Ngành Nghiệp vụ kinh doanh nhà hàng, khách sạn

-

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

Trình độ đào tạo

: Trung cấp chuyên nghiệp

Ngành đào tạo

: NGHIỆP VỤ KINH DOANH NHÀ HÀNG, KHÁCH SẠN

Mã ngành

: 

Đối tượng tuyển sinh

: Tốt nghiệp Trung học phổ thông

Thời gian đào tạo

: 2 năm 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 43/2014/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 12 năm 2014 của

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

I. Giới thiệu và mô tả chương trình

            Chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp ngành Nghiệp vụ kinh doanh nhà hàng, khách sạn được thiết kế để đào tạo nhân viên Nghiệp vụ kinh doanh nhà hàng, khách sạn trình độ trung cấp chuyên nghiệp, có đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, có sức khỏe để làm việc. Về năng lực chuyên môn, người học có đủ kiến thức và kỹ năng để tìm việc làm, đồng thời có khả năng tự học, tự nghiên cứu tiếp thu các thành tựu của khoa học kỹ thuật hoặc học liên thông lên các bậc học cao hơn để đáp ứng yêu cầu phát triển của bản thân, của khoa học kỹ thuật và của nền kinh tế xã hội.

            Nội dung chính của khóa học bao gồm các kiến thức, kỹ năng cơ bản về Nghiệp vụ kinh doanh nhà hàng, khách sạn như: Pháp luật kinh tế, Tổng quan kinh doanh nhà hàng, khách sạn, Kinh tế nhà hàng, khách sạn, Marketing căn bản, Tâm lý khách hàng, Văn hóa ẩm thực, Hạch toán định mức, Vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường, Thiết bị kinh doanh nhà hàng, khách sạn hoặc Thống kê trong kinh doanh nhà hàng, khách sạn hoặc Kỹ thuật trang điểm cắm hoa, Marketing nhà hàng, khách sạn, Sinh lý dinh dưỡng, Thương phẩm hàng thực phẩm, Nghiệp vụ phục vụ buồng, bàn, bar, Lý thuyết nghiệp vụ lễ tân, Kỹ thuật chế biến món ăn, Nghiệp vụ thanh toán, Phương pháp xây dựng thực đơn, Ngoại ngữ chuyên ngành và Tổ chức sự kiện hoặc Soạn thảo văn bản. Người học đồng thời cũng được trang bị những kiến thức, kỹ năng cơ bản về tin học, ngoại ngữ, giáo dục thể chất, chính trị, pháp luật, quốc phòng - an ninh.

Sau khi tốt nghiệp, người học được cấp bằng Trung cấp chuyên nghiệp, có khả năng thực hiện tốt các công việc của nhân viên kinh doanh, hoạt động dịch vụ trong lĩnh vực kinh doanh nhà hàng, khách sạn; các hoạt động quảng cáo, bộ phận kinh doanh nhà hàng, khách sạn của các loại hình doanh nghiệp thuộc tất cả các thành phần kinh tế.

II. Mục tiêu đào tạo

            Sau khi học xong chương trình, người học có khả năng:           

1. Về kiến thức

- Trình bày được những nội dung cơ bản về pháp luật, kinh tế, kinh doanh, tin học, ngoại ngữ liên quan đến kinh doanh nhà hàng, khách sạn;

- Trình bày được những kiến thức cơ bản về kinh doanh nhà hàng, khách sạn; cùng kiến thức phục vụ khách hàng, văn hóa ẩm thực, văn hóa giao tiếp;

- Mô tả được những thông tin về hoạt động kinh doanh nhà hàng, khách sạn phục vụ cho yêu cầu của lãnh đạo và quản lý ở doanh nghiệp;

- Phân tích được những nghiệp vụ cơ bản trong lĩnh vực: nghiệp vụ phục vụ buồng, bàn, bar, lễ tân;

- Trình bày được nguyên tắc và phương pháp xử lý các tình huống có thể xảy ra trong quá trình kinh doanh nhà hàng, khách sạn.

2. Về kỹ năng

- Thực hiện được nghiệp vụ phục vụ buồng, bàn, bar, lễ tân;

- Thao tác thành thạo các nghiệp vụ đặc trưng của kinh doanh nhà hàng, khách sạn trong phục vụ khách hàng;

- Vận dụng hiệu quả các kiến thức marketing vào thực tế tổ chức các hoạt động quảng cáo, xúc tiến, tiếp thị, khai thác nhu cầu của khách hàng;

- Xử lý được các tình huống thường gặp trong quá trình kinh doanh nhà hàng, khách sạn;

- Tổ chức làm việc độc lập và theo nhóm;

- Tự học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ nhằm đáp ứng yêu cầu kinh doanh trong điều kiện của nền kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế.

3. Về thái độ

            Có phẩm chất đạo đức tốt và nhận thức đúng đắn về nghề nghiệp, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, trung thực và có tính kỷ luật cao, sẵn sàng đảm nhiệm các công việc được giao.

