Ngành Thư ký văn phòng

-

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

Trình độ đào tạo

: Trung cấp chuyên nghiệp

Ngành đào tạo

: THU KÝ VĂN PHÒNG

Mã ngành

: 42340411

Đối tượng tuyển sinh

: Tốt nghiệp Trung học phổ thông

Thời gian đào tạo

: 2 năm 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 43/2014/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 12 năm 2014 của

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

I. Giới thiệu và mô tả chương trình

            Chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp ngành Thư ký văn phòng được thiết kế để đào tạo người thư ký văn phòng trình độ trung cấp chuyên nghiệp, có đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, có sức khỏe nhằm tạo điều kiện cho người lao động có khả năng tìm việc làm, đồng thời có khả năng học tập vươn lên, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Nội dung chính của khóa học bao gồm những kiến thức, kỹ năng cơ bản về nghiệp vụ thư ký như: Quản lý chương trình - kế hoạch; tổ chức các hội nghị, tổ chức các chuyến đi công tác cho lãnh đạo; tổ chức phòng làm việc khoa học; kỹ năng giao tiếp và một số nghiệp vụ cơ bản như: soạn thảo văn bản; quản trị văn phòng, thu thập và cung cấp thông tin. Người học cũng được trang bị những kiến thức cơ bản về tin học, ngoại ngữ, giáo dục thể chất, chính trị, pháp luật, quốc phòng - an ninh.

            Sau khi tốt nghiệp, người học có khả năng làm thư ký, trợ lý cho thủ trưởng cơ quan, tổ chức hoặc đảm nhận những chức danh khác như tổ trưởng, trưởng bộ phận hành chính văn phòng hoặc làm công việc có liên quan đến công tác văn phòng trong các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp.

II. Mục tiêu đào tạo

          Sau khi học xong chương trình người học có khả năng:            

1. Về kiến thức

- Trình bày được những kiến thức cơ bản về nghiệp vụ thư ký và các nghiệp vụ hành chính văn phòng.

- Trình bày được các kiến thức cơ bản về văn hóa và tiến trình văn hóa Việt Nam, Quản trị văn phòng, Văn bản quản lý nhà nước, văn thư, lưu trữ.

- Vận dụng được những kiến thức chuyên môn vào công tác thư ký.

2. Về kỹ năng

- Xây dựng được chương trình, kế hoạch, lịch làm việc của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

- Có khả năng thu thập và cung cấp thông tin phục vụ hoạt động quản lý của lãnh đạo.

- Giúp thủ trưởng tổ chức, điều hành  hội nghị, tổ chức  chuyến đi công tác.

- Soạn thảo được một số văn bản hành chính thông thường và thực hiện một số nghiệp vụ  trong quy trình tổ chức  quản lý và giải quyết văn bản.

- Giao tiếp và xử lý được các tình huống trong lĩnh vực hành chính văn phòng.

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng và các trang thiết bị văn phòng.

- Sử dụng một ngoại ngữ trình độ B trong lĩnh vực hành chính văn phòng.

3. Về thái độ

Nhận thức được vị trí, trách nhiệm của mình, sẵn sàng đảm nhiệm các công việc được giao. Chấp hành  pháp luật của nhà nước, nội quy, quy chế tại nơi làm việc. Trung thực, thẳng thắn, có tinh thần hợp tác với đồng nghiệp, say mê với công việc. Có ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong chuyên nghiệp và tuân thủ các quy định về bảo mật.

III. Khung chương trình đào tạo

1. Cấu trúc kiến thức, kỹ năng của chương trình đào tạo

TT

Nội dung

Khối lượng Đơn vị học trình (ĐVHT)

1

Các học phần chung

22

2

Các học phần cơ sở

24

3

Các học phần chuyên môn              

33

4

Thực tập nghề nghiệp

10

5

Thực tập tốt nghiệp

7

Tổng khối lượng chương trình

96

2. Các học phần của chương trình và thời lượng

TT

Tên học phần

Số tiết

Số ĐVHT

Tổng

thuyết

Thực

hành, thực tập

I

Các học phần chung

420

22

18

4

Các học phần bắt buộc

390

20

16

4

1

Giáo dục Quốc phòng - An ninh

75

3

2

1

2

Giáo dục chính trị

75

5

5

 

