Ngành Marketing

-

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

Trình độ đào tạo

: Trung cấp chuyên nghiệp

Ngành đào tạo

:  MARKETING

Mã ngành

:  42340121

Đối tượng tuyển sinh

: Tốt nghiệp Trung học phổ thông

Thời gian đào tạo

: 2 năm 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 43/2014/TT-BGDĐT  ngày 05 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

I. Giới thiệu và mô tả chương trình

Chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp ngành Marketing được thiết kế để đào tạo kỹ thuật viên Marketing trình độ trung cấp chuyên nghiệp, có đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, có sức khỏe nhằm tạo điều kiện cho người lao động có khả năng tìm việc làm, đồng thời có khả năng học tập vươn lên, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Nội dung khóa học bao gồm các kiến thức, kỹ năng cơ bản về nghiên cứu marketing, chăm sóc khách hàng, nghiệp vụ kinh doanh thương mại và các vấn đề khác về quản trị marketing. Ngoài ra, người học cũng được trang bị những kiến thức, kỹ năng cơ bản về tin học, ngoại ngữ, giáo dục chính trị, pháp luật, giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng - an ninh.

Sau khi tốt nghiệp, người học trở thành nhân viên ngành marketing trình độ trung cấp chuyên nghiệp, có khả năng thực hiện các kế hoạch về marketing như kế hoạch phân phối, phát triển thương hiệu, định giá, quảng cáo, khuyến mại, chào hàng, dịch vụ khách hàng tại đơn vị; có thể làm việc ở các vị trí nhân viên tiếp thị, quảng cáo, nhân viên hoạt động trực tiếp trong lĩnh vực marketing và các công việc khác có liên quan tại các siêu thị, trung tâm thương mại, doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức nhà nước và tư nhân hoặc các cơ sở sản xuất, kinh doanh khác có liên quan đến marketing.

 

II. Mục tiêu đào tạo

Sau khi học xong chương trình người học có thể:

1. Về kiến thức

- Trình bày được các kiến thức cơ bản liên quan đến thị trường và kinh doanh trong nền kinh tế thị trường.

- Diễn đạt được những kiến thức cơ bản về kỹ năng giao tiếp, văn hóa doanh nghiệp, tâm lý kinh doanh và kỹ năng chăm sóc khách hàng trong quá trình tác nghiệp hoạt động marketing.

- Vận dụng được kiến thức đã học để triển khai, thực hiện các hoạt động kinh doanh theo nguyên lý và chiến lược marketing tại các đơn vị.

2. Về kỹ năng

- Thực hiện được một số nội dung chủ yếu của hoạt động nghiên cứu thị trường như tiếp cận đối tượng nghiên cứu, thu thập thông tin, triển khai, xử lý số liệu.

- Thực hiện được một số giải pháp marketing căn bản như chào hàng, giới thiệu sản phẩm, triển khai chương trình xúc tiến bán hàng, giao tiếp công chúng  và chăm sóc khách hàng đã được hoạch định trong quá trình kinh doanh.

- Phát hiện được các vấn đề marketing có ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh tại tổ chức, doanh nghiệp; có thể giải quyết vấn đề một cách độc lập, hoặc theo nhóm trong phạm vi chức trách cho phép.

3. Về thái độ

Có phẩm chất đạo đức, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, trung thực và có tính kỷ luật cao, tỉ mỉ, chính xác, sẵn sàng đảm nhiệm các công việc được giao tại các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh và dịch vụ có liên quan đến lĩnh vực marketing.

 

III. Khung chương trình đào tạo

1. Cấu trúc kiến thức, kỹ năng của chương trình đào tạo

TT

Nội dung

Số đơn vị học trình (ĐVHT)

1

Các học phần chung

22

2

Các học phần cơ sở

28

3

Các học phần chuyên môn

33

4

Thực tập nghề nghiệp

10

5

Thực tập tốt nghiệp

6

Tổng khối lượng chương trình

99

2. Các học phần của chương trình và thời lượng

 

STT

 

Tên học phần

 