III. Khung chương trình đào tạo

1. Cấu trúc kiến thức, kỹ năng của chương trình đào tạo

STT

Nội dung

Khối lượng (ĐVHT)

1

Các học phần chung

22

2

Các học phần cơ sở

21

3

Các học phần chuyên môn              

38

4

Thực tập nghề nghiệp

13

5

Thực tập tốt nghiệp

8

Tổng khối lượng chương trình

102

2. Các học phần của chương trình và thời lượng

TT

Tên học phần

Số tiết

Số ĐVHT

Tổng

thuyết

Thực hành,

thực tập

I

Các học phần chung

420

22

18

4

Học phần bắt buộc

390

20

16

4

1

Giáo dục Quốc phòng - An ninh

75

3

2

1

2

Giáo dục chính trị

75

5

5

 

3

Giáo dục thể chất

60

2

1

1

4

Tin học

60

3

2

1

5

Ngoại ngữ

90

5

4

1

6

Pháp luật

30

2

2

 

Học phần tự chọn (chọn 1 trong 3)

30

2

2

 

7

Kỹ năng giao tiếp

30

2

2

 

8

Khởi tạo doanh nghiệp

30

2

2

 

9

Giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả

30

2

2

 

II

Các học phần cơ sở

390

21

16

5

Học phần bắt buộc

345

19

15

4

10

Pháp luật kinh tế

45

2

1

1

11

Tổng quan kinh doanh nhà hàng, khách sạn

30

2

2

0

12

Kinh tế nhà hàng, khách sạn

75

4

3

1

13

Marketing căn bản

45

2

1

1

14

Tâm lý khách hàng

45

3

3

0

15

Văn hóa ẩm thực

30

2

2

0

16

Hạch toán định mức

45

2

1

1

17

Vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường

30

2

2

0

Học phần tự chọn (chọn 1 trong 3)

45

2

1

1

18

Thiết bị kinh doanh nhà hàng, khách sạn

45

2

1

1

19

Thống kê trong kinh doanh nhà hàng, khách sạn

45

2

1

1

20

Kỹ thuật trang điểm, cắm hoa

45

2

1

1

III

Các học phần chuyên môn

675

38

31

7

Các học phần bắt buộc

645

36

29

7

21

Marketing nhà hàng, khách sạn

30

2

2

0

22

Sinh lý dinh dưỡng

45

2

1

1

23

Thương phẩm hàng thực phẩm

45

3

3

0

24

Nghiệp vụ phục vụ buồng

45

2

1

1

25

Nghiệp vụ phục vụ bàn

75

4

3

1

26

Nghiệp vụ phục vụ bar

45

3

3

0

27

Lý thuyết nghiệp vụ lễ tân

75

4

3

1

28

Kỹ thuật chế biến món ăn

75

4

3

1

29

Nghiệp vụ thanh toán

30

2

2

0

30

Phương pháp xây dựng thực đơn

30

2

2

0

31

Ngoại ngữ chuyên ngành

150

8

6

2

Học phần tự chọn ( chọn 1 trong 2 )

30

2

2

0

32

Tổ chức sự kiện

30

2

2

0

33

Soạn thảo văn bản

30

2

2

0

IV

Thực tập nghề nghiệp

585 giờ

13

 

13

34

Thực tập nghiệp vụ bàn

 

3

 

3

35

Thực tập nghiệp vụ buồng

 

2

 

2

36

Thực tập nghiệp vụ bar

 

2

 

2

37

Thực tập nghiệp vụ lễ tân

 

3

 

3

38

Thực tập kỹ thuật chế biến món ăn

 

3

 

3

V

Thực tập tốt nghiệp

400 giờ

8

 

8

Tổng cộng

 

102

65

37

IV. Nội dung thi tốt nghiệp

TT

Nội dung

1

Chính trị:

- Học phần Giáo dục chính trị

 

2

Lý thuyết tổng hợp: Gồm các học phần

- Lý thuyết phục vụ buồng

- Lý thuyết phục vụ bàn

- Lý thuyết phục vụ bar

- Lý thuyết phục vụ lễ tân

3

Thực hành nghề nghiệp (chọn 2 trong 5 )

- Thực hành nghiệp vụ buồng

- Thực hành nghiệp vụ bàn

- Thực hành nghiệp vụ bar

- Thực hành nghiệp vụ lễ tân

- Thực hành nghiệp vụ chế biến sản phẩm ăn uống

V. Mô tả nội dung các học phần

1. Giáo dục quốc phòng-An ninh

            Học phần này cung cấp những kiến thức cơ bản về công tác quốc phòng - An ninh. Nội dung bao gồm: quan điểm, đường lối của Đảng và Nhà nước về công tác Giáo dục Quốc phòng-An ninh, chính trị quân sự lực lượng dân quân tự vệ, kỹ thuật và chiến thuật quân sự, kỹ thuật sử dụng vũ khí thông thường.

            Sau khi học xong học phần này, học sinh có thể trình bày được những nội dung cơ bản về công tác Quốc phòng - An ninh, về cấu tạo, nguyên lý và sử dụng được một số vũ khí bộ binh thông thường, thành thạo điều lệnh đội ngũ, biết vận dụng kiến thức đã học để rèn luyện nếp ngăn nắp, tác phong nhanh nhẹn, hoạt bát, kỷ luật và ý thức được trách nhiệm của bản thân cùng toàn Đảng, toàn dân trong xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ được giao.

2. Giáo dục chính trị 

            Học phần này cung cấp cho học sinh những nội dung cơ bản của chủ nghĩa duy vật biện chứng về tự nhiên, xã hội, con người, những nội dung cơ bản về Đảng cộng sản Việt Nam và đường lối chính sách của Đảng trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và tư tưởng Hồ Chí Minh.