3

Giáo dục thể chất

60

2

1

1

4

Tin học

60

3

2

1

5

Ngoại ngữ

90

5

4

1

6

Pháp luật

30

2

2

 

Các học phần tự chọn (chọn 1 trong 2 học phần)

30

2

2

 

1

Khởi tạo doanh nghiệp

30

2

2

 

2

Giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

30

2

2

 

II

Các học phần cơ sở

375

24

23

1

1

Tiếng Việt thực hành

45

2

1

1

2

Văn bản quản lý nhà nước

30

2

2

 

3

Tâm lý học đại cương

45

3

3

 

4

Nhập môn khoa học thư viện thông tin

45

3

3

 

5

Luật hành chính

30

2

2

 

6

Quản trị văn phòng

30

2

2

 

7

Tổ chức cơ quan nhà nước

30

2

2

 

8

Cơ sở văn hóa Việt Nam

45

3

3

 

9

Nguyên lý kế toán

45

3

3

 

10

Nguyên lý thống kê

30

2

2

 

III

Các học phần chuyên môn

675

33

21

12

Các học phần bắt buộc

645

31

19

12

1

Kỹ năng giao tiếp

45

2

1

1

2

Nghiệp vụ thư ký

90

5

4

1

3

Nghiệp vụ văn thư

45

2

1

1

4

Nghiệp vụ lưu trữ

45

2

1

1

5

Sử dụng trang thiết bị văn phòng

45

2

1

1

6

Văn hóa công sở

45

2

1

1

7

Ngoại ngữ chuyên ngành

90

4

2

2

8

Lễ tân ngoại giao

30

2

2

 

9

Kỹ thuật soạn thảo văn bản

75

4

3

1

10

Tin học văn phòng

90

4

2

2

11

Kỹ thuật trình bày văn bản trên máy vi tính

45

2

1

1

Các học phần tự chọn (chọn 1 trong 2 học phần)

30

2

2

 

1

Thủ tục hành chính

30

2

2

 

2

Nghi thức nhà nước

30

2

2

 

IV

Thực tập nghề nghiệp

450 giờ

10

 

10

1

Thực tập Nghiệp vụ thư ký

180 giờ

4

 

4

2

Thực tập Kỹ thuật soạn thảo văn bản

135 giờ

3

 

3

3

Thực tập Tin học văn phòng

135 giờ

3

 

3

V

Thực tập tốt nghiệp

315 giờ

7

 

7

Tổng cộng

 

96

62

34

             

IV. Nội dung thi tốt nghiệp

TT

Nội dung

1

Chính trị: Học phần Giáo dục chính trị

2

Lý thuyết tổng hợp (gồm các học phần):

- Nghiệp vụ thư ký

- Kỹ năng giao tiếp

- Nghiệp vụ văn thư

3

Thực hành nghề nghiệp (gồm các nội dung):

- Tin học văn phòng

- Nghiệp vụ thư ký

 

V. Mô tả nội dung các học phần

1. Giáo dục Quốc phòng-An ninh

            Học phần này cung cấp những kiến thức cơ bản về công tác Quốc phòng - An ninh. Nội dung bao gồm: quan điểm, đường lối của Đảng và Nhà nước về công tác Giáo dục Quốc phòng - An ninh; chính trị quân sự lực lượng dân quân tự vệ; kỹ thuật và chiến thuật quân sự; kỹ thuật sử dụng vũ khí thông thường.

            Sau khi học xong học phần này, người học có thể trình bày được những nội dung cơ bản về công tác Quốc phòng - An ninh, về cấu tạo, nguyên lý và sử dụng được một số vũ khí bộ binh thông thường, thành thạo điều lệnh đội ngũ, biết vận dụng kiến thức đã học để rèn luyện nếp sống ngăn nắp, tác phong nhanh nhẹn, hoạt bát, kỷ luật và ý thức được trách nhiệm của bản thân cùng toàn Đảng toàn dân trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ được giao.

