Ngành Quản trị khách sạn nhà hàng

-

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

Trình độ đào tạo            : Trung cấp chuyên nghiệp

Ngành đào tạo              : QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN NHÀ HÀNG

Mã ngành                      :

Đối tượng tuyển sinh     : Tốt nghiệp Trung học phổ thông

Thời gian đào tạo          : 2 năm

(Ban hành kèm theo Thông tư số 43/2014 /TT-BGDĐT ngày 05 tháng 12 năm 2014  của

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

I. Giới thiệu và mô tả chương trình

Chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp ngành Quản trị khách sạn nhà hàng được thiết kế để đào tạo người học trở thành kĩ thuật viên hoặc giám sát viên trình độ trung cấp chuyên nghiệp chuyên ngành Quản trị khách sạn nhà hàng, có đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, có ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, có sức khoẻ nhằm tạo điều kiện cho người lao động có khả năng tìm việc làm, đồng thời có khả năng học tập vươn lên đáp ứng các nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Chương trình chuẩn bị cho người học kiến thức, kỹ năng và thái độ tổng quan về du lịch và kiến thức quản trị khách sạn, nhà hàng.

Chương trình khóa học bao gồm các nội dung căn bản về tổng quan du lịch, các nghiệp vụ khách sạn, nhà hàng và kiến thức quản lý các hoạt động khách sạn, nhà hàng như cơ sở lưu trú du lịch, tâm lý khách du lịch, marketing, kỹ năng giao tiếp, tổ chức sự kiện, văn hoá ẩm thực, nghiệp vụ thanh toán, nghiệp vụ chế biến món ăn, kế toán tiêu chuẩn, xây dựng thực đơn, sinh lý dinh dưỡng, thương phẩm và an toàn thực phẩm, lý thuyết và thực hành nghiệp vụ khách sạn nhà hàng. Ngoài ra, người học cũng được trang bị những kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin, ngoại ngữ, giáo dục thể chất, pháp luật, chính trị, quốc phòng - an ninh.

Sau khi tốt nghiệp, người học có khả năng đảm nhiệm vị trí kỹ thuật viên, giám sát viên hoặc quản lý các tổ nghiệp vụ chuyên môn trong khách sạn, nhà hàng.

II. Mục tiêu đào tạo

            Sau khi học xong chương trình người học có khả năng:

1. Về kiến thức

- Trình bày được những kiến thức cơ bản về tổng quan ngành du lịch và nghiệp vụ khách sạn, nhà hàng.

- Phân tích được các quy trình nghiệp vụ trong khách sạn, nhà hàng như nghiệp vụ nhà hàng, nghiệp vụ lễ tân, nghiệp vụ buồng.

- Phân tích được các hoạt động quản trị cơ bản trong khách sạn, nhà hàng ở các bộ phận trong khách sạn, nhà hàng.

2. Về kỹ năng

- Thực hiện được quy trình nghiệp vụ tại bộ phận lễ tân, bộ phận buồng, phục vụ ăn uống.

- Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, điều hành, kiểm tra, giám sát hoạt động tại các bộ phận nghiệp vụ trong khách sạn, nhà hàng.

- Xử lý được các tình huống cơ bản trong thực hiện nghiệp vụ lễ tân, buồng và phục vụ ăn uống.

- Giao tiếp bằng ngoại ngữ trong phạm vi giao tiếp thông thường và theo yêu cầu của vị trí công việc.

- Thực hiện đúng các quy định về an toàn vệ sinh lao động và bảo vệ môi trường.

3. Về thái độ

Có phẩm chất đạo đức, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, trung thực và có tính kỷ luật cao, có thái độ đúng mực khi làm việc và phục vụ khách hàng, trung thành với cơ sở, tỷ mỷ, chính xác, sẵn sàng đảm nhiệm các công việc được giao ở các khách sạn, nhà hàng.