Sau khi học xong học phần này, người học trình bày được những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin về tự nhiên, xã hội, con người, về Đảng Cộng sản Việt Nam và tư tưởng Hồ Chí Minh, từ đó có cái nhìn khoa học, khách quan đối với các vấn đề tự nhiên, xã hội, con người, biết phân tích, đánh giá các vấn đề chính trị, xã hội, biết sống hòa nhập với cộng đồng và môi trường. Tin tưởng vào đường lối, chính sách đúng đắn của Đảng, Nhà nước Việt Nam.

3. Giáo dục thể chất

Học phần này cung cấp cho học sinh kiến thức cơ bản về Giáo dục thể chất. Nội dung bao gồm ý nghĩa, tác dụng của thể dục thể thao đối với sự phát triển của cơ thể, bài thể dục buổi sáng, chạy bền, chạy cự li ngắn, nhảy cao nằm nghiêng. Ngoài ra chương trình có thể còn được bổ sung các nội dung như: Bóng đá, Bóng chuyền, Bóng bàn, Cầu lông, Bơi lội.

Sau khi học xong học phần này, học sinh có khả năng tự rèn luyện thân thể, hình thành lối sống lành mạnh, tích cực tham gia các hoạt động thể dục, thể thao tại cơ sở.

4. Tin học

            Học phần này cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản về Tin học đại cương. Nội dung bao gồm các vấn đề căn bản về công nghệ thông tin và truyền thông, sử dụng máy tính và quản lý tệp với Windows, soạn thảo văn bản, bảng tính điện tử, trình diễn điện tử-PowerPoint và Internet.

            Sau khi học xong học phần này, học sinh biết sử dụng máy tính để soạn thảo văn bản, trình diễn báo cáo, sử dụng bảng máy tính để tính toán thống kê, biết sử dụng và khai thác một số dịch vụ của Internet, đồng thời rèn luyện phong cách suy nghĩ và làm việc phù hợp với thời đại tin học hoá, ham hiểu biết, tìm tòi, sáng tạo, chủ động trong suy nghĩ và hành động.

5. Ngoại ngữ 

Học phần này cung cấp cho người học những kiến thức, kỹ năng cơ bản trong việc sử dụng ngoại ngữ. Nội dung bao gồm những vấn đề căn bản về ngôn ngữ, cấu trúc ngữ pháp và từ vựng.

            Sau khi học xong học phần này, người học có thể trình bày được cấu trúc ngữ pháp cơ bản, vận dụng được một vốn từ căn bản và cần thiết để có khả năng nghe, nói, đọc, viết, giao tiếp thông thường ở mức tối thiểu; có thể đọc hiểu tài liệu bằng ngoại ngữ với sự trợ giúp của Từ điển làm nền tảng để tiếp cận khoa học kỹ thuật, học tập và nghiên cứu các vấn đề chuyên môn, tạo cơ hội cho người học nâng cao kiến thức và ý thức về những khác biệt văn hoá liên quan đến việc sử dụng ngoại ngữ hợp tác trong lao động và giao tiếp.

6. Pháp luật 

            Học phần này cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản về Nhà nước và Pháp luật. Nội dung bao gồm một số vấn đề về Nhà nước và pháp luật và một số luật cơ bản của Pháp luật Việt Nam.

            Sau khi học xong học phần này, học sinh có thể giải thích được những vấn đề cơ bản về Nhà nước và pháp luật và một số luật cơ bản của Pháp luật Việt Nam, vận dụng được kiến thức đã học để xử lý các vấn đề liên quan đến pháp luật tại nơi làm việc và trong cộng đồng dân cư, hình thành ý thức tôn trọng pháp luật, rèn luyện tác phong sống và làm việc theo pháp luật; biết lựa chọn hành vi và khẳng định sự tự chủ của mình trong các quan hệ xã hội, trong lao động, trong cuộc sống hàng ngày.

7. Khởi tạo doanh nghiệp

Học phần này trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về doanh nghiệp, sản phẩm và thị trường của doanh nghiệp; Kinh doanh và định hướng ngành nghề kinh doanh; Các bước lập kế hoạch kinh doanh và thực thi kế hoạch kinh doanh.

Sau khi học xong học phần này, học sinh trình bày được những khái niệm cơ bản về doanh nghiệp và kinh doanh, có khả năng lập kế hoạch kinh doanh và xây dựng kế hoạch hành động để khởi sự kinh doanh trong một lĩnh vực của nền kinh tế.

8. Giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Học phần này cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản về năng lượng và tình hình sử dụng năng lượng, nhiên liệu, tài nguyên hiện nay; các chính sách về sử dụng năng lượng của nước ta cũng như của một số quốc gia trên thế giới; các phương pháp sử dụng tiết kiệm, hiệu quả và an toàn các dạng năng lượng thông dụng như điện năng, khí đốt, xăng dầu; ý nghĩa và tầm quan trọng của việc sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả.

