Ngành Khoa học thư viện

Ngành đào tạo:           KHOA HỌC THƯ VIỆN (Library Science)

Trình độ đào tạo:        Cao đẳng

Thời gian đào tạo:       3 năm

 

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Mục tiêu chung

Chương trình đào tạo ngành Khoa học thư viện trình độ cao đẳng nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về Khoa học thư viện, đáp ứng nhu cầu hoạt động trong lĩnh vực thư viện và thông tin

Mục tiêu cụ thể

Phẩm chất đạo đức

Có lập trường tư tưởng vững vàng, có đạo đức và lối sống lành mạnh, có lòng say mê, yêu nghề, nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt trong lĩnh vực thư viện - thông tin.

Kiến thức

Nắm vững những kiến thức cơ bản về ngành Khoa học thư viện và các ngành khoa học liên quan.

Kỹ năng

Có kỹ năng thực hành thành thạo các hoạt động nghiệp vụ thư viện - thông tin: chọn lọc, bổ sung, xử lý tài liệu; tổ chức kho, bảo quản tài liệu; tổ chức bộ máy tra cứu, tra cứu thông tin và tổ chức các dịch vụ thư viện - thông tin phục vụ người đọc, người dùng tin.

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Danh mục các học phần bắt buộc

Kiến thức giáo dục đại cương                                                

1

Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin

6

Ngoại ngữ

2

Tư tưởng Hồ Chí Minh

7

Tin học đại cương

3

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

8

Tâm lý học

4

Đường lối văn hóa - văn nghệ của Đảng Cộng sản Việt Nam

9

Giáo dục thể chất

5

Cơ sở văn hóa Việt Nam

10

Giáo dục quốc phòng- an ninh

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp                   

Kiến thức cơ sở của ngành                                      

1

Thư viện học đại cương

4

Lưu trữ học

2

Thông tin học đại cương

5

Pháp chế thư viện

3

Thư mục học đại cương

6

Phương pháp nghiên cứu Thư viện học

Kiến thức ngành                                                                    

1

Xây dựng và phát triển vốn tài liệu

7

Công tác người đọc và dịch vụ thư viện - thông tin

2

Biên mục mô tả tài liệu

8

Phần mềm quản trị thư viện

 3

Phân loại tài liệu

9

Tra cứu thông tin

4

Định chủ đề và định từ khóa tài liệu

10

Thư viện điện tử

5

Tổ chức hoạt động thông tin thư mục

11

Quản lý thư viện và trung tâm thông tin

6

Lưu trữ thông tin và bộ máy tra cứu

 

 

Nội dung các học phần bắt buộc (Phần kiến thức giáo dục chuyên nghiệp)

Thư viện học đại cương

Nội dung: những kiến thức cơ bản về lý luận thư viện học như: khái niệm, bản chất và chức năng của thư viện; đối tượng nghiên cứu và sự hình thành của thư viện học trên thế giới và ở Việt Nam. Chính sách thư viện Việt Nam, các loại hình thư viện ở Việt Nam và các nguyên tắc tổ chức sự nghiệp thư viện.

Thông tin học đại cương

Những kiến thức cơ bản về thông tin học như: khái niệm và vai trò của thông tin; đối tượng nghiên cứu, nội dung, cơ sở lý luận và phương pháp luận của thông tin học; các công đoạn trong dây chuyền  hoạt động thông tin tư liệu và các loại hình cơ quan thông tin.

Thư mục học đại cương

Nội dung: những kiến thức cơ bản về thư mục học như: khái niệm và vai trò của thư mục, các loại hình thư mục; đối tượng, nội dung, cơ sở lý luận và phương pháp luận của Thư mục học.

Lưu trữ học    

Nội dung: những kiến thức cơ bản về Lưu trữ học như: khái niệm và vai trò của công tác lưu trữ. Đối tượng nghiên cứu, nội dung, cơ sở lý luận và phương pháp luận của Lưu trữ học

Pháp chế thư viện      

Nội dung: những kiến thức cơ bản về pháp chế thư viện, bao gồm: những văn bản pháp quy hiện hành về công tác thư viện - thông tin của Việt Nam; tình hình luật pháp thư viện - thông tin hiện nay của một số nước tiên tiến trên thế giới.

Phương pháp nghiên cứu Thư viện học                

Nội dung: những kiến thức cơ bản về phương pháp nghiên cứu Thư viện học như: khái niệm, nghiên cứu khoa học và nghiên cứu thư viện học; giới thiệu một số phương pháp nghiên cứu thông dụng trong Thư viện học; quy trình thực hiện một đề tài nghiên cứu khoa học.