Số tiết

Số ĐVHT

Tổng

Lý thuyết

Thực hành, thực tập

I

Các học phần chung

420

22

18

4

Học phần bắt buộc

390

20

16

4

1

Giáo dục Quốc phòng - An ninh

75

3

2

1

2

Giáo dục chính trị

75

5

5

0

3

Pháp luật

30

2

2

0

4

Giáo dục thể chất

60

2

1

1

5

Ngoại ngữ

90

5

4

1

6

Tin học

60

3

2

1

Học phần tự chọn (chọn 1 trong 3  học phần)

30

2

2

0

7

Kỹ năng giao tiếp

30

2

2

0

8

Khởi tạo doanh nghiệp

30

2

2

0

9

Giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

30

2

2

0

II

Các học phần cơ sở

495

28

23

5

Học phần bắt buộc

465

26

21

5

10

Kinh tế chính trị

75

4

3

1

11

Pháp luật kinh tế

45

3

3

0

12

Lý thuyết tài chính tiền tệ

60

3

2

1

13

Lý thuyết hạch toán kế toán

45

3

3

0

14

Thống kê doanh nghiệp

60

3

2

1

15

Soạn thảo văn bản

30

2

2

0

16

Quản trị học

45

3

3

0

17

Kinh tế vi mô

60

3

2

1

18

Marketing căn bản

45

2

1

1

Học phần tự chọn (chọn 1 trong 3 học phần)

30

2

2

0

19

Văn hóa doanh nghiệp

30

2

2

0

20

Kinh tế quốc tế

30

2

2

0

21

Tâm lý kinh doanh

30

2

2

0

III

Các học phần chuyên môn

585

33

27

6

Học phần bắt buộc

540

30

24

6

22

Quản trị marketing

60

3

2

1

23

Hành vi người tiêu dùng

60

3

2

1

24

Quản trị thương hiệu

45

3

3

0

25

Nghiên cứu marketing

45

3

3

0

26

Chăm sóc khách hàng

45

3

3

0

27

Nghiệp vụ kinh doanh thương mại

60

3

2

1

28

Nghiệp vụ marketing

90

5

4

1

29

Ngoại ngữ chuyên ngành

90

5

4

1

30

Quản trị doanh nghiệp

45

2

1

1

Học phần tự chọn (chọn 1 trong 3 học phần)

45

3

3

0

31

Quản lý chất lượng đồng bộ

45

3

3

0

32

Quản trị nguồn nhân lực

45

3

3

0

33

Quản trị chiến lược

45

3

3

0

IV

Thực tập nghề nghiệp

480 giờ

10

0

10

V

Thực tập tốt nghiệp

290 giờ

6

0

6

Tổng cộng

 

99

68

31

 

IV. Nội dung thi tốt nghiệp

TT

Nội dung

1

Chính trị:

- Học phần Giáo dục chính trị

2

Lý thuyết tổng hợp (gồm các học phần):

- Nghiệp vụ marketing

- Marketing căn bản

3

Thực hành nghề nghiệp (gồm các học phần):

- Thực tập nghề nghiệp

- Thực tập tốt nghiệp

 

V. Mô tả nội dung các học phần

1. Giáo dục Quốc phòng - An ninh

            Học phần này cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về công tác Quốc phòng - An ninh. Nội dung bao gồm: Quan điểm, đường lối của Đảng và Nhà nước về công tác Giáo dục Quốc phòng - An ninh, chính trị quân sự lực lượng dân quân tự vệ, kỹ thuật và chiến thuật quân sự, kỹ thuật sử dụng vũ khí thông thường.

            Sau khi học xong học phần này, người học trình bày được những nội dung cơ bản về công tác Quốc phòng - An ninh, về cấu tạo, nguyên lý và sử dụng được một số vũ khí bộ binh thông thường, thành thạo điều lệnh đội ngũ, biết vận dụng kiến thức đã học để rèn luyện nếp ngăn nắp, tác phong nhanh nhẹn, hoạt bát, kỷ luật và ý thức được trách nhiệm của bản thân cùng toàn Đảng toàn dân trong xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ được giao.

2. Giáo dục chính trị

            Học phần này cung cấp cho người học những nội dung cơ bản của chủ nghĩa duy vật biện chứng về tự nhiên, xã hội, con người, những nội dung cơ bản về Đảng cộng sản Việt Nam và đường lối chính sách của Đảng trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và tư tưởng Hồ Chí Minh.