III. Khung chương trình đào tạo

1. Cấu trúc kiến thức, kỹ năng của chương trình đào tạo

STT

Nội dung

Khối lượng Đơn vị học trình (ĐVHT)

1

Các học phần chung

22

2

Các học phần cơ sở

35

3

Các học phần chuyên môn

23

4

Thực tập nghề nghiệp

10

5

Thực tập tốt nghiệp

11

Tổng khối lượng chương trình

101

2. Các học phần của chương trình và thời lượng

STT

Tên học phần

Số tiết/giờ

Số ĐVHT

Tổng

 

Lý thuyết

Thực hành, thực tập

I

Các học phần chung

420

22

18

4

Các học phần bắt buộc

390

20

16

4

1

Giáo dục Quốc phòng – An ninh

75

3

2

1

2

Giáo dục chính trị

75

5

5

 

3

Giáo dục thể chất

60

2

1

1

4

Tin học

60

3

2

1

5

Ngoại ngữ

90

5

4

1

6

Pháp luật

30

2

2

 

Các học phần tự chọn (chọn 1 trong 2 học phần)

30

2

2

 

1

Khởi tạo doanh nghiệp

30

2

2

 

2

Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

30

2

2

 

II

Các học phần cơ sở

585

35

31

4

1

Tổng quan du lịch

30

2

2

 

2

Tâm lý khách du lịch

30

2

2

 

3

Marketing du lịch

30

2

2

 

4

Kỹ năng giao tiếp

45

3

3

 

5

Ngoại ngữ chuyên ngành

150

8

6

2

6

Thương phẩm và an toàn thực phẩm

45

3

3

 

7

Văn hóa ẩm thực

45

3

3

 

8

Xây dựng thực đơn

45

3

3

 

9

Nghiệp vụ thanh toán

45

2

1

1

10

Môi trường và an ninh – an toàn

30

2

2

 

11

Nghiệp vụ văn phòng

45

3

3

 

12

Tổ chức sự kiện

45

2

1

1

III

Các học phần chuyên môn

465

23

15

8

1

Nghiệp vụ lễ tân

120

6

4

2

2

Nghiệp vụ buồng

105

5

3

2

3

Nghiệp vụ nhà hàng

165

8

5

3

4

Quản trị kinh doanh khách sạn, nhà hàng

75

4

3

1

IV

Thực tập nghề nghiệp

450 giờ

10

 

10

V

Thực tập tốt nghiệp

495 giờ

11

 

11

Tổng cộng

 

101

64

37

IV. Nội dung thi tốt nghiệp

STT

Nội dung

1

Chính trị: Học phần Giáo dục chính trị

2

Lý thuyết tổng hợp gồm các học phần:

         - Nghiệp vụ lễ tân;

         - Nghiệp vụ buồng;

         - Nghiệp vụ nhà hàng;

         -  Quản trị kinh doanh khách sạn, nhà hàng.

3

Thực hành nghề nghiệp gồm các học phần:

         - Quản trị kinh doanh khách sạn, nhà hàng;

         - Thực tập nghề nghiệp;

         - Thực tập tốt nghiệp.

V. Mô tả nội dung các học phần

1. Giáo dục Quốc phòng-An ninh

            Học phần này cung cấp những kiến thức cơ bản về công tác Quốc phòng - An ninh. Nội dung bao gồm: quan điểm, đường lối của Đảng và Nhà nước về công tác Giáo dục Quốc phòng - An ninh; chính trị quân sự lực lượng dân quân tự vệ; kỹ thuật và chiến thuật quân sự; kỹ thuật sử dụng vũ khí thông thường.

            Sau khi học xong học phần này, người học có thể trình bày được những nội dung cơ bản về công tác Quốc phòng - An ninh, về cấu tạo, nguyên lý và sử dụng được một số vũ khí bộ binh thông thường, thành thạo điều lệnh đội ngũ, biết vận dụng kiến thức đã học để rèn luyện nếp sống ngăn nắp, tác phong nhanh nhẹn, hoạt bát, kỷ luật và ý thức được trách nhiệm của bản thân cùng toàn Đảng toàn dân trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ được giao.

2. Giáo dục chính trị

            Học phần này cung cấp cho người học những nội dung cơ bản của chủ nghĩa duy vật biện chứng về tự nhiên, xã hội, con người, những nội dung cơ bản về Đảng Cộng sản Việt Nam và đường lối chính sách của Đảng trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và tư tưởng Hồ Chí Minh.