Sau khi học xong học phần này, học sinh trình bày và giải thích được các khái niệm, thuật ngữ cơ bản về năng lượng và vấn đề sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả, các dạng năng lượng mới; các chính sách sử dụng năng lượng của nước ta cũng như một số quốc gia trên thế giới, quá trình sản xuất, truyền tải, cung cấp, phân phối và sử dụng điện năng. Đồng thời, giúp người học hình thành được ý thức, thái độ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, tuyên truyền, giáo dục cho những người xung quanh ý thức sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, an toàn.

9. Kỹ năng giao tiếp

Học phần này cung cấp cho học sinh các kiến thức chung và các kỹ năng thông thường về giao tiếp trong nhà trường, trong cuộc sống hàng ngày và trong công việc.

Học phần này bao gồm các nội dung những yếu tố cơ bản của quá trình giao tiếp; nghệ thuật ứng xử trong giao tiếp; cách thức tổ chức các cuộc họp tại nơi làm việc; kỹ năng trả lời phỏng vấn khi xin việc; kỹ năng viết thư và báo cáo công việc.

            Sau khi học xong học phần, học sinh trình bày được ý nghĩa và sự cần thiết của giao tiếp; phân tích được các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả của quá trình giao tiếp; thực hiện hiệu quả các cuộc giao tiếp thông thường qua bày tỏ thái độ, lời nói và viết thư; có khả năng phát triển và duy trì giao tiếp thân thiện tại nơi làm việc; có khả năng tổ chức và điều tiết tốt các cuộc họp tại nơi làm việc và thực hiện được các kỹ năng phỏng vấn thông thường.

10. Pháp luật kinh tế   

Học phần này nhằm cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về: hệ thống các văn bản pháp luật cơ bản điều chỉnh hành vi con người trong kinh doanh. Thông qua đó giáo dục nhân cách người học, phòng ngừa vi phạm pháp luật, ý thức tôn trọng, sống và làm việc theo đúng pháp luật, có thái độ bảo vệ tính đúng đắn, nghiêm minh, công bằng của pháp luật .

Sau khi học xong học phần này, người học hiểu và trình bày được những vấn đề cơ bản của luật kinh tế ở Việt Nam; địa vị pháp lý của các loại hình doanh nghiệp; chế độ pháp lý về hợp đồng kinh tế; phá sản doanh nghiệp; thủ tục giải quyết các vụ án kinh tế.

11.  Tổng quan kinh doanh nhà hàng, khách sạn        

Học phần này nhằm cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về: sự hình thành của ngành Kinh doanh nhà hàng, khách sạn; xu hướng phát triển của kinh doanh nhà hàng, khách sạn hiện nay; cơ cấu tổ chức, cơ sở vật chất kỹ thuật của nhà hàng, khách sạn.

Sau khi học xong học phần này, người học hiểu và trình bày được: khái niệm khách sạn, các cách phân loại và xếp hạng khách sạn, các lĩnh vực hoạt động kinh doanh của nhà hàng, khách sạn; hiểu và mô tả được cơ cấu tổ chức bộ máy của nhà hàng, khách sạn, cơ sở vật chất kỹ thuật của nhà hàng, khách sạn; biết phân tích các đặc điểm kinh doanh nhà hàng, khách sạn. Từ đó có thể mô tả khái quát được lĩnh vực hoạt động của nghề nghiệp đang được đào tạo.

12. Kinh tế nhà hàng, khách sạn         

Học phần này nhằm cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về: Thị trường và nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; cơ cấu tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ của doanh nghiệp nhà hàng, khách sạn; tổ chức lao động và tổ chức các hoạt động tác nghiệp trong doanh nghiệp nhà hàng, khách sạn; các nguồn lực cơ bản của doanh nghiệp kinh doanh nhà hàng, khách sạn; chi phí và hiệu quả trong doanh nghiệp kinh doanh nhà hàng, khách sạn.

Sau khi học xong học phần này, người học trình bày được khái niệm, đặc điểm của thị trường, mối quan hệ cung cầu hàng hóa trên thị trường; chính sách phát triển thị trường của nước ta; mô tả được cơ cấu tổ chức bộ máy trong doanh nghiệp kinh doanh nhà hàng, khách sạn, nội dung của tổ chức lao động, tổ chức các hoạt động kinh doanh trong nhà hàng, khách sạn, từ đó người học biết cách tổ chức bộ máy phù hợp với từng doanh nghiệp cụ thể, sắp xếp lao động và quy trình kinh doanh hợp lý nhằm tạo ra năng suất lao động cao; phân tích được đặc điểm của các nguồn lực, từ đó đưa ra các biện pháp nhằm sử dụng các nguồn lực trong doanh nghiệp kinh doanh nhà hàng, khách sạn có hiệu quả; hiểu và trình bày được hệ thống các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh tế trong doanh nghiệp kinh doanh nhà hàng, khách sạn trên cơ sở đó biết cách phân tích, đánh giá hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh nhà hàng, khách sạn.  

13. Marketing căn bản               

            Học phần này nhằm cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về marketing bao gồm: Khái quát về marketing; các loại marketing; các cơ sở của quyết định marketing; chính sách sản phẩm; chính sách giá cả; chính sách kênh phân phối; chính sách truyền thông marketing.