Sau khi học xong học phần này, người học có thể trình bày được những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin về tự nhiên, xã hội, con người, về Đảng Cộng sản Việt Nam và tư tưởng Hồ Chí Minh, từ đó có cái nhìn khoa học, khách quan đối với các vấn đề tự nhiên, xã hội, con người, biết phân tích, đánh giá các vấn đề chính trị, xã hội, biết sống hòa nhập với cộng đồng và môi trường. Tin tưởng vào đường lối, chính sách đúng đắn của Đảng, Nhà nước Việt Nam.

3. Pháp luật

            Học phần này cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về Nhà nước và Pháp luật. Nội dung bao gồm: Một số vấn đề về Nhà nước và pháp luật và một số luật cơ bản của Pháp luật Việt Nam.

            Sau khi học xong học phần này, người học giải thích được những vấn đề cơ bản về Nhà nước và pháp luật và một số luật cơ bản của Pháp luật Việt Nam, vận dụng được kiến thức đã học để xử lý các vấn đề liên quan đến pháp luật tại nơi làm việc và trong cộng đồng dân cư, hình thành ý thức tôn trọng pháp luật, rèn luyện tác phong sống và làm việc theo pháp luật; biết lựa chọn hành vi và khẳng định sự tự chủ của mình trong các quan hệ xã hội, trong lao động, trong cuộc sống hàng ngày.

4. Giáo dục thể chất

            Học phần cung cấp cho người học kiến thức cơ bản về giáo dục thể chất.

            Nội dung bao gồm: Ý nghĩa, tác dụng của thể dục thể thao đối với sự phát triển của cơ thể, bài thể dục buổi sáng, chạy bền, chạy cự li ngắn, nhảy cao nằm nghiêng. Ngoài ra, chương trình có thể còn được bổ sung các nội dung như: Bóng đá, Bóng chuyền, Bóng bàn, Cầu lông, Bơi lội.

            Sau khi học xong học phần này, người học có khả năng tự rèn luyện thân thể, hình thành lối sống lành mạnh, tích cực tham gia các hoạt động thể dục, thể thao tại cơ sở.

5. Ngoại ngữ

            Học phần này cung cấp cho người học những kiến thức, kỹ năng cơ bản trong việc sử dụng ngoại ngữ. Nội dung bao gồm những vấn đề căn bản về ngôn ngữ, cấu trúc ngữ pháp và từ vựng.

            Sau khi học xong học phần này, người học có thể trình bày được cấu trúc ngữ pháp cơ bản, vận dụng được một vốn từ căn bản và cần thiết để có khả năng nghe, nói, đọc, viết, giao tiếp thông thường ở mức tối thiểu; có thể đọc hiểu tài liệu bằng ngoại ngữ với sự trợ giúp của Từ điển làm nền tảng để tiếp cận khoa học kỹ thuật, học tập và nghiên cứu các vấn đề chuyên môn, tạo cơ hội cho người học nâng cao kiến thức và ý thức về những khác biệt văn hoá liên quan đến việc sử dụng ngoại ngữ hợp tác trong lao động và giao tiếp.

6. Tin học

            Học phần này cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về tin học đại cương. Nội dung bao gồm các vấn đề căn bản về công nghệ thông tin và truyền thông, sử dụng máy tính và quản lý tệp với Windows, soạn thảo văn bản, bảng tính điện tử, trình diễn điện tử - Power Point và Internet.

            Sau khi học xong học phần này, người học sử dụng được máy tính để soạn thảo văn bản, trình diễn báo cáo, sử dụng bảng máy tính để tính toán thống kê, sử dụng và khai thác được một số dịch vụ của Internet, đồng thời rèn luyện phong cách suy nghĩ và làm việc phù hợp với thời đại tin học hóa, ham hiểu biết, tìm tòi, sáng tạo, chủ động trong suy nghĩ và hành động.

7.  Kỹ năng giao tiếp

Học phần này cung cấp cho người học các kiến thức chung và các kỹ năng thông thường về giao tiếp trong nhà trường, trong cuộc sống hàng ngày và trong công việc. Nội dung bao gồm: Những yếu tố cơ bản của quá trình giao tiếp; nghệ thuật ứng xử trong giao tiếp; kỹ năng chuẩn bị và dự tuyển việc làm; kỹ năng viết thư và báo cáo công việc.

