Chương trình đào tạo » Sơ cấp

Kỹ thuật gia công bàn ghế


Tên nghề:
         KỸ THUẬT GIA CÔNG BÀN GHẾ
Trình độ đào tạo: Sơ cấp nghề
Đối tượng tuyển sinh: Có sức khoẻ, trình độ học vấn phù hợp với nghề Kỹ thuật gia công bàn ghế
Số lượng môn học, mô đun đào tạo: 04
Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ sơ cấp nghề
 
I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:
1. Kiến thức, kỹ năng thái độ nghề nghiệp:
- Kiến thức:
+ Trình bày được  những tiêu chuẩn về cách trình bày bản vẽ.
+ Trình bày được cấu tạo một số loại gỗ thông dụng.
+ Phân biệt được các khuyết tật của gỗ.
+ Nêu được cách tính giá thành sản phẩm bàn ghế.
+ Nêu được công dụng, quy trình sử dụng dụng cụ thủ công dùng trong sản xuất sản phẩm bàn ghế.
+ Trình bày được công dụng, cấu tạo chức năng một số bộ phận chính và quy trình sử dụng của một số máy cầm tay và máy mộc đa năng dùng gia công các chi tiết bàn ghế.
+ Trình bày được quy trình kỹ thuật gia công bàn, ghế.
+ Trình bày được những kiến thức về quản lý sản xuất bàn ghế.
- Kỹ năng:
+ Sử dụng thành thạo các dụng cụ thủ công như: Bào thẩm, bào lau, bào ngang, cưa dọc, cưa mộng, cưa vanh, các loại đục thủ công.
+ Sử dụng được một số máy cầm tay đúng quy trình kỹ thuật như: Máy cưa cầm tay, máy bào cầm tay, máy phay cầm tay, máy khoan cầm tay, máy đánh nhẵn cầm tay.
+ Sử dụng được một số loại máy mộc đúng quy trình kỹ thuật như: Cưa đĩa đa năng, máy bào thẩm, máy bào cuốn, máy cưa vòng lượn, máy phay trục đứng, máy cưa đĩa đa năng, máy đục lỗ mộng…
+ Lựa chọn đúng chủng loại gỗ dùng để gia công bàn ghế:
+ Gia công được sản phẩm bàn, ghế đơn giản đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật.
- Thái độ:
+ Rèn luyện tính cẩn thận, đức tính yêu nghề.
+ Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường làm việc.    
2. Cơ hội việc làm:
            - Trực tiếp sản xuất trong các doanh nghiệp chế biến gỗ.
            - Tự tổ chức, sản xuất kinh doanh sản phẩm bàn ghế.
            - Phục chế, sửa chữa các loại bàn ghế thông dụng đã qua sử dụng.
            - Trợ giúp một phần công việc trong các công trình gia công, lắp đặt sản phẩm mộc.
 
II. THỜI GIAN CỦA KHÓA HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC TỐI THIỂU:       
1. Thời gian của khóa học và thời gian thực học tối thiểu.
- Thời gian đào tạo: 03 tháng.
- Thời gian học tập: 11 tuần.
- Thời gian thực học tối thiểu: 400 giờ.
- Thời gian ôn, kiểm tra hết môn học, mô đun và thi tốt nghiệp: 15 giờ (Trong đó thi tốt nghiệp hoặc kiểm tra kết thúc khoá học: 4 giờ).
2. Phân bổ thời gian thực học tối thiểu.
- Thời gian học các môn học, mô đun đào tạo nghề: 400 giờ.
- Thời gian học lý thuyết: 45 giờ, thời gian học thực hành: 355 giờ.
 
III. DANH MỤC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN:
Mã môn học/ mô đun
Tên môn học, mô đun
Thời gian đào tạo (giờ)
Tổng số
Trong đó
Lý thuyết
Thực hành
Kiểm tra
MĐ 01
Chuẩn bị bản vẽ, nguyên liệu và sử dụng dụng cụ thủ công
132
24
104
4
MĐ 02
Sử dụng một số máy mộc cầm tay, máy mộc đa năng
175
15
156
4
MĐ 03
Gia công ghế
47
3
40
4
MĐ 04
Gia công bàn
46
3
40
3
Tổng cộng
400
45
340
15
 
