Chương trình đào tạo » Sơ cấp

Sửa chữa lắp đặt mạng cấp, thoát nước gia đình


Tên nghề:
         SỬA CHỮA LẮP ĐẶT MẠNG CẤP THOÁT NƯỚC GIA ĐÌNH
Trình độ đào tạo: Sơ cấp nghề
Đối tượng tuyển sinh: Có sức khoẻ, trình độ học vấn phù hợp với nghề    cần học.
Số lượng môn học, mô đun đào tạo: 08
Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ sơ cấp nghề
 
I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:
1. Kiến thức, kỹ năng, thái độ nghề nghiệp
- Kiến thức:
+ Nêu được nhiệm vụ, công dụng và phân loại đường ống, thiết bị của hệ thống cấp, thoát nước gia đình;
+ Trình bày đư­ợc sơ đồ nguyên lý, cấu tạo, công dụng của các thiết bị, dụng cụ của nghề;
+ Đọc được bản vẽ của hệ thống cấp nước, hệ thống thoát nước và các tài liệu liên quan;                                                               
+ Trình bày đư­ợc phương pháp lắp đặt, vận hành hệ thống ống cấp, thoát nước, phù hợp với yêu cầu thi công.
- Kỹ năng:
+ Lựa chọn và sử dụng được các dụng cụ đồ nghề cầm tay, dụng cụ đo kiểm, vật tư và thiết bị thường dùng trong thi công, lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước gia đình;
+ Đo, lấy dấu, cắt, ren và nối các mối nối thông thường đạt yêu cầu kỹ thuật;
+ Lắp đặt được đường ống, thiết bị cấp, thoát nước gia đình và máy bơm 1pha;
+ Vận hành được hệ thống cấp, thoát nước đúng quy trình;
+ Kiểm tra, phát hiện và xử lý được các sự cố thông thường.
- Thái độ:
+ Rèn luyện tác phong công nghiệp. Lao động có kỷ luật, kỹ thuật, sáng tạo. Cẩn thận, ngăn nắp, gọn gàng;
+ Tiết kiệm nguyên vật liệu, thời gian;
+ Có tinh thần đoàn kết, trung thực.
2. Cơ hội việc làm: Có thể làm việc tại các công trình nhà dân dụng, các công ty xây dựng nhà ở và nguồn xuất khẩu lao động.
 
II. THỜI GIAN CỦA KHÓA HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC TỐI THIỂU:
1. Thời gian của khóa học và thời gian thực học tối thiểu
- Thời gian đào tạo: 03 tháng
- Thời gian học tập: 11 tuần
- Thời gian thực học tối thiểu: 400 giờ.
- Thời gian ôn, kiểm tra hết môn và thi tốt nghiệp: 40 giờ (Trong đó thi tốt nghiệp: 8 giờ)
2. Phân bổ thời gian thực học tối thiểu:
Thời gian học các môn học, mô đun đào tạo nghề: 400 giờ.
Thời gian học lý thuyết: 82 giờ; Thời gian học thực hành: 318 giờ.
 
III. DANH MỤC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN:
Mã MH,MĐ
Tên môn học, mô đun
Thời gian đào tạo (giờ)
Tổng số
Trong đó
Lý thuyết
Thực hành
Kiểm tra
MH 01
Cấp, thoát nước cơ bản
20
18
1
1
MH 02
An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp
16
14
1
1
MĐ 03
Lắp đặt hệ thống đường ống cấp nước gia đình
92
14
75
3
MĐ 04
Lắp đặt hệ thống đường ống thoát nước gia đình
64
7
55
2
MĐ 05
Lắp đặt thiết bị cấp, thoát nước gia đình
112
17
92
3
MĐ 06
Lắp đặt máy bơm nước 1 pha
24
4
19
1
MĐ 07
Sửa chữa đường ống cấp, thoát nước
32
4
27
1
MĐ 08
Sửa chữa thiết bị cấp, thoát nước
40
4
35
1
Tổng cộng
400
82
305
13
 
IV. CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO
1. CẤP THOÁT NƯỚC CƠ BẢN
Mã số môn học:  MH 01                                         
Thời gian môn học: 20giờ (Lý thuyết: 19 giờ; Thực hành: 1 giờ)
Mục tiêu của mô đun:
- Nêu được các tiêu chuẩn trình bày bản vẽ theo Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) và Tiêu chuẩn Quốc tế (ISO) về bản vẽ kỹ thuật;
- Trình bày được khái niệm chung về hệ thống cấp nước sạch và hệ thống thoát nước thải;
- Nêu được cách sử dụng dụng cụ và thiết bị gia công ống;
- Đọc được bản vẽ sơ đồ và lập được bảng dự trù vật tư, thiết bị;
- Rèn luyện tác phong làm việc tỷ mỉ, cẩn thận, chính xác.
Nội dung tổng quát của mô đun:
I
 
