Chương trình đào tạo » Sơ cấp

Thiết kế tạo mẫu tóc

 
Tên nghề:          THIẾT KẾ TẠO MẪU TÓC
Trình độ đào tạo: Sơ cấp nghề
Đối tượng tuyển sinh: Có sức khoẻ, trình độ học vấn phù hợp với nghề chăm sóc tóc
Số lượng môn học; mô đun đào tạo: 06
Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ sơ cấp nghề.
 
I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:
1. Kiến thức, kỹ năng, thái độ nghề nghiệp:
- Kiến thức:
+ Hiểu được các loại tóc;
+ Nêu được cấu trúc, cấu tạo; thành phần hóa học của sản phẩm;
+ Trình bày được các kiến thức cơ bản về chăm sóc tóc;
+  Nắm được trang thiết bị dụng cụ phục vụ cho chăm sóc tóc;
+ Hiểu được kiến thức cơ bản về tác phong và điều hành salon tóc;
+ Nắm được kiến thức gội, mat xa đầu;
+  Mô tả được phương pháp chia tóc và nhấp kéo;
+ Hiểu được các phương pháp uốn các kiểu tóc; duỗi tóc ; nhuộm tóc;
+ Nắm được phương pháp nhấp kéo ;
+ Trình bày được các quy trình cắt các kiểu tóc và có khả năng tự nâng cao trình độ chuyên môn;
 - Kỹ năng:
+ Lựa chọn được các trang thiết bị dụng cụ phù hợp với yêu cầu chăm sóc tóc;
+ Thao tác thực hiện gội đầu rửa mặt thành thạo;
+ Thực hiện các thao tác chia tóc thành thạo và chuẩn mực;
+ Thực hiện thành thạo quy trình uốn tóc các kiểu;
+ Thao tác vào thuốc, pha thuốc thành thạo;
+ Thực hiện thành thạo quy trình nhuộm, duỗi tóc các kiểu;
+ Thao tác nhấp kéo và lược thành thạo;
+ Quy trình thực hiện các kiểu cắt tóc thành thạo ;
+ Thực hiện công tác an toàn và vệ sinh trong quá trình chăm sóc khách hàng;
- Thái độ:
+  Cẩn thận, tỉ mỉ, thao tác nhanh khi thực hiện các kỹ năng;
+  Rèn luyện kỹ năng đứng chăm sóc tóc đảm bảo chất lượng và hiệu quả;
+ Không ngừng học tập nâng cao trình độ để đáp ứng với yêu cầu của nghề
chăm sóc tóc;
+ Yêu ngành, yêu nghề; thái độ học tập tích cực;
2. Cơ hội việc làm:
Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo Sơ cấp nghề Chăm sóc tóc, nguời học trực tiếp tham gia lao động nghề với các nhiệm vụ:
- Kỹ thuật viên (chuyên viên) chăm sóc tóc cho các salon cắt uốn tóc;
- Thành lập Trung tâm dạy nghề chăm sóc tóc thẩm mỹ;
- Làm chủ Beautysalon cắt uốn tóc;
 
II. THỜI GIAN CỦA KHÓA HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC TỐI THIỂU:
1. Thời gian của khóa học và thời gian thực học tối thiểu:
- Thời gian đào tạo: 5 tháng
- Thời gian học tập: 27 tuần
- Thời gian thực học tối thiểu: 660 giờ 
- Thời gian ôn, kiểm tra hết môn học, mô đun và thi tốt nghiệp: 30 giờ
2. Phân bổ thời gian thực học tối thiểu:
 - Thời gian học các môn học, mô đun đào tạo nghề: 660giờ
 - Thời gian học lý thuyết: 132 giờ; Thời gian học thực hành: 537giờ.
    (Trong đó lý thuyết 20% và thực hành 80%)
 
III. DANH MỤC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN:
MH, MĐ
Tên môn học, mô đun
Thời gian đào tạo (giờ)
Tổng số
Trong đó
Lý thuyết
Thực hành
Kiểm tra
 