IV. CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO:
 
1. CHUẨN BỊ BẢN VẼ, NGUYÊN LIỆU VÀ SỬ DỤNG DỤNG CỤ THỦ CÔNG
Mã số mô đun: MĐ 01                               
Thời gian mô đun: 132 giờ (Lý thuyết: 24 giờ, Thực hành: 108 giờ)
Mục tiêu của mô đun:
- Kiến thức:
+ Nêu được tên các dụng cụ và vật liệu vẽ, biết cách sử dụng dụng cụ vẽ.
+ Nêu một số tiêu chuẩn về cách trình bày bản vẽ.
+ Trình bày được cấu tạo một số loại gỗ thường dùng.
+ Nêu được các hình thức tồn tại của nước trong gỗ.
+ Trình bày được định nghĩa độ chính xác gia công, nguyên nhân gây ra sai số, một số biện pháp khắc phục sai số.
+ Trình bày được cách tính khối lượng gỗ, nguyên vật liệu phụ.
+ Trình bày được cách tính giá thành sản phẩm.
+ Trình bày được công dụng cấu tạo cưa dọc, cưa mộng, cưa vanh.
+ Trình bày được công dụng cấu tạo của các loại bào thủ công.
+ Trình bày được quy trình sử dụng các loại bào thủ công.
- Kỹ năng:
+ Vẽ được khung tên, khung bản vẽ, ghi số, viết chữ trong  bản vẽ đúng tiêu chuẩn, tỷ lệ.
+ Phân biệt được gỗ giác, gỗ lõi, gỗ sớm, gỗ muộn.
+ Phân biệt được ván dán, ván  dăm ván sợi theo cấu tạo của gỗ.
+ Tính được lượng dư gia công khi xẻ dọc, cắt ngang, bào thẩm, bào cuốn.
+ Lập được bảng kê quy cách kích thước phôi.
+ Tính được khối lượng gỗ và nguyên vật liệu phụ.
+ Tổng hợp được chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhân công, chi phí khác.
+ Tính được giá thành sản phẩm bàn ghế.
+ Lựa chọn được một số loại gỗ dùng để gia công sản phẩm bàn ghế.
+ Căng, mở, rửa được các loại cưa dọc, cưa mộng, cưa vanh.
+ Rọc gỗ bằng cưa dọc, cắt gỗ bằng cưa mộng, vanh gỗ bằng cưa vanh.
+ Mài được các loại lưỡi bào thủ công.
+ Lắp và căn chỉnh được bào thủ công.
+ Bào được các chi tiết bằng bào thẩm, bào lau thủ công.
+ Sử dụng được các loại vam
Các bài học trong mô đun:
1
Chuẩn bị bản vẽ, đọc bản vẽ
2
Vật liệu gỗ
3
Độ chính xác và lượng dư gia công
4
Tính khối lượng gỗ, nguyên liệu phụ
5
Tính giá thành sản phẩm
6
Sử dụng cưa
7
Sử dụng bào
8
Sử dụng đục
9
Sử dụng vam
 
2. SỬ DỤNG MÁY MỘC CẦM TAY, MÁY MỘC ĐA NĂNG
Mã số mô đun: MĐ 02                             
Thời gian mô đun: 175 giờ (Lý thuyết: 15 giờ, Thực hành: 160 giờ)
Mục tiêu của mô đun:
- Kiến thức:
+ Trình bày được công dụng, cấu tạo, chức năng một số bộ phận, quy trình vận hành, nguyên lý làn việc của máy mộc cầm tay cầm tay.
+ Trình bày được công dụng, cấu tạo, chức năng một số bộ phận, quy trình vận hành, nguyên lý làm việc của máy mộc đa năng.
- Kỹ năng:
+ Lắp và điều chỉnh được lưỡi cắt của máy mộc cầm tay.
+ Sử dụng máy mộc cầm tay để gia công một số chi tiết bàn ghế.
+ Vận hành, sử dụng được một số máy mộc đa măng để gia công một số chi tiết bàn ghế.
Các bài học trong mô đun:
1
Sử dụng máy cưa đĩa cầm tay
2
Sử dụng máy bào cầm tay
3
Sử dụng máy phay cầm tay
4
Sử dụng máy khoan cầm tay
5
Sử dụng máy đánh nhẵn cầm tay
6
Sử dụng máy cưa đĩa đa năng
7
Sử dụng máy cưa vòng lượn
8
Sử dụng máy bào thẩm
9
Sử dụng máy bào cuốn
10
Sử dụng máy phay trục đứng
11
Sử dụng máy đục lỗ mộng vuông
 
3. GIA CÔNG GHẾ
Mã số mô đun: MĐ 03
Thời gian mô đun: 47 giờ.  (Lý thuyết: 3 giờ, Thực hành: 44 giờ)
Mục tiêu của mô đun:
- Kiến thức:
+ Trình bày được quy trình kỹ thuật gia công ghế.
+ Trình bày được quy trình tạo phôi ghế.
+ Nêu nêu được các bước thực hiện gia công chi tiết ghế.
+ Nêu được trình tự lắp ráp sản phẩm hoàn thiện sản phẩm ghế.
- Kỹ năng:
+ Tạo được các chi tiết phôi ghế đạt yêu cầu.
+ Gia công được ghế đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật.
+ Lắp ráp hoàn thiện được sản phẩm ghế đạt yêu cầu
Các bài học trong mô đun:
1
 Tạo phôi ghế
2
Gia công các chi tiết ghế
3
Láp ráp hoàn thiện sản phẩm ghế
 
4. GIA CÔNG BÀN
Mã số mô đun: MĐ 04                                
Thời gian mô đun: 46 giờ. (Lý thuyết: 3 giờ, Thực hành: 43 giờ)
Mục tiêu của mô đun:
- Kiến thức:
+ Trình bày được quy trình tạo phôi bàn.
+ Nêu được các bước thực hiện việc gia công chi tiết bàn.
+ Nêu được trình tự lắp ráp, hoàn thiện sản phẩm bàn.
- Kỹ năng:
+ Tạo được các chi tiết phôi bàn đạt yêu cầu.
+ Gia công được các chi tiết bàn đạt yêu cầu.
+ Lắp ráp hoàn thiện được sản phẩm bàn đạt yêu cầu
Các bài học trong mô đun:
1
Tạo phôi bàn
2
Gia công các chi tiết bàn
3
Lắp ráp và hàn thiện bàn

Bản quyền 2008 - 2024 @ Thongtintuyensinh.vn
Hosting @ MinhTuan

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
Close [X]