Sau khi học xong, người học hiểu và trình bày được: Các khái niệm cơ bản của marketing, các loại marketing, những tư tưởng cơ bản của marketing hiện đại, quá trình quản trị marketing; thị trường và môi trường marketing; các cơ sở ra các quyết định marketing; nội dung các quyết định marketing được thể hiện qua các chính sách của marketing hỗn hợp: Sản phẩm, giá cả, phân phối và xúc tiến hỗn hợp đồng thời thực hiện được việc thu thập và xử lý dữ liệu về thị trường, nhu cầu khách hàng để xác lập được kế hoạch marketing của doanh nghiệp có hiệu quả; phân tích sơ bộ được những thời cơ hay cơ hội và sự đe dọa hay nguy cơ đối với các quyết định marketing của doanh nghiệp; Vận dụng các công cụ của marketing vào trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

14. Tâm lý khách hàng            

Học phần này nhằm cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về: Tâm lý con người, đặc điểm và tâm lý của khách đến nhà hàng hoặc lưu trú tại khách sạn, các phạm trù, các quy luật tâm lý khách hàng, những nhân tố ảnh hưởng, phương thức nhận biết tâm lý khách hàng, những tình huống và cách ứng xử thực tế đạt hiệu quả trong công tác kinh doanh.

Sau khi học xong học phần này, người học hiểu và trình bày được những kiến thức cơ bản của tâm lý học và tâm lý khách hàng; các qui luật tâm lý khách hàng; những đặc điểm tâm lý chung của khách hàng và những đặc điểm tâm lý riêng theo dân tộc, nghề nghiệp của khách hàng; Người học có khả năng ứng xử khi tiếp xúc, làm việc với khách hàng và vận dụng kiến thức tâm lý khách hàng đã học vào hoạt động nghề nghiệp, giải quyết tốt những tình huống trong thực tế.

15. Văn hóa ẩm thực   

Học phần này nhằm cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về: nghệ thuật ẩm thực, văn hóa ẩm thực đặc trưng của các vùng miền trong nước và của một số các quốc gia trong khu vực và trên thế giới.

Sau khi học xong học phần này, người học hiểu và trình bày được khái quát về văn hoá ẩm thực, những quan niệm mang tính tổng hợp về văn hoá ẩm thực; Những giá trị đặc trưng của văn hoá ẩm thực ba miền Bắc – Trung - Nam; Truyền thống văn hoá tiêu biểu trong ẩm thực Việt Nam. Những khái quát về văn hoá ẩm thực một số nước trên thế giới. Từ đó học sinh vận dụng để xây dựng thực đơn, thực hành chế biến, phục vụ món ăn cho từng loại đối tượng khách của nhà hàng và khách sạn du lịch.

16. Hạch toán định mức

Học phần này nhằm cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về: Vị trí, vai trò hạch toán định mức, phương pháp hạch toán định mức trong nhà hàng, khách sạn; Sổ sách, biểu mẫu cơ bản và cách sử dụng trong hạch toán định mức.

Sau khi học xong học phần này, người học hiểu và trình bày được vị trí, vai trò hạch toán định mức, chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu của kế toán tiêu chuẩn; mô tả được  phương pháp hạch toán định mức; Biết cách sử dụng các loại biểu mẫu sổ sách, biểu mẫu trong nhà hàng, khách sạn.

17. Vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường             

Học phần này nhằm cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về: môi trường, bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm trong nhà hàng, khách sạn.

Sau khi học xong học phần này, người học hiểu và trình bày được những tác nhân ảnh hưởng đến chất lượng thực phẩm và biện pháp phòng tránh, những yêu cầu vệ sinh môi trường, vệ sinh trang thiết bị, vệ sinh cá nhân nhân viên phục vụ trong cơ sở kinh doanh nhà hàng, khách sạn; nhận thức được các nguyên nhân làm ô nhiễm môi trường và từ đó có ý thức, biện pháp bảo vệ môi trường khi tham gia các hoạt động kinh doanh nhà hàng, khách sạn.

18. Thiết bị kinh doanh nhà hàng, khách sạn              

Học phần này nhằm cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về hệ thống các trang thiết bị dụng cụ sử dụng trong kinh doanh nhà hàng, khách sạn;  nguyên lý làm việc, các loại trang thiết bị, dụng cụ chủ yếu chuyên dùng trong doanh nghiệp kinh doanh nhà hàng, khách sạn.

Sau khi học xong học phần này, người học hiểu và trình bày được nguyên lý làm việc, cách sử dụng các loại trang thiết bị, dụng cụ chuyên dùng trong doanh nghiệp kinh doanh nhà hàng, khách sạn; Từ đó, người học nhận biết được các loại trang thiết bị dụng cụ, biết cách sử dụng, bảo quản một cách hiệu quả các trang thiết bị, dụng cụ này.

19. Thống kê trong kinh doanh nhà hàng, khách sạn

Học phần này nhằm cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về nguyên lý thống kê và thống kê doanh nghiệp kinh doanh nhà hàng, khách sạn như: nghiên cứu quá trình tổ chức điều tra, tổng hợp, xử lý số liệu, phương pháp tính các chỉ tiêu thống kê, phương pháp phân tích; thống kê lao động, giá thành, hiệu quả kinh doanh trong nhà hàng, khách sạn.

Sau khi học xong học phần này, người học hiểu và trình bày được những vấn đề chung về thống kê kinh doanh trong nhà hàng; mô tả được phương pháp thống kê kết quả hoạt động kinh doanh, thống kê các yếu tố trong quá trình sản xuất kinh doanh, thống kê tài chính của nhà hàng, khách sạn.

