Chương trình đào tạo » Sơ cấp

Ren thủ công

 
Tên nghề:          REN THỦ CÔNG
Trình độ đào tạo: Sơ cấp nghề
Đối tượng tuyển sinh: Có sức khoẻ, trình độ học vấn phù hợp với nghề Ren thủ công;
Số lượng môn học, mô đun đào tạo: 05
Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ sơ cấp nghề;
 
I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
1. Kiến thức, kỹ năng, thái độ nghề nghiệp.
- Kiến thức:
+ Trình bày được phương pháp chuẩn bị nguyên liệu ren thủ công;
+ Trình bày được công dụng, cách sử dụng các dụng cụ thông thường dùng trong nghề ren thủ công;  
+ Mô tả được phương pháp ren các kiểu cơ bản; 
+ Nắm được quy trình kỹ thuật ren hoa lá;
+ Hiểu được quy trình kỹ thuật ren con giống;   
+ Mô tả được quy trình kỹ thuật ren các vật dụng đơn giản.
- Kỹ năng:
+ Chuẩn bị được nguyên liệu ren thủ công đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật;
+ Sử dụng được các dụng cụ thông thường dùng trong nghề ren thủ công;   
+ Ren được các mũi ren cơ bản;
+ Ren được các kiểu ren hoa lá đảm bảo kỹ thuật và mỹ thuật;
+ Ren được con giống đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và mỹ thuật;
+ Ren được các vật dụng đơn giản đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và mỹ thuật.
- Thái độ:
+ Yêu nghề, có tinh thần trách nhiệm, có ý thức tổ chức kỷ luật;
+ Rèn luyện tính cẩn thận, tỷ mỉ, chính xác, kiên trì đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.
2. Cơ hội việc làm:
Sau khi tốt nghiệp người học làm việc ở các vị trí sau đây:
-  Làm công nhân sản xuất trong các doanh nghiệp thêu ren;
- Làm công nhân sản xuất trong các xưởng, hợp tác xã thêu ren tại các địa phương hoặc tại các làng nghề;
- Tự tổ chức sản xuất thêu ren tại các gia đình, bán sản phẩm cho các doanh nghiệp hoặc trực tiếp bán sản phẩm cho khách hàng.
 
II. THỜI GIAN CỦA KHÓA HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC TỐI THIỂU           
1. Thời gian của khóa học và thời gian thực học tối thiểu:
- Thời gian đào tạo: 03 tháng
- Thời gian học tập: 11 tuần
- Thời gian thực học tối thiểu: 400 giờ
- Thời gian ôn, kiểm tra hết môn học, mô đun và thi tốt nghiệp: 39 giờ (Trong đó thi tốt nghiệp hoặc kiểm tra kết thúc khoá học: 10 giờ)
2. Phân bổ thời gian thực học tối thiểu: 
- Thời gian học các môn học, mô đun đào tạo nghề: 400 giờ
- Thời gian học lý thuyết: 49 giờ; Thời gian học thực hành: 351 giờ
 
III. DANH MỤC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN     
Mã MH,MĐ
 
Tên môn học, mô đun
Thời gian đào tạo (giờ)
 
Tổng số
Trong đó
Lý thuyết
Thực hành
Kiểm tra
 
Các môn học, mô đun đào tạo nghề
 
 
 
 
MĐ 01
Chuẩn bị dụng cụ, nguyên liệu.
40
06
32
02
MĐ 02
Thao tác ren cơ bản
100
12
77
11
MĐ 03
Ren hoa lá
100
14
79
07
MĐ 04
Ren con giống
64
08
51
05
MĐ 05
Ren vật dụng đơn giản
96
12
80
04
Tổng cộng
400
49
322
29
 
IV. CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO 
 
1. CHUẨN BỊ NGUYÊN LIỆU, DỤNG CỤ
Mã số mô đun: MĐ 01
Thời gian mô đun: 40 giờ; ( Lý thuyết: 06 giờ;   Thực hành: 34 giờ)
Mục tiêu của mô đun:
- Trình bày được phương pháp chuẩn bị mẫu, kim, kéo, đê, chỉ ren, vải, dụng cụ làm cúc đủ tiêu chuẩn để ren;
- Mô tả được công dụng và cách  sử dụng các loại kim, chỉ được dùng trong nghề ren thủ công.
- Chuẩn bị được nguyên liệu, vật liệu dùng trong nghề ren thủ công đạt tiêu chuẩn kỹ thuật;
- Sử dụng được các dụng cụ dùng trong nghề ren thủ công.
- Rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật, cẩn thận, tỷ mỷ, gọn gàng, ngăn nắp, chính xác;
- Tuân thủ quy định an toàn lao động, bảo vệ môi trường.
Nội dung của mô đun:
1
Chuẩn bị nguyên liệu
2
Chuẩn bị dụng cụ
 
