Bản tin » Hỏi - Trả lời

Trường hợp sinh viên cử tuyển phải bồi hoàn chi phí đào tạo

28/02/2015

Tôi là sinh viên theo chế độ cử tuyển tại một trường đại học công lập. Sau khi tốt nghiệp, nếu tôi không tuân theo sự phân công công tác của cơ quan cử đi học thì có phải bồi thường chi phí đào tạo hay không? Xin cho biết cụ thể?- Cao Văn Lâu (caovanlau***@gmail.com).

* Trả lời:

Theo Điều 2 Nghị định số 134/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính Phủ quy định chế độ cử tuyển vào các cơ sở giáo dục trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân quy định:

Cử tuyển là việc tuyển sinh không qua thi tuyển vào đại học, cao đẳng, trung cấp để đào tạo cán bộ, công chức, viên chức cho các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và các dân tộc thiểu số chưa có hoặc có rất ít cán bộ đạt trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp.

Chế độ cử tuyển quy định tại Nghị định này bao gồm: tuyển sinh; tổ chức và kinh phí đào tạo; phân công công tác cho người được cử đi học sau khi tốt nghiệp; bồi hoàn học bổng, chi phí đào tạo đối với người được cử đi học theo chế độ cử tuyển sau khi tốt nghiệp không chấp hành sự phân công công tác.

Tại Khoản 2 Điều 4 Nghị định quy định: Người học theo chế độ cử tuyển có những nghĩa vụ sau đây:

- Cam kết trước khi được cử tuyển và chấp hành sự cam kết với cơ quan cử đi học về sự phân công công tác sau khi tốt nghiệp;

- Chấp hành các quy định của pháp luật và nội quy, quy chế của các cơ sở giáo dục; hoàn thành chương trình đào tạo theo ngành học do cơ quan cử đi học phân công;

- Phải bồi hoàn học bổng, chi phí đào tạo theo mức quy định tại Điều 13 Nghị định này nếu thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 12 Nghị định này.

Căn cứ vào quy định nêu trên và theo thư bạn viết, nếu như bạn không chấp hành sự cam kết với cơ quan cử đi học về sự phân công công tác sau khi tốt nghiệp thì bạn sẽ phai bồi hoàn học bổng, chi phí đào tạo theo mức quy định tại Điều 13 Nghị định số 134/2006/NĐ-CP.

Cụ thể: Mức tiền bồi hoàn bao gồm học bổng chính sách cho người học và các khoản chi phí đào tạo đã được ngân sách nhà nước đài thọ. Tiền bồi hoàn được nộp vào ngân sách nhà nước.

* Cách tính tiền bồi hoàn

- Đối với trường hợp quy định tại khoản 1 và 2 Điều 12 Nghị định này, cách tính tiền bồi hoàn được xác định như sau:

TS = (HB+CF) x n

Trong đó TS là tổng số tiền phải bồi hoàn; HB là học bổng chính sách người học được hưởng trong một năm; CF là chi phí đào tạo người học trong một năm; n là số năm mà người học đã học theo chế độ cử tuyển.

- Đối với trường hợp quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 12 Nghị định này, cách tính tiền bồi hoàn được xác định như sau:

            T-t

TS =  _________   x (HB+CF) x n

            T

Trong đó T là thời gian người được cử tuyển phải chấp hành sự phân công công tác; t là thời gian làm việc người được cử tuyển đã chấp hành theo sự phân công công tác; các ký hiệu: TS, HB, CF và n xác định theo quy định tại mục a khoản này.

Sỹ Điền (giaoducthoidai.vn)

Bản quyền 2008 - 2023 @ Thongtintuyensinh.vn
Hosting @ MinhTuan

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
Close [X]