2. Giáo dục chính trị

          Học phần này cung cấp cho người học những nội dung cơ bản của chủ nghĩa duy vật biện chứng về tự nhiên, xã hội, con người, những nội dung cơ bản về Đảng Cộng sản Việt Nam và đường lối chính sách của Đảng trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và tư tưởng Hồ Chí Minh.

Sau khi học xong học phần này, người học có thể trình bày được những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin về tự nhiên, xã hội, con người, về Đảng Cộng sản Việt Nam và tư tưởng Hồ Chí Minh, từ đó có cái nhìn khoa học, khách quan đối với các vấn đề tự nhiên, xã hội, con người, biết phân tích, đánh giá các vấn đề chính trị, xã hội, biết sống hòa nhập với cộng đồng và môi trường. Tin tưởng vào đường lối, chính sách đúng đắn của Đảng, Nhà nước Việt Nam.

3. Giáo dục thể chất

           Học phần này cung cấp cho người học kiến thức cơ bản về Giáo dục thể chất. Nội dung bao gồm: ý nghĩa, tác dụng của thể dục thể thao đối với sự phát triển của cơ thể, bài thể dục buổi sáng, chạy bền, chạy cự li ngắn, nhảy cao nằm nghiêng. Ngoài ra chương trình có thể còn được bổ sung các nội dung như: Bóng đá, Bóng chuyền, Bóng bàn, Cầu lông, Bơi lội.

            Sau khi học xong học phần này, người học có khả năng tự rèn luyện thân thể, hình thành lối sống lành mạnh, tích cực tham gia các hoạt động thể dục, thể thao tại cơ sở.

4. Tin học

            Học phần này cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về tin học đại cương. Nội dung bao gồm các vấn đề căn bản về công nghệ thông tin và truyền thông, sử dụng máy tính và quản lý tệp với Windows, soạn thảo văn bản, bảng tính điện tử, trình diễn điện tử - PowerPoint và Internet.

            Sau khi học xong học phần này, người học sử dụng được máy tính để soạn thảo văn bản, trình diễn báo cáo, sử dụng bảng máy tính để tính toán thống kê, sử dụng và khai thác được một số dịch vụ của Internet, đồng thời rèn luyện phong cách suy nghĩ và làm việc phù hợp với thời đại tin học hoá, ham hiểu biết, tìm tòi, sáng tạo, chủ động trong suy nghĩ và hành động.

5. Pháp luật  

            Học phần này cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về Nhà nước và Pháp luật. Nội dung bao gồm: một số vấn đề về Nhà nước và pháp luật và một số luật cơ bản của Pháp luật Việt Nam.

            Sau khi học xong học phần này, người học có thể giải thích được những vấn đề cơ bản về Nhà nước và pháp luật và một số luật cơ bản của Pháp luật Việt Nam, vận dụng được kiến thức đã học để xử lý các vấn đề liên quan đến pháp luật tại nơi làm việc và trong cộng đồng dân cư, hình thành ý thức tôn trọng pháp luật, rèn luyện tác phong sống và làm việc theo pháp luật; biết lựa chọn hành vi và khẳng định sự tự chủ của mình trong các quan hệ xã hội, trong lao động, trong cuộc sống hàng ngày.

6. Ngoại ngữ  

            Học phần này cung cấp cho người học những kiến thức, kỹ năng cơ bản trong việc sử dụng ngoại ngữ. Nội dung bao gồm những vấn đề căn bản về ngôn ngữ, cấu trúc ngữ pháp, từ vựng, các tình huống giao tiếp đơn giản, phổ thông và các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết.

            Sau khi học xong học phần này, người học có thể trình bày được cấu trúc ngữ pháp cơ bản, có khả năng giao tiếp được bằng ngoại ngữ với trình độ căn bản về nghe, nói, đọc, viết và có thể đọc hiểu tài liệu, trao đổi và sưu tầm thông tin phục vụ học tập, nghiên cứu bằng ngoại ngữ được học với sự trợ giúp của Từ điển làm nền tảng để tiếp cận khoa học kỹ thuật, học tập và nghiên cứu các vấn đề chuyên môn, tạo cơ hội cho người học nâng cao kiến thức và ý thức về những khác biệt văn hoá liên quan đến việc sử dụng ngoại ngữ hợp tác trong lao động và giao tiếp.        