2. THAO TÁC REN CƠ BẢN
Mã số mô đun: MĐ 02
Thời gian mô đun: 100 giờ; (Lý thuyết: 12 giờ;  Thực hành: 88 giờ)
Mục tiêu của mô đun:
- Mô tả được phương pháp lược định hình mẫu;
- Hiểu được công dụng của các mũi ren cơ bản;
- Trình bày được phương pháp ren cơ bản.
- Hiểu được công dụng của làm chân bọ;
- Nắm được phương pháp làm chân bọ;
- Hiểu được công dụng của bấm chân chỉ;
- Mô tả được phương pháp bấm chân chỉ;
- Trình bày được công dụng của tách, đính, nối, chèn sản phẩm;
- Hiểu được phương pháp tách, đính, nối, chèn sản phẩm;
- Ren được các mũi ren cơ bản đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và mỹ thuật;
- Lược đình hình mẫu đúng yêu cầu kỹ thuật;
- Tách, đính, nối, chèn sản phẩm đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và thẩm mỹ.
- Rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật, cẩn thận, tỷ mỷ, gọn gàng, ngăn nắp và chính xác.
Nội dung của mô đun:
1
Lược định hình mẫu
2
Ren mạng đặc
3
Ren mạng rỗng (mũi đôi)
4
Ren mũi hạt đậu
5
Làm chân bọ
6
Ren đường hoa dâu
7
Làm bô đê
8
Làm cúc
9
Bấm chân chỉ
10
Tách sản phẩm
11
Đính, nối sản phẩm
12
Chèn rem
 
3. REN HOA LÁ
Mã số mô đun: MĐ 03
Thời gian mô đun: 100 giờ; (Lý thuyết: 14 giờ;   Thực hành: 86 giờ)
Mục tiêu của mô đun:
- Mô tả được những nội dung cần xác định khi ren hoa lá;
- Hiểu được phương pháp Ren hoa lá;
- Trình bày được quy trình ren hoa, nụ hoa, hoa có lá, hoa trên nền;
- Mô tảđược quy trình ren lá, lá có gân;
- Nắm được quy trình ren cụm hoa lá;
- Ren được hoa, nụ hoa, hoa có lá, hoa trên nền đảm bảo kỹ thuật và mỹ thuật;
- Ren được lá, lá có gân đảm bảo kỹ thuật và mỹ thuật;
- Ren được cụm hoa lá đảm bảo kỹ thuật và mỹ thuật;
- Rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật, cẩn thận, tỷ mỷ, gọn gàng, ngăn nắp và chính xác;
- Tuân thủ quy định về an toàn lao động và bảo vệ môi trường.
Nội dung của mô đun:
1
 Ren lá cây
2
Ren lá cây có gân
3
Ren cành lá
4
Ren nụ hoa
5
Ren bông hoa
6
Ren bông hoa có lá và nền
7
Ren cụm hoa lá
 
4. REN CON GIỐNG
Mã số mô đun: MĐ 04
Thời gian mô đun: 64 giờ (Lý thuyết: 8 giờ;   Thực hành: 56 giờ)
Mục tiêu của mô đun:
- Trình bày được những nội dung cần xác định khi ren hoa lá;
- Nắm được phương pháp Ren con giống;
- Nắm được quy trình ren con cá;
- Nắm được quy trình ren con ốc
- Ren được các mẫu con giống đảm bảo kỹ thuật và mỹ thuật;
- Ren được con cá đảm bảo kỹ thuật và mỹ thuật;
- Ren được con ốc đảm bảo kỹ thuật và mỹ thuật;
- Rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật, cẩn thận, tỷ mỷ, gọn gàng, ngăn nắp và chính xác;
- Tuân thủ quy định về an toàn lao động và bảo vệ môi trường.
Nội dung của mô đun:
1
Ren con cá
2
Ren con ốc
 
5. REN VẬT DỤNG ĐƠN GIẢN
Mã số mô đun: MĐ 05
Thời gian mô đun:  96 giờ (Lý thuyết: 12 giờ;  Thực hành: 84 giờ)
Mục tiêu của mô đun:
- Nắm được những nội dung cần xác định khi ren các vật dụng đơn giản;
- Thể hiện được phương pháp Ren các vật dụng đơn giản;
- Mô tả được quy trình ren  cái đánh dấu sách;
- Thể hiện được quy trình ren lót l‎y;
- Nắm được được quy trình ren hoa cài áo;
- Mô tả được quy trình bô đê gấu áo;
- Ren được các vật dụng đơn giản đảm bảo kỹ thuật và mỹ thuật;
- Ren được cái đánh dấu sách đảm bảo kỹ thuật và mỹ thuật;
- Ren được lót l‎y đảm bảo kỹ thuật và mỹ thuật;
- Bô đê gấu áo đảm bảo kỹ thuật và mỹ thuật ; 
- Rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật, cẩn thận, tỷ mỷ, gọn gàng, ngăn nắp và chính xác;
- Tuân thủ quy định về an toàn lao động và bảo vệ môi trường
Nội dung của mô đun:
1
Ren  cái đánh dấu sách
2
Ren lót ly
3
Bô đê gấu áo
 

 

Bản quyền 2008 - 2019 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]