            Sau khi học xong học phần này, người học trình bày được ý nghĩa và sự cần thiết của giao tiếp; phân tích được các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả của quá trình giao tiếp; thực hiện hiệu quả các cuộc giao tiếp thông thường qua bày tỏ thái độ, lời nói và viết thư; có khả năng phát triển và duy trì giao tiếp thân thiện tại nơi làm việc; có khả năng chuẩn bị và thực hiện tốt việc dự tuyển việc làm.

8. Khởi tạo doanh nghiệp

Học phần này cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về doanh nghiệp, các loại hình doanh nghiệp và tổ chức của doanh nghiệp; các nguyên tắc lựa chọn loại hình doanh nghiệp để kinh doanh và các điều kiện để trở thành nhà quản lý doanh nghiệp; các thủ tục chính cần thiết khi thành lập doanh nghiệp; kinh doanh và định hướng ngành nghề kinh doanh; các bước lập kế hoạch kinh doanh và thực thi kế hoạch kinh doanh.

            Học xong học phần này, người học trình bày được các khái niệm về doanh nghiệp, các loại hình doanh nghiệp, tổ chức của doanh nghiệp, các nguyên tắc lựa chọn loại hình doanh nghiệp để kinh doanh, các điều kiện để trở thành nhà quản lý doanh nghiệp và các thủ tục chính cần thiết khi thành lập doanh nghiệp; có khả năng xác định ngành nghề kinh doanh, lập kế hoạch kinh doanh và xây dựng kế hoạch hành động để khởi sự kinh doanh trong một lĩnh vực của nền kinh tế.

9. Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Học phần này cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về năng lượng và tình hình sử dụng năng lượng, nhiên liệu, tài nguyên hiện nay; các chính sách về sử dụng năng lượng của nước ta cũng như của một số quốc gia trên thế giới; các phương pháp sử dụng tiết kiệm, hiệu quả và an toàn các dạng năng lượng thông dụng như điện năng, khí đốt, xăng dầu; ý nghĩa và tầm quan trọng của việc sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả.

            Sau khi học xong học phần này, người học trình bày và giải thích được các khái niệm, thuật ngữ cơ bản về năng lượng và vấn đề sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả, các dạng năng lượng mới; các chính sách sử dụng năng lượng của nước ta cũng như một số quốc gia trên thế giới; quá trình sản xuất, truyền tải, cung cấp, phân phối và sử dụng điện năng. Đồng thời, giúp người học hình thành được ý thức, thái độ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; tuyên truyền, giáo dục cho những người xung quanh ý thức sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, an toàn.

10. Kinh tế chính tr

Học phần này cung cấp cho người học hệ thống tri thức cơ bản về lý luận kinh tế chính trị học nói chung và lý luận kinh tế chính trị trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Qua đó giúp người học hình thành quan điểm duy vật lịch sử về các vấn đề kinh tế - xã hội, hiểu rõ đường lối, chính sách kinh tế của Đảng và Nhà nước ta, vận dụng có hiệu quả trong hoạt động nhận thức các môn khoa học kinh tế khác cũng như trong hoạt động thực tiễn.

Sau khi học xong học phần này, người học trình bày được hệ thống kiến thức cơ bản về kinh tế chính trị mác xít và ngoài mác xít, quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về kinh tế - chính trị trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; vận dụng giải quyết được các vấn đề thuộc các lĩnh vực khoa học kinh tế khác theo từng chuyên ngành; bước đầu giải quyết được các vấn đề do cuộc sống đặt ra.

11. Pháp luật kinh tế   

Học phần này cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về pháp luật trong hoạt động kinh tế làm cơ sở nghiên cứu các môn học chuyên ngành đồng thời vận dụng vào công tác chuyên môn sau này.

Sau khi học xong học phần này, người học trình bày được những kiến thức pháp luật cơ bản trong các hoạt động kinh tế; vận dụng và xử lý được các tình huống Pháp luật thường gặp trong hoạt động kinh doanh. 

12. Lý thuyết tài chính tiền tệ  

Học phần này cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về tiền tệ- tín dụng, ngân hàng và các phương thức thanh toán trong nền kinh tế thị trường; đồng thời giúp người học vận dụng những kiến thức đã học để nhận thức các môn chuyên ngành được tốt hơn.