Các môn học, mô đun đào tạo nghề
 
 
 
 
MH 01
Nhận dạng  cấu trúc của tóc và xác định thành phần hóa học của sản phẩm
15
13
0
2
MĐ 02
Gội đầu
60
12
45
3
MĐ 03
Uốn tóc
95
19
71
5
MĐ 04
Nhuộm tóc
95
19
71
5
MĐ 05
Duỗi tóc
95
19
71
5
MĐ 06
Cắt tóc
300
65
230
5
 
Tổng cộng
660
147
488
25
 
IV. CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO:
1. NHẬN DẠNG CẤU TẠO CỦA TÓC VÀ XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA SẢN PHẨM
Mã số của môn học: MH 01                                        
Thời gian của môn học :15 giờ (Lý thuyết:15 giờ Thực hành: 0 giờ )
Mục tiêu của mô học:
Kiến thức:
+ Hiểu được cấu trúc,cấu tạo;thành phần hóa học của sản phẩm qua đó phân loại,xác định các loại tóc;
+ Nắm được trang thiết bị dụng cụ và trình bày được kiến thức nền tảng về an toàn lao động thẩm mỹ;
+ Hiểu được kiến thức cơ bản về đạo đức tác phong và điều hành salon tóc
+ Mô tả được phương pháp chia tóc; kiến thức gội, matxa đầu;
+ Hiểu được quy trình uốn; nhuộm,duỗi và cắt tóc ; 
+ Có khả năng tự nâng cao trình độ chuyên môn.
- Kỹ năng:
+ Xác định,phân loại tóc thành thạo;
+ Lựa chọn được các trang thiết bị dụng cụ,sản phẩm phù hợp với yêu cầu chăm sóc tóc;
+ Thao tác thực hiện gội đầu, chia tóc rửa mặt thành thạo;
+ Thực hiện thành thạo quy trình uốn,nhuộm,duỗi,cắt tóc ;
+ Thao tác vào thuốc, pha thuốc thành thạo;
+ Thực hiện tốt công tác an toàn và vệ sinh trong quá trình chăm sóc khách hàng.
Nội dung tổng quát của môn học:
I.
Bài mở đầu:
II.
Nhận dạng cấu trúc và phân loại tóc    
- Nhận dạng cấu trúc của tóc 
- Nhận dạng cấu tạo của sợi tóc 
- Phân loại và xác định loại tóc
- Chọn phương pháp chăm sóc cho từng loại tóc
III.
Thành phần hóa học và đô PH
- Xác định các bệnh lý về tóc
- Xác định các thành phần hóa học và độ PH của sản phẩm
- Xây dựng đạo đức tác  phong của chuyên viên làm tóc
 
2. GỘI ĐẦU
Mã số mô đun: MĐ 02                                                     
Thời gian mô đun: 60 giờ (Lý thuyết: 12 giờ;   Thực hành: 48 giờ)
Mục tiêu của mô đun:
- Thực hiện thành thạo các thao tác gội đầu và xả tóc;
- Thao tác chia tóc đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật;
- Thực hiện công tác vệ sinh nơi làm việc và đảm bảo an toàn lao động.
Nội dung tổng quát của mô đun:
1
Bài mở đầu
 