Xây dựng và phát triển vốn tài liệu 

Nội dung: những kiến thức cơ bản về xây dựng và phát triển vốn tài liệu: khái niệm vốn tài liệu, bổ sung và xây dựng, phát triển vốn tài liệu; các nguồn bổ sung, phương thức bổ sung, xây dựng chính sách bổ sung và công tác thanh lý tài liệu.

Biên mục mô tả tài liệu

Nội dung: những kiến thức cơ bản và kỹ năng thực hành biên mục tài liệu; giới thiệu các quy tắc và tiêu chuẩn mô tả thư mục tiêu biểu: mô tả tài liệu theo tiêu chuẩn quốc tế (ISBD); quy tắc biên mục Anh - Mỹ (AACR 2), khổ mẫu biên mục đọc máy (MARC); các nguyên tắc, yêu cầu và phương pháp mô tả các loại hình tài liệu; tổ chức công tác biên mục trong thư viện.

Phân loại tài liệu   

Nội dung: những kiến thức và kỹ năng thực hành phân loại tài liệu, gồm: các khung phân loại tiêu biểu trên thế giới và Việt Nam: khung phân loại thập phân Dewey (DDC); khung phân loại thập phân bách khoa (UDC), bảng phân loại dùng cho các thư viện khoa học tổng hợp; phương pháp phân loại tài liệu: các nguyên tắc, yêu cầu và quy trình phân loại tài liệu.

Định chủ đề và định từ khóa tài liệu 

Nội dung: những kiến thức cơ bản và kỹ năng định chủ đề và định từ khoá tài liệu: phân biệt các khái niệm: đề mục chủ đề, từ chuẩn, từ khóa. Giới thiệu về các bảng đềm mục chủ đề tiêu biểu của thế giới và các bộ từ khoá/từ điển từ khoá của Việt Nam. Phương pháp định chủ đề, từ khóa tài liệu: các yêu cầu và quy trình định chủ đề và định từ khoá tài liệu.

Tổ chức hoạt động thông tin thư mục    

Nội dung: những kiến thức cơ bản và kỹ năng tổ chức hoạt  động thông tin thư mục trong thư viện và cơ quan thông tin; phương pháp biên soạn thư mục; phục vụ thông tin thư mục cho người dùng tin.

Lưu trữ thông tin và bộ máy tra cứu  

Nội dung: những kiến thức cơ bản và kỹ năng tiến hành lưu trữ thông tin và tổ chức bộ máy tra cứu trong thư viện và cơ quan thông tin; nguyên tắc, phương pháp tổ chức các loại mục lục, hộp phiếu và xây dựng cơ sở dữ liệu; phương pháp tổ chức bộ máy tra cứu truyền thống và hiện đại.

Công tác người đọc và dịch vụ thư viện - thông tin

Nội dung: những kiến thức cơ bản của công tác người đọc và dịch vụ thư viện - thông tin; phương pháp nghiên cứu nhu cầu thông tin - phương pháp thông tin giới thiệu tài liệu và tư vấn người đọc - tổ chức môi trường đọc và dịch vụ thư viện - thông tin.

Phần mềm quản trị thư viện

Nội dung: những kiến thức cơ bản và kỹ năng sử dụng các phần mềm tư liệu và phần mềm quản trị thư viện tích hợp; các đặc trưng của phần mềm tư liệu và các module cơ bản của phần mềm quản trị tích hợp; các tiêu chí lựa chọn phần mềm quản trị thư viện.

Tra cứu thông tin           

Nội dung: những kiến thức cơ bản và kỹ năng thực hành tra cứu tìm tin phục vụ bạn đọc; giới thiệu các khái niệm: tra cứu thông tin và tìm tin, các loại yêu cầu tin; quy trình tìm tin, các phương tiện, công cụ tra cứu thông tin và các phương pháp tra cứu truyền thống, hiện đại.

Thư viện điện tử        

Nội dung: những kiến thức cơ bản và kỹ năng thực hành trong việc tạo lập và quản trị thư viện điện tử, thư viện số; giới thiệu về phần mềm quản trị thư viện điện tử; phương pháp lập dự án xây dựng thư viện điện tử; vấn đề số hóa tài liệu, tạo bộ sưu tập; thiết kế và tạo lập chế độ tìm tin cho bộ sưu tập số.

Quản lý thư viện và trung tâm thông tin      

Nội dung: những kiến thức cơ bản và kỹ năng tổ chức quản lý thư viện và cơ quan thông tin; khái quát về khoa học tổ chức, quản lý thư viện thông tin; phương pháp thống kê, lập kế hoạch, viết báo cáo thư viện thông tin.

 

Bản quyền 2008 - 2019 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]