7. Khởi tạo doanh nghiệp  

Học phần này trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về doanh nghiệp, sản phẩm và thị trường của doanh nghiệp; kinh doanh và định hướng ngành nghề kinh doanh; các bước lập kế hoạch kinh doanh và thực thi kế hoạch kinh doanh.

            Sau khi học xong học phần này, người học trình bày được những khái niệm cơ bản về doanh nghiệp và kinh doanh, có khả năng lập kế hoạch kinh doanh và xây dựng kế hoạch hành động để khởi sự kinh doanh trong một lĩnh vực của nền kinh tế.

8. Giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả           

Học phần này cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản nhất về năng lượng và tình hình sử dụng năng lượng, nhiên liệu, tài nguyên thiên nhiên hiện nay; các chính sách về sử dụng năng lượng của nước ta cũng như của một số quốc gia trên thế giới.

Sau khi học xong học phần này, người học hiểu và giải thích được các khái niệm, thuật ngữ cơ bản về năng lượng và vấn đề sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả, các dạng năng lượng mới; các chính sách sử dụng năng lượng của nước ta cũng như một số quốc gia trên thế giới, quá trình sản xuất, truyền tải, cung cấp, phân phối và sử dụng điện năng. Đồng thời, giúp người học hình thành được ý thức, thái độ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, tuyên truyền, giáo dục cho những người xung quanh ý thức sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, an toàn.

9. Tiếng Việt thực hành  

Học phần này cung cấp những kiến thức cơ bản về các đặc điểm của tiếng Việt; khái niệm về ngữ âm và các chức năng của các yếu tố trong âm tiết tiếng Việt; các kiến thức và kỹ năng cơ bản về cách dùng dấu câu và viết đúng chính tả; sử dụng từ ngữ tiếng việt đúng ngữ cảnh; sử dụng các quy tắc ngữ pháp vào viết đúng câu; kỹ năng tạo lập văn bản, dùng từ và đặt câu.

            Sau khi học xong học phần này, người học sửa được các lỗi thông thường trong các văn bản về chính tả, ngôn từ, câu văn, trình bày, bố cục.

10. Văn bản quản lý nhà nước

Học phần này cung cấp những kiến thức cơ bản về văn bản quản lý nhà nước: Khái niệm, chức năng,  hình thức, thể thức; thẩm quyền và tiêu chuẩn văn bản quản lý nhà nước về mức độ, ý nghĩa.

            Sau khi học xong học phần này, người học trình bày được khái niệm, chức năng, hình thức, thể thức, thẩm quyền và tiêu chuẩn văn bản quản lý nhà nước về mức độ, ý nghĩa.

11. Tâm lý học đại cương

            Học phần này cung cấp những kiến thức chung của tâm lý học; cơ sở tự nhiên và cơ sở xã hội của tâm lý con người; sự hình thành và phát triển của tâm lý, ý thức; hoạt động nhận thức, trí nhớ, ngôn ngữ, nhân cách.

            Sau khi học xong học phần này, người học hiểu được những khái niệm cơ bản về tâm lý con người, cơ sở tự nhiên và xã hội của tâm lý con người, vai trò của hoạt động giao tiếp đối với sự phát triển nhân cách; đặc điểm, vai trò của các quá trình nhận thức; quy luật và vai trò của tình cảm; các phẩm chất, thuộc tính tâm lý của nhân cách; giải thích và biết cách hành xử phù hợp với các quy luật, bản chất của tâm lý.

12. Nhập môn khoa học thư viện thông tin

Học phần này cung cấp cho người học có cái nhìn tổng quát về thư viện và các cơ quan thông tin, cách sử dụng hệ thống công cụ tra cứu: Mục lục, các tài liệu tra cứu và các thư viện để tìm thông tin; xây dựng được các danh mục tài liệu tham khảo phục vụ học tập và nghiên cứu khoa học; lựa chọn phương pháp đọc tài liệu có hiệu quả.

Sau khi học xong học phần này, người học có thể tự thu thập thông tin, xử lý và cung cấp thông tin cho lãnh đạo, quản lý và làm được một số nghiệp vụ cơ bản của thư viện.