            Sau khi học xong học phần này, người học có thể trình bày được những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin về tự nhiên, xã hội, con người, về Đảng Cộng sản Việt Nam và tư tưởng Hồ Chí Minh, từ đó có cái nhìn khoa học, khách quan đối với các vấn đề tự nhiên, xã hội, con người, biết phân tích, đánh giá các vấn đề chính trị, xã hội, biết sống hòa nhập với cộng đồng và môi trường. Tin tưởng vào đường lối, chính sách đúng đắn của Đảng, Nhà nước Việt Nam.

3. Giáo dục thể chất

           Học phần này cung cấp cho người học kiến thức cơ bản về Giáo dục thể chất. Nội dung bao gồm: ý nghĩa, tác dụng của thể dục thể thao đối với sự phát triển của cơ thể, bài thể dục buổi sáng, chạy bền, chạy cự li ngắn, nhảy cao nằm nghiêng. Ngoài ra chương trình có thể còn được bổ sung các nội dung như: Bóng đá, Bóng chuyền, Bóng bàn, Cầu lông, Bơi lội.

            Sau khi học xong học phần này, người học có khả năng tự rèn luyện thân thể, hình thành lối sống lành mạnh, tích cực tham gia các hoạt động thể dục, thể thao tại cơ sở.

4. Tin học

            Học phần này cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về tin học đại cương. Nội dung bao gồm các vấn đề căn bản về công nghệ thông tin và truyền thông, sử dụng máy tính và quản lý tệp với Windows, soạn thảo văn bản, bảng tính điện tử, trình diễn điện tử - PowerPoint và Internet.

            Sau khi học xong học phần này, người học sử dụng được máy tính để soạn thảo văn bản, trình diễn báo cáo, sử dụng bảng máy tính để tính toán thống kê, sử dụng và khai thác được một số dịch vụ của Internet, đồng thời rèn luyện phong cách suy nghĩ và làm việc phù hợp với thời đại tin học hoá, ham hiểu biết, tìm tòi, sáng tạo, chủ động trong suy nghĩ và hành động.

5. Ngoại ngữ  

            Học phần này cung cấp cho người học những kiến thức, kỹ năng cơ bản trong việc sử dụng ngoại ngữ. Nội dung bao gồm những vấn đề căn bản về ngôn ngữ, cấu trúc ngữ pháp, từ vựng, các tình huống giao tiếp đơn giản, phổ thông và các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết.

            Sau khi học xong học phần này, người học có thể trình bày được cấu trúc ngữ pháp cơ bản, có khả năng giao tiếp được bằng ngoại ngữ với trình độ căn bản về nghe, nói, đọc, viết và có thể đọc hiểu tài liệu, trao đổi và sưu tầm thông tin phục vụ học tập, nghiên cứu bằng ngoại ngữ được học với sự trợ giúp của từ điển làm nền tảng để tiếp cận khoa học kỹ thuật, học tập và nghiên cứu các vấn đề chuyên môn, tạo cơ hội cho người học nâng cao kiến thức và ý thức về những khác biệt văn hoá liên quan đến việc sử dụng ngoại ngữ hợp tác trong lao động và giao tiếp

6. Pháp luật  

            Học phần này cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về Nhà nước và Pháp luật. Nội dung bao gồm: một số vấn đề về Nhà nước và pháp luật và một số luật cơ bản của Pháp luật Việt Nam.

            Sau khi học xong học phần này, người học có thể giải thích được những vấn đề cơ bản về Nhà nước và pháp luật và một số luật cơ bản của Pháp luật Việt Nam, vận dụng được kiến thức đã học để xử lý các vấn đề liên quan đến pháp luật tại nơi làm việc và trong cộng đồng dân cư, hình thành ý thức tôn trọng pháp luật, rèn luyện tác phong sống và làm việc theo pháp luật; biết lựa chọn hành vi và khẳng định sự tự chủ của mình trong các quan hệ xã hội, trong lao động, trong cuộc sống hàng ngày.

7. Khởi tạo doanh nghiệp

Học phần này cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về doanh nghiệp, sản phẩm và thị trường của doanh nghiệp; kinh doanh và định hướng ngành nghề kinh doanh; các bước lập kế hoạch kinh doanh và thực thi kế hoạch kinh doanh.

            Sau khi học xong học phần này, người học trình bày được những khái niệm cơ bản về doanh nghiệp và kinh doanh, có khả năng lập kế hoạch kinh doanh và xây dựng kế hoạch hành động để khởi sự kinh doanh trong một lĩnh vực của nền kinh tế.

8. Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả 

Học phần này cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản nhất về năng lượng và tình hình sử dụng năng lượng, nhiên liệu, tài nguyên hiện nay; các chính sách về sử dụng năng lượng của nước ta cũng như của một số quốc gia trên thế giới.

Sau khi học xong, người học trình bày và giải thích được các khái niệm, thuật ngữ cơ bản về năng lượng và vấn đề sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả, các dạng năng lượng mới; các chính sách sử dụng năng lượng của nước ta cũng như một số quốc gia trên thế giới, quá trình sản xuất, truyền tải, cung cấp, phân phối và sử dụng điện năng. Đồng thời, giúp người học hình thành được ý thức, thái độ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, tuyên truyền, giáo dục cho những người xung quanh ý thức sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, an toàn.

9. Tổng quan du lịch

Học phần này cung cấp cho người học các kiến thức khái quát về hoạt động du lịch nói chung và hoạt động kinh doanh du lịch nói riêng cũng như những đặc điểm nổi bật của ngành du lịch.

Sau khi học xong học phần này, người học đánh giá được thực trạng về du lịch thế giới nói chung và du lịch Việt Nam nói riêng.

10. Tâm lý khách du lịch

            Học phần này cung cấp cho người học kiến thức cơ bản về tâm lý học và tâm lý du lịch, những đặc điểm tâm lý chung của khách du lịch và những đặc điểm tâm lý riêng theo dân tộc, nghề nghiệp của khách du lịch. Ngoài ra, học phần này còn trang bị cho người học một số phương pháp nghiên cứu tâm lý và vận dụng kiến thức tâm lý du lịch trong học tập và hoạt động nghề nghiệp.

Sau khi học xong học phần này, người học có khả năng phân biệt được những đặc điểm tâm lý chung của khách du lịch theo dân tộc và theo nghề nghiệp.

11. Marketing du lịch

            Học phần này cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về marketing, thị trường du lịch và các chính sách marketing du lịch.

Sau khi học xong học phần này, người học có khả năng phân tích được sự hình thành và phát triển của marketing, đặc điểm của thị trường du lịch và đánh giá được các chính sách marketing du lịch.

12. Kỹ năng giao tiếp

            Học phần này cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về một số vấn đề khái quát của hoạt động giao tiếp, một số nghi thức giao tiếp căn bản, kỹ năng giao tiếp ứng xử chung và kỹ năng giao tiếp ứng xử trong du lịch nói riêng. Ngoài ra, học phần này còn trang bị thêm các kiến thức về các tập quán giao tiếp tiêu biểu trên thế giới cho người học.

Sau khi học xong học phần này, người học có khả năng vận dụng các kiến thức đã học để xử lý các tình huống giao tiếp với khách hàng.

13. Ngoại ngữ chuyên ngành

Học phần này phần tập trung luyện nâng cao khả năng biểu đạt thành thục bằng ngoại ngữ thông qua 4 kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết, đồng thời cung cấp cho học sinh những thuật ngữ chuyên ngành thường gặp trong cuộc sống trên cơ sở đàm thoại.

Sau khi học xong học phần này, người học biết được các thuật ngữ chuyên ngành trong khách sạn, nhà hàng, một số vấn đề cần giải quyết và có thể giao tiếp được trong chuyên ngành khách sạn, nhà hàng.

14. Thương phẩm và an toàn thực phẩm         

            Học phần này cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về thương phẩm hàng thực phẩm như thành phần hóa học có trong các loại thực phẩm, nguồn gốc hàm lượng của các thành phần, đặc điểm, tính chất, vai trò của các thành phần; kiến thức về an toàn thực phẩm như tác hại của sử dụng thực phẩm không an toàn, nguyên nhân gây mất an toàn thực phẩm, biện pháp phòng tránh.

Sau khi học xong học phần này, người học có khả năng chọn lọc, xác định được chất lượng hàng thực phẩm, đồng thời biết cách bảo quản các loại thực phẩm và giúp cho việc nâng cao chất lượng món ăn và đảm bảo an toàn thực phẩm.