2
Chuẩn bị trang thiết bị dụng cụ gội đầu 
 
3
Chọn dầu gội
 
4
Chải tóc và chia tóc
 
5
Gội đầu thường
 
6
Gội mái tóc tẩy
7
Gội đầu tóc nhuộm
8
Gội đầu tóc uốn
 
3. UỐN TÓC
Mã số mô đun: MĐ03
Thời gian mô đun: 95 giờ (Lý thuyết: 19 giờ; Thực hành: 76 giờ)
Mục tiêu của mô đun:
 -  Thực hiện thành thạo quy trình uốn đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật;
 -  Xác định thành phần hóa học và độ ph của sản phẩm thành thạo;
 -  Sấy tạo kiểu thành thạo phù hợp với từng kiểu tóc;
 -   Thực hiện các biện pháp an toàn và vệ sinh khi thực tập.
Nội dung tổng quát của mô đun
1
Bài mở đầu
2
Chuẩn bị trang thiết bị dụng cụ nguyên vật liệu uốn tóc 
3
Phân loại da đầu và mái tóc
4
Cắt gội trước khi uốn
5
Phương pháp cuốn ống xương và ống gai
6
Kiểu uốn bung tự nhiên
7
Kiểu uốn nửa đầu vễnh ra
8
Kiểu uốn nủa đầu úp vào
9
Kiểu uốn ống đũa
10
Kiểu uốn mái tôn
11
Kỹ thuật uốn nóng (kỹ thuật số)
 
4. NHUỘM TÓC
Mã số mô đun: MĐ 04
Thời gian mô đun: 95 giờ (Lý thuyết: 19 giờ; Thực hành: 76 giờ)
Mục tiêu của mô đun:
- Thực hiện thành thạo quy trình thực hiện nhuộm tóc;
- Thành thạo phương pháp pha thuốc và vào thuốc;
- Xác định thành phần hóa học và độ ph ,nồng độ của sản phẩm thành thạo;
- Thực hiện thành thạo tất cả các loại tóc nhuộm theo đúng yêu cầu kỹ thuật của mo đun;
- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh.
Nội dung tổng quát của mô đun:
1
Bài mở đầu
2
Chuẩn bị trang thiết bị dụng cụ
3
Lựa chọn thuốc nhuộm và quy trình nhuộm tóc
4
Xác định màu nhuộm của tóc
5
Pha thuốc nhuộm tóc bạc
6
Nhuộm tóc qua 2 cấp độ
7
Nhuộm tông ấm
8
Nhuộm tông lạnh
9
Tấy tóc
10
Nhuộm tóc hihglight
 
5. DUỖI TÓC
Mã số của mô đun: MĐ 05
Thời gian của mô đun : 95 giờ (Lý thuyết: 19 giờ; Thực hành:  76 giờ)
Mục tiêu của mô đun:
- Thực hiện thành thạo quy trình  duỗi  tóc;
- Thành thạo phương pháp pha thuốc và vào thuốc;
- Xác định thành phần hóa học và độ ph của sản phẩm thành thạo;
- Thực hiện thành thạo tất cả các loại tóc duỗi theo đúng yêu cầu kỹ thuật   của mođun;
- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh.
Nội dung tổng quát của mô đun:
1
Bài mở đầu
2
Chuẩn bị trang thiết bị dụng cụ duỗi tóc
3
Xác định loại tóc trước khi duỗi tóc
4
Duỗi tóc khỏe
5
Duỗi tóc yếu
6
Duỗi tóc cúp
7
Duỗi tóc 3 giai đoạn
 
6. CẮT TÓC 
Mã số của mô đun: MĐ 06
Thời gian của mô đun : 300 giờ (Lý thuyết: 60 giờ Thực hành:240 giờ)
Mục tiêu của mô đun:
- Thực hiện được cách cầm kéo và lược cơ bản thành thạo;
- Thực hiện quy trình cắt tóc  các kiểu thành thạo;
- Thao tác thực hiện cầm, nhấp kéo và lược thành thạo;
- Cẩn thận, tỉ mỉ, thể hiện tinh thần trách nhiệm trong quá trình thực hiện công việc.
Nội dung tổng quát của mô đun:
1
Bài mở đầu
2
Khái niệm về nghề làm tóc và các bước chuẩn bị trước khi thực hiện cắt tóc                                                                                  
3
Nhấp kéo,lược và sơ đồ độ
4
Cắt kiểu ngang
5
Cắt kiểu sole
6
Cắt kiểu tém
7
Cắt tóc ngắn tông đơ
 

Bản quyền 2008 - 2024 @ Thongtintuyensinh.vn
Hosting @ MinhTuan

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
Close [X]