20. Kỹ thuật trang điểm, cắm hoa        

Học phần này nhằm cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về nghệ thuật trang điểm trong công sở, kỹ thuật trang điểm trong công sở, các phương pháp cắm hoa nghệ thuật.

Sau khi học xong học phần này, người học trình bày và thực hiện được kỹ năng trang điểm cho diện mạo người phục vụ trong nhà hàng, khách sạn luôn lịch sự, văn minh và sang trọng. Đồng thời trang bị cho người học những kiến thức, kỹ năng cơ bản về nghệ thuật cắm hoa trang trí trong nhà hàng.

21. Marketing nhà hàng, khách sạn

Học phần này nhằm cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về: Sự phát triển của lĩnh vực kinh doanh và marketing nhà hàng, khách sạn; vấn đề nghiên cứu thị trường trong kinh doanh nhà hàng, khách sạn và các chính sách kinh doanh nhà hàng, khách sạn.

Sau khi học xong học phần này, người học hiểu và trình bày được khái niệm marketing nhà hàng, khách sạn, các yếu tố ảnh hưởng đến marketing nhà hàng, khách sạn; mô tả được các phương pháp nghiên cứu thị trường của đơn vị kinh doanh nhà hàng, khách sạn; Phân tích được chính sách kinh doanh của nhà hàng, khách sạn, từ đó có thể vận dụng thực hiện chính sách kinh doanh phù hợp với điều kiện thực tế của nhà hàng, khách sạn.

22. Sinh lý dinh dưỡng           

Học phần này cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về: tầm quan trọng của ăn uống đối với con người, các chất dinh dưỡng, quá trình tiêu hóa, hấp thụ thức ăn ở người, phương pháp xây dựng khẩu phần ăn.

Sau khi học xong học phần này, người học hiểu và trình bày được tầm quan trọng của ăn uống đối với con người và xã hội; tính chất, tác dụng và nhu cầu của các chất dinh dưỡng đối với cơ thể; quá trình tiêu hóa, hấp thụ thức ăn và những biện pháp giúp cho quá trình tiêu hóa và hấp thụ thức ăn thuận lợi; mô tả được khẩu phần ăn đối với các đối tượng khách hàng và phương pháp xây dựng khẩu phần ăn từ đó có thể xây dựng được thực đơn dinh dưỡng phù hợp với từng đối tượng khách hàng.

23. Thương phẩm hàng thực phẩm 

Học phần này nhằm cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về: thành phần, tính chất của thực phẩm, đảm bảo nhập thực phẩm rẻ, tươi, mới; giới thiệu một số mặt hàng thực phẩm dùng trong chế biến sản phẩm ăn uống, cách bảo quản thực phẩm trong các khâu của quá trình chế biến sản phẩm ăn uống.

Sau khi học xong học phần này, người học hiểu và trình bày được thành phần, tính chất, tác dụng của các chất dinh dưỡng có trong thực phẩm; vấn đề bảo quản hàng thực phẩm nói chung, đồng thời cung cấp kiến thức về thành phần, giá trị dinh dưỡng, những biến đổi xảy ra trong quá trình bảo quản một số loại thực phẩm chủ yếu, như: rau, quả, thịt, trứng, dầu mỡ, các loại thủy sản. Từ đó người học có thể thực hiện lựa chọn thực phẩm có chất lượng tốt và các biện pháp nhằm bảo quản tốt chất lượng thực phẩm dùng trong kinh doanh nhà hàng, khách sạn.

24. Nghiệp vụ phục vụ buồng             

Học phần này nhằm cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về: Cơ cấu tổ chức, vai trò, nhiệm vụ của bộ phận phục vụ buồng, mối quan hệ giữa bộ phận phục vụ buồng với các bộ phận khác; quy trình tổ chức, quản lý các nghiệp vụ phục vụ buồng trong khách sạn; kỹ năng thực hiện các nghiệp vụ như làm vệ sinh buồng, chuẩn bị phòng đón khách.

Sau khi học xong học phần này, người học hiểu và trình bày được vai trò, nhiệm vụ của bộ phận phục vụ buồng, mối quan hệ giữa bộ phận phục vụ buồng với các bộ phận khác; quy trình tổ chức, quản lý các nghiệp vụ phục vụ buồng trong khách sạn; kỹ năng thực hiện các nghiệp vụ, như làm vệ sinh buồng, chuẩn bị phòng đón khách.

25. Nghiệp vụ phục vụ bàn      

Học phần này nhằm cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về: Cơ cấu tổ chức của bộ phận bàn, mối quan hệ giữa bộ phận bàn với các bộ phận khác; trang thiết bị dụng cụ phục vụ trong phòng ăn, vệ sinh và an toàn lao động trong nhà hàng; kỹ thuật phục vụ bàn cơ bản, quy trình phục vụ các bữa ăn thường và tiệc.

Sau khi học xong học phần này, người học hiểu và trình bày được chức năng, nhiệm vụ của từng chức danh trong bộ phận bàn, các yêu cầu đối với nhân viên phục vụ bàn, trang thiết bị dụng cụ phục vụ trong phòng ăn, các bữa ăn trong ngày và cấu trúc các bữa ăn, các mô hình phục vụ bàn tiêu biểu, kỹ thuật và quy trình phục vụ các bữa ăn thường và tiệc. Nhận biết và đưa ra cách xử lý hợp lý các tình huống trong phục vụ bàn.