13. Luật hành chính

Học phần này cung cấp các kiến cơ bản về pháp luật hành chính; các quan hệ pháp luật hành chính; phương pháp điều chỉnh pháp luật hành chính; trách nhiệm của cá nhân và tổ chức, các thủ tục cần thiết để đảm bảo thực thi pháp luật hành chính.

Sau khi học xong học phần này, người học trình bày được các khái niệm cơ bản về pháp luật hành chính nhà nước, chủ thể của pháp luật hành chính, một số vấn đề cơ bản về cưỡng chế hành chính và trách nhiệm hành chính và có thể vận dụng trong quá trình làm việc, đảm bảo thực thi nghiêm chỉnh pháp luật hành chính.

14. Quản trị văn phòng

Học phần này cung cấp những kiến thức cơ bản về quản trị văn phòng: Khái niệm, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, quy chế làm việc; quản lý tài sản, tổ chức lao động khoa học trong văn phòng và giới thiệu một số loại hình văn phòng chủ yếu hiện nay.

            Sau khi học xong học phần này, người học trình bày được quy trình thực hiện các công việc chủ yếu của văn phòng một cách khoa học, hiệu quả.

15. Tổ chức cơ quan nhà nước

Học phần này cung cấp những vấn đề cơ bản về tổ chức các cơ quan nhà nước Việt Nam như: Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của bộ máy nhà nước; chức năng, nhiệm vụ, nguyên tắc hoạt động, mối quan hệ giữa các cơ quan trong bộ máy nhà nước.

Sau khi học xong học phần này, người học trình bày được các khái niệm, cơ cấu tổ chức của bộ máy nhà nước Việt Nam và nhiệm vụ của từng cơ quan trong bộ máy đó.

16. Cơ sở văn hóa Việt Nam

Học phần này cung cấp những khái niệm cơ bản về văn hóa, đặc trưng văn hóa, nhận diện các vùng văn hóa trên lãnh thổ Việt Nam, tiến trình lịch sử của văn hóa Việt Nam từ nguồn gốc cho đến nay. Tìm hiểu các thành tố cấu thành văn hóa; sự giao lưu của văn hóa Việt Nam với các nền văn hóa khác.

Sau khi học xong học phần này, người học trình bày được những khái niệm cơ bản về văn hóa: Tiến trình văn hóa Việt Nam, các thành tố cấu thành nền văn hóa Việt Nam; đặc điểm tính cách, tâm lý, phong tục tập quán, đời sống vật chất và tinh thần của người Việt.

17. Nguyên lý kế toán

Học phần này cung cấp những kiến thức cơ bản về lý thuyết kế toán: Các khái niệm, bản chất, đối tượng, mục đích, chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu của kế toán; các phương pháp kế toán; quá trình thu thập, ghi chép số liệu kế toán; trình tự kế toán; các hình thức kế toán; nội dung và hình thức tổ chức công tác kế toán.

Sau khi học xong học phần này, người học trình bày được những vấn đề chung về kế toán; phương pháp thực hiện các nghiệp vụ cơ bản về kế toán trong văn phòng, hạch toán và ghi chép sổ sách kế toán theo các nguyên tắc do nhà nước quy định.

18. Nguyên lý thống kê

Học phần này cung cấp những kiến thức cơ bản về nguyên lý thống kê; phương pháp thu thập, quản lý tài liệu, xử lý tính toán các số liệu, chỉ tiêu và trình bày số liệu thống kê.

Sau khi học xong học phần này người học trình bày được những khái niệm cơ bản về thống kê; trình tự nghiên cứu, trình bày số liệu thống kê và các phương pháp thống kê cơ bản.

19. Kỹ năng giao tiếp

            Học phần này cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản của quá trình giao tiếp; nghệ thuật ứng xử trong giao tiếp.

            Sau khi học xong học phần, người học trình bày được ý nghĩa và sự cần thiết của giao tiếp; phân tích được các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả của quá trình giao tiếp; có khả năng phát triển và duy trì giao tiếp thân thiện tại nơi làm việc; có khả năng vận dụng chính xác các kỹ năng giao tiếp trong hoạt động công sở.