15. Văn hóa ẩm thực

Học phần này cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về khẩu vị và tập quán ăn uống của Việt Nam và một số nước trên thế giới, giúp người học vận dụng vào công việc chuyên môn trong việc xây dựng thực đơn cũng như thực hành chế biến món ăn cho từng đối tượng khách của nhà hàng và các cơ sở kinh doanh, phục vụ ăn uống khác.

Sau khi học xong học phần này, người học có khả năng phân biệt được những đặc trưng cơ bản về văn hóa ẩm thực giữa các vùng miền và các nước trên thế giới.

16. Xây dựng thực đơn

            Học phần này cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về quan hệ các bữa ăn với thực đơn theo thời gian và các đặc trưng văn hóa; các kiến thức về các loại thực đơn theo truyền thống văn hoá ẩm thực của một số quốc gia tiêu biểu; phương pháp xây dựng thực đơn đảm bảo tính thực tiễn và khoa học.

Sau khi học xong học phần này, người học có khả năng hình thành và rèn luyện kỹ năng xây dựng các loại thực đơn cơ bản.

17. Nghiệp vụ thanh toán

Học phần này cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về nghiệp

vụ thanh toán, các vấn đề về hệ thống tiền tệ thế giới, tỷ giá hối đoái, thanh toán trong nền kinh tế thị trường, các điều kiện thanh toán trong hợp đồng du lịch và một số chứng từ sử dụng trong nghiệp vụ thanh toán.

Sau khi học xong học phần này, người học có khả năng nhận biết được các vấn đề về hệ thống tiền tệ thế giới, phân tích được tỷ giá hối đoái, xác định được các điều kiện thanh toán trong hợp đồng du lịch và một số chứng từ sử dụng trong nghiệp vụ thanh toán.

18. Môi trường và an ninh - an toàn

            Học phần này cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về môi trường, những vấn đề về môi trường tác động đến phát triển du lịch bền vững ở Việt Nam; tổng quan bảo vệ môi trường và công tác vệ sinh an toàn thực phẩm và an toàn lao động trong phạm vi nghề nghiệp.

            Sau khi học xong học phần này, người học có khả năng quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường trong khách sạn và nhà hàng.

19. Nghiệp vụ văn phòng        

            Học phần này cung cấp cho người học những kiến thức khái quát về công tác văn phòng, một số nghiệp vụ văn phòng, kỹ thuật soạn thảo văn bản, công tác văn thư, quy trình giải quyết văn bản đi, đến và công tác lưu trữ, khái niệm, tác dụng, nguyên tắc và quy trình lập hồ sơ.

Sau khi học xong học phần này, người học có khả năng mô tả được mô hình, chức năng và nhiệm vụ của văn phòng; thực hiện được quy trình giải quyết văn bản đi, đến và thực hiện đúng quy trình lập hồ sơ lưu trữ.

20. Tổ chức sự kiện

Học phần này cung cấp cho người học những kiến thức về kỹ năng tổ chức sự kiện bao gồm lập kế hoạch về nội dung tổ chức, nhân lực, tài chính, cơ sở vật chất, thời gian, địa điểm, xúc tiến quảng cáo và truyền thông, tổ chức thực hiện, tổng kết đánh giá hoạt động tổ chức sự kiện.

Sau khi học xong học phần này, người học có khả năng lên ý tưởng tổ chức sự kiện, lập kế hoạch và điều phối triển khai các sự kiện, quản lý nhóm tổ chức sự kiện, phối hợp và giám sát các hoạt động của các bộ phận liên quan trong quá trình thực hiện sự kiện.

21. Nghiệp vụ lễ tân

Học phần này cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về vai trò, nhiệm vụ của bộ phận lễ tân, mối quan hệ công tác của bộ phận lễ tân với các bộ phận khác; các nội dung về nghiệp vụ lễ tân như nghiệp vụ nhận đặt buồng khách sạn; nghiệp vụ đăng ký khách sạn; nghiệp vụ phục vụ khách thanh toán và rời khách sạn và quản lý kết quả hoạt động tại bộ phận lễ tân.

Sau khi học xong học phần này, người học có khả năng đặt buồng, đăng ký khách sạn, phục vụ khách giai đoạn lưu trú, phục vụ khách thanh toán và rời khách sạn, báo cáo hoạt động lễ tân.