26. Nghiệp vụ phục vụ bar      

Học phần này nhằm cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về: tổ chức hoạt động của bộ phận bar, trang thiết bị dụng cụ quầy bar, đồ uống không cồn, đồ uống có cồn, phương pháp pha chế các loại đồ uống.

Sau khi học xong học phần này, người học hiểu và trình bày được khái niệm và phân loại bar, chức năng và nhiệm vụ của bộ phận bar, nhận biết được trang thiết bị dụng cụ và sắp xếp quầy bar; hiểu và mô tả được một số nguyên liệu dùng để pha chế đồ uống thông dụng, cách nhận biết các loại rượu, phương pháp pha chế đồ uống không cồn, cocktail, mocktail.

27. Lý thuyết nghiệp vụ lễ tân 

Học phần này nhằm cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về: Tổ chức hoạt động của bộ phận lễ tân; kỹ năng bán buồng và các dịch vụ bổ sung tại khách sạn của nhân viên lễ tân; Các quy trình phục vụ khách; Kỹ năng giao tiếp và xử lý các vấn đề phát sinh của khách.

Sau khi học xong học phần này người học hiểu và trình bày được vị trí của bộ phận lễ tân trong cơ cấu bộ máy khách sạn và vai trò của bộ phận này trong tổ chức kinh doanh khách sạn. Mô tả được những hoạt động nghiệp vụ đặc trưng của bộ phận Lễ tân khách sạn: quy trình nhận đặt buồng; đón tiếp và làm thủ tục đăng ký khách sạn; phục vụ khách trong thời gian lưu trú; thanh toán và làm thủ tục rời khách sạn; Thực hiện thành thạo các kỹ năng giao tiếp và nguyên tắc cơ bản khi xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình phục vụ khách.

28. Kỹ thuật chế biến món ăn 

Học phần này nhằm cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về phương pháp chế biến món ăn, kỹ thuật sơ chế nguyên liệu, thực phẩm, phối hợp nguyên liệu, gia vị, kỹ thuật làm chín và kiểm tra chất lượng sản phẩm.

Sau khi học xong học phần này, người học hiểu và trình bày được về các nguyên liệu động thực vật dùng trong chế biến các món ăn; mô tả và thực hiện được phương pháp cắt thái, trình bày, trang trí món ăn; các phương pháp chế biến, kỹ thuật chế biến một số loại nước dùng, xốt cơ bản và kỹ thuật chế biến một số món ăn Âu, Á.

29. Nghiệp vụ thanh toán        

Học phần này nhằm cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về: hệ thống tiền tệ thế giới, quan hệ thanh toán quốc tế, một số phương tiện thanh toán quốc tế thường dùng trong khách sạn và du khách, các phương thức thanh toán trong nhà hàng, khách sạn.

Sau khi học xong học phần này, người học hiểu và trình bày được khái quát về thị trường Ngoại hối, các phương tiện thanh toán quốc tế; trình bày được vai trò và nhiệm vụ của nhân viên thu ngân trong nhà hàng, khách sạn, quy trình thanh toán trong nhà hàng, khách sạn; từ đó có thể thực hiện được các thao tác nghiệp vụ thanh toán trong nhà hàng, khách sạn.

30. Phương pháp xây dựng thực đơn 

Học phần này nhằm cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về: nghiệp vụ xây dựng thực đơn trong nhà hàng, phục vụ cho nghề nghiệp của người học.

Sau khi học xong học phần này, người học hiểu và trình bày được về cấu tạo các loại thực đơn theo các truyền thống văn hoá ẩm thực của một số nước, quốc gia tiêu biểu, các căn cứ khi xây dựng thực đơn và biết cách lập thực đơn đảm bảo tính thực tiễn và khoa học.

31. Ngoại ngữ chuyên ngành              

Học phần này nhằm cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về: Từ vựng, cấu trúc ngữ pháp, mẫu câu sử dụng trong những tình huống giao tiếp khi thực hiện nghiệp vụ lễ tân, phục vụ bàn, bar, buồng; Giúp người học luyện tập các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết theo các chủ đề trong các tình huống giao tiếp với khách.

Sau khi học xong học phần này, người học sử dụng được từ vựng, ngữ âm, những mẫu câu giao tiếp với khách ở quầy lễ tân, khi phục vụ khách hàng; có thể giao tiếp được bằng tiếng nước ngoài trong những tình huống phục vụ tại nhà hàng như: chào đón tiếp khách, sắp xếp chỗ ngồi cho khách, tiếp nhận yêu cầu của khách, thanh toán hoá đơn và giải quyết các phàn nàn của khách ở mức độ đơn giản; có khả năng giao tiếp bằng tiếng nước ngoài để thực hiện nghiệp vụ lễ tân như: nhận đặt buồng, làm thủ tục nhận buồng, làm thủ tục trả buồng và xử lý tình huống phát sinh khi phục vụ khách.

32. Tổ chức sự kiện

Học phần này nhằm cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về: ý nghĩa, các nhân tố tác động, quy trình tổ chức sự kiện, các hoạt động cơ bản trong công tác tổ chức sự kiện.