20. Nghiệp vụ thư ký

Học phần này cung cấp những kiến thức cơ bản về nghiệp vụ thư ký như: Tiếp khách, đãi khách, tổ chức hội nghị, tổ chức chuyến đi công tác, xây dựng chương trình, kế hoạch, thu thập, xử lý và cung cấp thông tin cũng như tổ chức thực hiện các công việc khác phục vụ cho lãnh đạo cơ quan, doanh nghiệp.

Sau khi học xong học phần này, người học trình bày được các kiến thức cơ bản về nghiệp vụ thư ký, vận dụng được kiến thức này vào thực tế.

            Điều kiện tiên quyết: Thực hiện sau khi học các học phần Nghiệp vụ văn thư, Kỹ thuật soạn thảo văn bản.

21. Nghiệp vụ văn thư

            Học phần này cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản về công tác văn thư, tổ chức quản lý và giải quyết văn bản đi và văn bản đến, lập và lưu hồ sơ, quản lý và bảo quản con dấu.

            Sau khi học xong học phần này, người học trình bày được quy trình xử lý  văn bản, có khả năng lập và nộp lưu hồ sơ, sử dụng và quản lý con dấu đúng qui định.

22. Nghiệp vụ lưu trữ    

Học phần này cung cấp cho người học những khái niệm cơ bản về tài liệu lưu trữ, công tác lưu trữ và các nghiệp vụ cơ bản của công tác lưu trữ.

Sau khi học xong học phần này, người học trình bày được khái niệm cơ bản về tài liệu lưu trữ, công tác lưu trữ. 

23. Sử dụng trang thiết bị văn phòng    

            Học phần này cung cấp kiến thức tổng quan về trang thiết bị văn phòng; kỹ năng sử dụng các trang thiết bị văn phòng  và các đồ dùng trong văn phòng.

Sau khi học xong học phần này, người học trình bày được những đặc điểm của các trang thiết bị văn phòng thông dụng, phương pháp sử dụng các trang thiết bị văn phòng.

24. Văn hóa công sở     

            Học phần này cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về văn hóa công sở như: môi trường công sở, các thành tố cấu thành văn hóa công sở, biện pháp xây dựng môi trường công sở và các biện pháp để ứng xử văn hóa trong công việc.

Sau khi học xong học phần này, người học có thể vận dụng kiến thức để xây dựng môi trường văn hóa công sở.

25. Ngoại ngữ chuyên ngành

            Học phần này cung cấp những từ vựng, ngữ pháp cơ bản về ngoại ngữ chuyên ngành Thư ký văn phòng; rèn luyện các kỹ năng sử dụng giao tiếp trong văn phòng.

Sau khi học xong học phần này, người học giao tiếp bằng ngoại ngữ trong các tình huống văn phòng thông dụng; đọc hiểu  tài liệu chuyên ngành đơn giản.

26. Lễ tân ngoại giao     

Học phần này cung cấp những kiến thức cơ bản về nghiệp vụ ngoại giao; công tác lễ tân trong các hoạt động đối nội, đối ngoại của nhà nước; nghi thức trong ngoại giao khi làm việc với đối tác nước ngoài.

Sau khi học xong học phần này, người học trình bày được các khái niệm, yêu cầu cơ bản khi thực hiện công tác lễ tân trong các hoạt động đối nội và đối ngoại của Nhà nước.

27. Kỹ thuật soạn thảo văn bản   

Học phần này cung cấp những kiến thức, kỹ năng cơ bản về soạn thảo văn bản và thư tín thương mại trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

Sau khi học xong học phần này, người học soạn thảo được một số loại văn bản hành chính thông thường và thư tín thương mại.

28. Tin học văn phòng

Học phần này cung cấp cho học sinh những kiến thức, kỹ năng cơ bản về hệ điều hành Windows, Microsoft word; Microsoft Excel, Power Point.

            Sau khi học xong học phần này, người học trình bày được đặc điểm của một số phần mềm văn phòng thông dụng, sử dụng được một số thao tác cơ bản trong Windows, và Microsoft word và trình bày văn bản đúng thể thức, quy cách; lập bảng biểu số liệu, tính toán và xử lý số liệu; lập và trình chiếu Power Point.

