Đại học » Miền Nam

Trường Đại học Trà Vinh

-

 

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2020
*******

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH

Ký hiệu: DVT

Địa chỉ: 126, Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, Phường 5, Tp.Trà Vinh

Điện thoại: 0294.3.855.246

Website: www.tvu.edu.vn

 

THÔNG TIN NGÀNH, MÃ NGÀNH, CHỈ TIÊU, TỔ HỢP XÉT TUYỂN NĂM 2020

 

Close [X]