Sau khi học xong học phần này, người học hiểu và trình bày được khái quát công tác tổ chức sự kiện; Các quy trình thực hiện công tác tổ chức các giai đoạn xúc tiến sự kiện, chuẩn bị sự kiện, tiến hành sự kiện, kết thúc sự kiện. Từ đó có khả năng xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện được một sự kiện cụ thể.

 33. Soạn thảo văn bản            

Học phần này nhằm cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về: kỹ năng trình bày và soạn thảo một số loại văn bản thông dụng. Trình bày được nguyên tắc ban hành các văn bản pháp quy và hệ thống văn bản pháp quy.

Sau khi học xong học phần này, người học hiểu và trình bày được vai trò, chức năng của văn bản trong quản lý và kinh doanh, thể thức, văn phong của văn bản, các quy trình soạn thảo văn bản. Đồng thời qua đó giúp người học hoàn thiện được cho người học kỹ thuật soạn thảo một số loại văn bản thông thường để sử dụng trong các cơ quan nhà n­ước, doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế xã hội phục vụ kinh doanh nhà hàng, khách sạn.

34. Thực tập nghiệp vụ bàn

Học phần này nhằm trang bị cho người học những kỹ năng về phục vụ ăn uống, các bữa ăn Âu, Á, các bữa ăn thường, ăn tiệc.

Sau khi học xong học phần này, người học thực hiện được các kỹ năng phục vụ ăn uống trong nhà hàng, giao tiếp và xử lý tốt những tình huống xảy ra trong khi phục vụ khách ăn uống. Người học có khả năng thực hiện thành thạo các công việc như: Xử lý tốt mối quan hệ giữa bộ phận phục vụ ăn uống với các bộ phận có liên quan, những nhiệm vụ hàng ngày của nhân viên và tiêu chuẩn vệ sinh trong phục vụ ăn uống, kỹ thuật đặt bàn ăn và phục vụ các bữa ăn điểm tâm, trưa, tối, tiệc Âu, Á và cách thức phục vụ một số các loại đồ uống với món ăn.

35. Thực tập nghiệp vụ buồng

Học phần này nhằm cung cấp cho người học những kỹ năng cơ bản trong hoạt động phục vụ buồng.

Sau khi học xong học phần này, người học thực hiện thành thạo các quy trình phục vụ buồng như: quy trình phục vụ khách, quy trình vệ sinh phòng khách, quy trình vệ sinh phòng tắm. Đồng thời người học được trang bị kỹ năng thực hiện các thao tác trong nghiệp vụ buồng như: trải chăn ga, lồng gối, lau chùi dụng cụ, trang thiết bị trong buồng ngủ.

36. Thực tập nghiệp vụ bar

Học phần này nhằm cung cấp cho người học những kỹ năng cơ bản về pha chế và phục vụ đồ uống, rèn luyện kỹ năng nghề một cách thuần thục.

Sau khi học xong học phần này, người học trình bày và thực hiện thành thạo các phương pháp pha chế đồ uống cơ bản, pha chế được một số đồ uống không cồn và có cồn thông dụng; biết cách tổ chức phục vụ đồ uống trong quầy bar. Trên cơ sở đó có thể làm việc được ở quầy bar của các đơn vị kinh doanh nhà hàng, khách sạn từ 1 đến 3 sao.

37. Thực tập nghiệp vụ lễ tân

Học phần này nhằm cung cấp cho người học những kỹ năng về quy trình phục vụ lễ tân, kỹ năng giao tiếp của bộ phận lễ tân, thực hành về kỹ năng quản lý của bộ phận lễ tân.

Sau khi học xong học phần này, người học trình bày và thực hiện thành thạo các nghiệp vụ lễ tân cũng như thực hành một số tình huống phát sinh trong nghiệp vụ: nhận đặt buồng; đón tiếp và thủ tục đăng ký khách sạn; thanh toán và thủ tục rời khách sạn, cung cấp các dịch vụ phục vụ khách trong quá trình lưu trú. Thực hành các kỹ năng giao tiếp, ứng xử trong quá trình phục vụ khách hàng.

38. Thực tập nghiệp vụ chế biến món ăn 

Học phần này cung cấp và rèn luyện kỹ năng thực hành, nhận thức nghề nghiệp về các phương pháp chế biến món ăn và trực tiếp chế biến một số món ăn Á, Âu thông dụng.

Sau khi học xong học phần này, người học trình bày được một cách tổng quan về các phương pháp chế biến món ăn; biết cách chế biến nước dùng, xốt, một số món ăn điển hình của Việt Nam và một số món ăn Á, Âu thông dụng.

39. Thực tập tốt nghiệp

            Học phần này cung cấp cho người học những kỹ năng thực tế cùng mục tiêu, nội dung và nhiệm vụ của các chuyên đề thực tập. Các chuyên đề này phù hợp với công việc kinh doanh của bộ phận kinh doanh nhà hàng, khách sạn với các loại hình doanh nghiệp kinh doanh nhà hàng, khách sạn thuộc tất cả các thành phần kinh tế. 

Sau khi học xong học phần này, người học có khả năng mô tả được những thông số, số liệu điều tra phục vụ cho chuyên đề thực tập được cung cấp tại các cơ sở thực tập, từ đó sử dụng vào viết báo cáo tốt nghiệp.

Bản quyền 2008 - 2019 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]