29. Kỹ thuật trình bày văn bản trên máy vi tính

Học phần này cung cấp những kiến thức, kỹ năng cơ bản về trình bày văn bản trên máy vi tính bằng kỹ thuật đánh 10 ngón tay; nhập các thông tin vào máy vi tính trong quá trình soạn thảo văn bản đạt tốc độ từ 50 – 60 đập/1 phút không nhìn vào bàn phím.

Sau khi học xong học phần này, người học có thể soạn thảo được hoàn thiện các loại văn bản trên máy vi tính theo đúng thể thức về kỹ thuật trình bày văn bản và thực hiện được kỹ thuật đánh 10 ngón đạt tốc độ 50 đến 60 đập/phút.

30. Thủ tục hành chính

Học phần này cung cấp những kiến thức cơ bản về thủ tục hành chính; nguyên tắc xây dựng và thực hiện thủ tục hành chính; thủ tục hành chính trong một số lĩnh vực cụ thể; cải cách thủ tục hành chính ở một số lĩnh vực trong cơ quan hành chính nhà nước.

Sau khi học xong học phần này, người học trình bày được những kiến thức cơ bản về thủ tục hành chính; những quy định hiện hành của nhà nước về cải cách thủ tục hành chính ở một số lĩnh vực trong cơ quan hành chính nhà nước và thủ tục hành chính trong một số lĩnh vực và vận dụng được vào trong công việc của mình.

31. Nghi thức nhà nước

Học phần này cung cấp những kiến thức cơ bản về nghiệp vụ tổ chức các nghi thức nhà nước quy định trong các ngày lễ kỷ niệm lớn của quốc gia, quốc tế; trong ngoại giao; hội nghị của các cơ quan, tổ chức.

Sau khi học xong học phần này, người học trình bày được các khái niệm cơ bản trong việc tổ chức thực hiện các nghi thức của nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khi tổ chức các hoạt động, những sự kiện lớn của cơ quan, doanh nghiệp.

32. Thực tập Nghiệp vụ thư ký

Học phần này rèn luyện cho người học những kỹ năng cơ bản về  nghiệp vụ của một người thư ký: Xây dựng và quản lý chương trình, kế hoạch làm việc; cung cấp thông tin phục vụ hoạt động quản lý, tổ chức hội nghị, tổ chức chuyến đi công tác, tiếp khách, đãi khách và soạn thảo một số hoạt động hành chính thông thường.         

            Sau khi học xong học phần này, người học thực hiện được các nghiệp vụ cơ bản của người thư ký, sử dụng thành thạo các thiết bị văn phòng; soạn thảo một số loại văn bản thông thường, có khả năng giao tiếp ứng xử trong công sở; tổ chức lao động một cách khoa học, chuyên nghiệp.

33. Thực tập Kỹ thuật soạn thảo văn bản

            Học phần này rèn luyện những kiến thức, kỹ năng cơ bản về soạn thảo văn bản và thư tín thương mại trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

            Sau khi học xong học phần này, người học thực hiện được những nghiệp vụ cơ bản và soạn thảo được một số loại văn bản hành chính và thư tín thương mại thông thường.

34. Thực tập Tin học văn phòng

            Học phần này rèn luyện những kiến thức và kỹ năng cơ bản về sử dụng các phần mềm thông dụng về quản lý văn bản; hành chính văn thư, văn phòng.

Sau khi học xong học phần này, người học có khả năng sử dụng thành thạo một số phần mềm thông dụng về quản lý văn bản; hành chính văn thư, văn phòng.

35. Thực tập tốt nghiệp  

Học phần này rèn luyện cho người học kỹ năng cơ bản về nghiệp vụ thư ký văn phòng tại các cơ quan, nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp.

Nội dung thực tập gồm: Tìm hiểu chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu bộ máy hoạt động trong công tác văn phòng của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và rèn luyện kỹ năng về nghiệp vụ thư ký văn phòng trong thực tế các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

Sau khi kết thúc thực tập tốt nghiệp, người học có khả năng thực hiện được các nghiệp vụ thư ký văn phòng.

Bản quyền 2008 - 2019 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]