22. Nghiệp vụ buồng

Học phần này cung cấp cho người học những kiến thức về vai trò, nhiệm vụ của bộ phận phục vụ buồng, mối quan hệ công tác của bộ phận buồng với các bộ phận khác; kỹ thuật phục vụ buồng, phục vụ các dịch vụ khác và cách xử lý, giải quyết một số tình huống thường gặp trong thực hiện nghiệp vụ buồng.

Sau khi học xong học phần này, người học có khả năng sắp xếp, bài trí tiện nghi trong phòng khách lưu trú và yêu cầu vệ sinh đối với việc làm buồng khách sạn. Ngoài ra, người học còn có kỹ năng làm vệ sinh và chuẩn bị phòng sẵn sàng đón khách, phục vụ khách đang lưu trú.

23. Nghiệp vụ nhà hàng

Học phần này cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về vai trò, nhiệm vụ của bộ phận bàn, mối quan hệ công tác của bộ phận nhà hàng với các bộ phận khác; cách  bày và trang trí bàn ăn; cách tổ chức các loại tiệc; kỹ thuật phục vụ khách ăn uống; những kiến thức cơ bản về bar, đồ uống và tác dụng của các loại đồ uống; lý thuyết kỹ thuật pha chế đồ uống, quản lý và phục vụ quầy bar.

Sau khi học xong học phần này, người học có khả năng thực hiện những thao tác nghiệp vụ cơ bản cần có của nhân viên phục vụ bàn, thực hành rèn luyện kỹ năng bày bàn và trang trí bàn ăn; cách tổ chức các loại tiệc; kỹ thuật phục vụ khách ăn uống theo các loại thực đơn khác nhau, kỹ năng pha chế đồ uống và pha chế một số loại đồ uống từ trái cây và rượu.

24. Quản trị kinh doanh khách sạn, nhà hàng

Học phần này cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về hoạt động quản trị nhân lực, quản trị vốn và cơ sở vật chất; quản trị kết quả kinh doanh nhà hàng, khách sạn; quản trị các hoạt động của bộ phận lễ tân, bộ phận buồng và bộ phận bàn, bar và các hoạt động dịch vụ bổ sung khác của khách sạn, nhà hàng.

Sau khi học xong học phần này, người học có khả năng tổ chức, điều hành công tác quản lý khách sạn, nhà hàng thuộc các cấp độ khác nhau của nền kinh tế, có khả năng tổ chức các loại hình vui chơi, giải trí, hội thảo, thông thạo các nghiệp vụ yến tiệc, lễ tân, bar, buồng, lưu trú.

25. Thực tập nghề nghiệp

Học phần này cung cấp cho người học những kiến thức và kỹ năng về xác định chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận cụ thể trong khách sạn, nhà hàng; vai trò, chức năng, cơ cấu tổ chức và nhiệm vụ của các bộ phận: lễ tân, buồng, bar; thao tác các thủ tục đặt phòng, nhận phòng, trả phòng; giải quyết các tình huống liên quan đến khách hàng, tính toán được công suất hoạt động của các phòng trong khách sạn.

Sau khi thực tập xong, người học có khả năng lên kế hoạch, lập các báo cáo kết quả tài chính, các bản thu - chi; quản lý tỷ lệ phòng bán ra và phòng còn trống, quản lý việc chế biến thực phẩm, lập các quy tắc trong việc quản lý nhân sự, đồng thời tham mưu cho cấp trên để các công tác chuẩn bị và phục vụ đảm bảo đúng tiến độ; giải quyết các tình huống liên quan đến khách hàng và quản lý doanh thu.

26. Thực tập tốt nghiệp

            Học phần này cung cấp cho người học những kỹ năng thực tế về công tác quản trị khách sạn, nhà hàng theo từng chuyên đề thực tập. Mục tiêu, nội dung và nhiệm vụ của các chuyên đề thực tập này phù hợp với công việc quản trị khách sạn, nhà hàng. 

Sau khi học xong học phần này, người học có khả năng mô tả, phân tích và đánh giá được những thông số, số liệu điều tra phục vụ cho chuyên đề thực tập được cung cấp tại các cơ sở thực tập, từ đó sử dụng vào viết báo cáo tốt nghiệp.

Bản quyền 2008 - 2019 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]