Tiêu chuẩn trình bày bản vẽ
- Tiêu chuẩn trình bày bản vẽ
- Quy tắc vẽ đường nét, ghi kích thước                           
II
 
Bản vẽ sơ đồ
- Sơ đồ mạng điện phòng vê sinh
- Sơ đồ mạng đường ống Cấp, thoát nước
III
 
Khái niệm chung về hệ thống cấp, thoát nước
- Thành phần, tính chất của nước
- Nhiệm vụ, phân loại hệ thống cấp, thoát nước
- Sơ đồ hệ thống cấp, thoát nước
- Cấu tạo hệ thống cấp, thoát nước
IV
 
Dụng cụ, Vật liệu, thiết bị gia công ống
- Dụng cụ cầm tay
- Vật liệu đường ống, phụ kiện
- Thiết bị gia công ống
- Kí hiệu phụ kiện cấp, thoát nước
 
2. AN TOÀN LAO ĐỘNG VÀ VỆ SINH CÔNG NGHIỆP
Mã số môn học: MH02                                         
Thời gian môn học: 16giờ (Lý thuyết:15giờ; Thực hành: 1giờ)
Mục tiêu của mô học:
- Nêu được mục đích, nội dung, ý nghĩa, tính chất công tác BHLĐ;
- Nêu được ảnh hưởng của các yếu tố độc hại đến sức khoẻ người lao động và các biện pháp phòng chống;
- Trình bày được kỹ thuật an toàn khi tổ chức và bố trí nơi làm việc;
- Nêu được các biện pháp phòng cháy chữa cháy;
- Sử dụng đúng kỹ thuật các bình chữa cháy;
- Sơ cứu được nạn nhân bị tai nạn lao động;
- Phân biệt được các biển báo an toàn trong thi công xây lắp;
- Rèn luyện tác phong công nghiệp, tính nghiêm túc.
Nội dung tổng quát của môn học:
I
 
 
Một số khái niệm về BHLĐ
- Mục đích, ý nghĩa của công tác bảo hộ lao động
- Công tác bảo hộ lao động
II
 
Vệ sinh lao động
- Mục đích, ý nghĩa của công tác vệ sinh công nghiệp
- Những yếu tố ảnh hưởng đến sức khoẻ người lao động
- Nhiệm vụ quyền hạn của an toàn viên
III
 
Kỹ thuật an toàn
- Kỹ thuật an toàn về điện
- Kỹ thuật an toàn khi sử dụng máy móc thiết bị
- An toàn lao động trong công tác lắp ghép
- An toàn lao động khi làm việc ở trên cao
- An toàn lao động khi sử dụng dụng cụ thi công
IV
 
Sơ cứu nạn nhân bị tai nạn lao động
- Sơ cứu người bị điện giật
- Sơ cứu người bị chấn thương
- Sơ cứu người bị ngộ độc
 
3. LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐƯỜNG ỐNG CẤP NƯỚC GIA ĐÌNH
Mã số mô đun: MĐ03
Thời gian mô đun: 92giờ (Lý thuyết: 14giờ; Thực hành: 78giờ)
Mục tiêu của mô đun:
- Nêu được nhiệm vụ, cấu tạo, phân loại đường ống cấp nước;
- Lựa chọn được các ống, phụ kiện theo thiết kế; 
- Đọc được các bản vẽ thi công đường ống cấp nước;
- Trình bày được trình tự lắp đặt các đường ống cấp nước;
- Sử dụng được các dụng cụ, thiết bị thi công đúng kỹ thuật;
- Lắp đặt được hệ thống ống cấp nước theo đúng yêu cầu kỹ thuật và mỹ thuật đúng thời gian;
- Thực hiện an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp đúng quy định.
Nội dung tổng quát của mô đun:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Chuẩn bị thi công
Sử dụng dụng cụ cầm tay
Sử dụng máy khoan
Sử dụng máy cắt cầm tay
Sử dụng máy ren
Lắp đặt ống, phụ kiện bằng mối nối ren
Lắp đặt ống, phụ kiện bằng mối nối hàn nhiệt
Lắp đặt ống, phụ kiện bằng mối nối dán keo PVC
Lắp đặt tuyến ống cấp nước
 
4. LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐƯỜNG ỐNG THOÁT NƯỚC GIA ĐÌNH
Mã số mô đun: MĐ04                                             
Thời gian mô đun: 64giờ (Lý thuyết: 7giờ; Thực hành: 57giờ)
Mục tiêu của mô đun:
- Nêu được nhiệm vụ, cấu tạo, phân loại đường ống thoát nước;
- Lựa chọn được các ống, phụ kiện theo thiết kế; 
- Đọc được các bản vẽ thi công đường ống thoát nước;
- Trình bày được trình tự lắp đặt các đường ống thoát nước;
- Sử dụng được các dụng cụ, thiết bị thi công đúng kỹ thuật;
- Lắp đặt được hệ thống ống thoát nước theo đúng yêu cầu kỹ thuật và mỹ thuật đúng thời gian;
- Thực hiện an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp đúng quy định.
Nội dung tổng quát của mô đun:
1
2
3
4
5
Chuẩn bị thi công
Lắp đặt ống, phụ kiện bằng mối nối dán keo
Lắp đặt đường ống thoát nước gia đình
Lắp đặt đường ống thoát nước mưa
Lắp đặt ống thoát bể tự hoại
 
5. LẮP ĐẶT THIẾT BỊ CẤP, THOÁT NƯỚC GIA ĐÌNH
Mã số mô đun: MĐ05                                               
Thời gian mô đun: 112 giờ (Lý thuyết:17giờ; Thực hành: 94giờ)
Mục tiêu của mô đun:
- Đọc được các bản vẽ, tài liệu thi công;
- Trình bày được trình tự lắp đặt các thiết bị dùng nước;
- Xác định được vị trí và lắp đặt được các thiết bị dùng nước theo thiết kế, đúng thời gian;
- Thực hiện an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp đúng quy định;
Nội dung tổng quát của mô đun:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Chuẩn bị thi công
Lắp đặt xí
Lắp đặt âu tiểu
Lắp đặt chậu rửa
Lắp đặt bồn tắm
Lắp đặt phễu thu nước
Lắp đặt vòi tắm hoa sen
Lắp đặt bình nóng lạnh
Lắp đặt bồn nước trên mái
Lắp đặt van, khóa
 
6. LẮP ĐẶT MÁY BƠM NƯO71C 1 PHA
Mã số mô đun: MĐ06                                              
Thời gian mô đun: 24giờ;  (Lý thuyết: 4 giờ; Thực hành: 20giờ)
Mục tiêu của mô đun:
- Nêu được các loại máy bơm nước thông dụng;
- Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc của máy bơm nước một pha kiểu li tâm;
- Trình bày được trình tự lắp đặt máy bơm nước một pha kiểu li tâm;
- Sử dụng thành thạo các dụng cụ, thiết bị thi công;
- Lắp đặt được máy bơm nước một pha kiểu li tâm đảm bảo thời gian;
- Thực hiện an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp đúng quy định;
Nội dung tổng quát của mô đun:
1
Lựa chọn  máy bơm nước một pha
2
Lắp đặt đường ống hút, đẩy và máy bơm nước một pha
3
Lắp rơ le phao và đấu nối điện máy bơm nước một pha
4
Bảo dưỡng, sửa chữa những hư hỏng thông thường máy bơm nước một pha
 
7. SỬA CHỮA ĐƯỜNG ỐNG CẤP, THOÁT NƯỚC
Mã số mô đun: MĐ 07
Thời gian mô đun: 32 giờ; (Lý thuyết: 4giờ;  Thực hành: 28giờ)
Mục tiêu của mô đun:
- Trình bày được trình tự sửa chữa hư hỏng thông thường của đường ống cấp, thoát nước;
- Sử dụng được các dụng cụ, thiết bị kiểm tra;
- Sửa chữa được những hư hỏng thông thường đảm bảo đúng kỹ thuật;
- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp.
Nội dung tổng quát của mô đun:
1
Sửa chữa ống cấp nước nóng
2
Sửa chữa ống cấp nước lạnh
3
Sửa chữa ống thoát nước, ống thông hơi
4
Sửa chữa xi phông, ống kiểm tra
 
8. SỬA CHỮA THIẾT BỊ CẤP, THOÁT NƯỚC
Mã số mô đun: MĐ 08
Thời gian mô đun: 40 giờ (Lý thuyết: 4giờ; Thực hành: 36giờ)
Mục tiêu của mô đun:
- Trình bày được trình tự sửa chữa những hư hỏng thông thường của các thiết bị cấp nước và thiết bị thu nước bẩn;
- Sửa chữa được những hư hỏng thông thường của các thiết bị cấp thoát nước đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và mỹ thuật;
- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp.
Nội dung tổng quát của mô đun:
1
Sửa chữa các thiết bị cấp nước
2
Sửa chữa thiết bị thu nước bẩn
3
Sửa chữa, bảo dưỡng bình nóng lạnh
4
Sửa chữa bồn chứa nước

Bản quyền 2008 - 2024 @ Thongtintuyensinh.vn
Hosting @ MinhTuan

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
Close [X]