp dẫn và hiệu quả cao.

Lí luận và phương pháp giáo dục thể chất      

Nhằm trang bị cho sinh viên có hệ thống các lí luận, phương pháp giáo dục thể chất, lịch sử phát triển thể dục thể thao trên thế giới và Việt Nam, về quản lí trong thể dục thể thao, từ đó hình thành năng lực, phẩm chất nghề nghiệp cho sinh viên

Phương pháp nghiên cứu khoa học thể dục thể thao

Nhằm giới thiệu cho sinh viên quy trình tiến hành các đề tài nghiên cứu khoa học, cách chọn những test đặc trưng của thể dục thể thao và cách viết một báo cáo khoa học. Giúp sinh viên khi ra trường biết và có thể dạy học môn Thể dục và các hoạt động thể dục thể thao ngoại khoá một cách bài bản, chủ động, đúng phương pháp khoa học với hiệu quả cao.

Thực tập sư phạm 1    

Nhằm củng cố và khắc sâu lý thuyết các học phần tâm lý học, giáo dục học, rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức vào việc giải quyết các tình huống sư phạm trong kiến tập sư phạm: tìm hiểu tình hình thực tiễn địa phương, thực tiễn giáo dục ở trường THCS, tập làm công tác dạy học, công tác chủ nhiệm lớp, triển khai bài tập thực hành Tâm lý - Giáo dục.

Thực tập sư phạm 2

Nhằm củng cố và nâng cao các kiến thức lý thuyết về chuyên môn nghiệp vụ trong các lĩnh vực tâm lý học, giáo dục học, phương pháp dạy học bộ môn; vận dụng những kiến thức đó vào việc giải quyết các tình huống cụ thể trong hoạt động dạy học và giáo dục học sinh, tiếp tục rèn luyện kỹ năng dạy học, giáo dục, kỹ năng nghiên cứu khoa học giáo dục.

 

Kiến thức bắt buộc ngành  Giáo dục Thể chất

trong chương trình đào tạo kiểu đơn ngành (1 môn)

1

Giải phẫu  học

12

Ném bóng, đẩy tạ        

2

Sinh lí học thể dục thể thao

13

Đá cầu

3

Vệ sinh và y học thể dục thể thao

14

Bóng đá

4

Tâm lí học thể dục thể thao

15

Bóng chuyền

5

Đại cương về thể dục, thể dục phát triển chung

16

Cầu lông

6

Thể dục thực dụng, thể dục đồng diễn

17

Bơi

7

Thể dục tự do, Thể dục dụng cụ 

18

Cờ vua

8

Chạy cự li ngắn , chạy tiếp sức

19

Trò chơi vận động

9

Chạy cự li trung bình, chạy việt dã

20

Lí luận và phương pháp giáo dục thể chất

10

Nhảy xa

21

Phương pháp nghiên cứu khoa học thể dục thể thao

11

Nhảy cao

 

 

Kiến thức bắt buộc ngành phụ (môn 2) Giáo dục Thể chất

trong chương trình đào tạo kiểu 2 ngành

1

Giải phẫu học

10

Nhảy xa

2

Sinh lí học Thể dục thể thao

11

Nhảy cao

3

Vệ sinh và y học Thể dục thể thao

12

Ném bóng  và đẩy tạ

4

Tâm lí học Thể dục thể thao

13

 Đá cầu

5

Đại cương về thể dục, thể dục phát triển chung

14

Bóng chuyền

6

Thể dục thực dụng, thể dục đồng diễn

15

Cờ vua

7

Thể dục tự do

16

Trò chơi vận động

8

Chạy cự li ngắn, chạy tiếp sức

17

Lí luận phương pháp giáo dục thể chất

9

Chạy cự li trung bình, chạy việt dã

18

Phương pháp nghiên cứu khoa học Thể dục thể thao

 

 

 

Bản quyền 2008 - 2019 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]