Sau khi học xong học phần này, người học có khả năng trình bày được những kiến thức cơ bản về tiền tệ, tín dụng trong nền kinh tế thị trường; chức năng và vai trò của hệ thống ngân hàng; các phương thức thanh toán thường dùng trong nước và quốc tế; đồng thời vận dụng được kiến thức đã học để thảo luận những vấn đề và phân tích được sự khác biệt giữa các vấn đề có liên quan.

13. Lý thuyết hạch toán kế toán

Học phần này cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về hạch toán kế toán, phương pháp hạch toán kế toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh chủ yếu đang được áp dụng tại các tổ chức, doanh nghiệp ở Việt Nam.

Sau khi học xong học phần này, người học có thể trình bày được những kiến thức cơ bản về hạch toán kế toán; vận dụng được những kiến thức này vào công tác kinh doanh; hạch toán được một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh chủ yếu tại doanh nghiệp như nghiệp vụ mua hàng, bán hàng, chi phí và xác định được kết quả kinh doanh của doanh nghiệp trong một kỳ hạch toán.

14. Thống kê doanh nghiệp

Học phần này cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về lý thuyết thống kê, các phương pháp thu thập tài liệu, phương pháp tính toán các chỉ tiêu phân tích hiện tượng nghiên cứu và khả năng nhận thức, phân tích các hiện tượng kinh tế xã hội.

Sau khi học xong học phần này, người học có khả năng xử lý và phân tích được hiện tượng nghiên cứu thông qua biểu hiện bằng số lượng.

15. Soạn thảo văn bản

Học phần này cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về các khái niệm, tác dụng, thẩm quyền ban hành các loại văn bản; kỹ thuật soạn thảo một số văn bản thông dụng.

            Sau khi học xong học phần này, người học có thể trình bày được khái niệm, đối tượng, tác dụng và thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính; mô tả được đặc điểm, vị trí các yếu tố cụ thể của thể thức văn bản, yêu cầu về kỹ thuật soạn thảo văn bản và phương pháp soạn thảo văn bản; phân loại được văn bản; có khả năng trình bày đúng, trang trọng các yếu tố cụ thể của thể thức văn bản trên giấy A4 và soạn thảo được một số văn bản cụ thể.

16. Quản trị học

Học phần này cung cấp cho người học những kiến thức về tổ chức, các hoạt động cơ bản của tổ chức, các vấn đề cơ bản của quản trị tổ chức.

Sau khi học xong học phần này, người học có thể trình bày được những nội dung cơ bản về tổ chức, môi trường quản trị, văn hoá tổ chức, thông tin và quyết định quản trị; đồng thời vận dụng kiến thức đã học thực hiện được các chức năng cơ bản của quản trị như lập kế hoạch, tổ chức, lãnh đạo và kiểm tra công tác quản trị tổ chức.

17. Kinh tế vi mô

Học phần này cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về những vấn đề kinh tế của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường  như chi phí và lợi nhuận, sự lựa chọn tối ưu của doanh nghiệp trong một giới hạn nhất định của các nguồn lực; đồng thời cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về thị trường, cung - cầu và sự lựa chọn của người tiêu dùng nhằm tối ưu hoá lợi ích.

Sau khi học xong học phần này, người học có khả năng trình bày được các khái niệm về lợi ích, chi phí, lợi nhuận, thị trường, cung, cầu và các nhân tố ảnh hưởng đến cung, cầu hàng hoá và dịch vụ; phân biệt được các hình thái thị trường cạnh tranh, độc quyền và thị trường cạnh tranh độc quyền; mô tả và vận dụng được những kiến thức cơ bản về cung, cầu, giá cả và thị trường các vấn đề kinh tế cơ bản của doanh nghiệp và người tiêu dùng.

18. Marketing căn bản

Học phần này cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về marketing hiện đại, vai trò của marketing, phân tích môi trường marketing của một doanh nghiệp, quy trình nghiên cứu marketing, phân khúc thị trường và lựa chọn thị trường mục tiêu.

Sau khi học xong học phần này, người học có khả năng trình bày được những kiến thức căn bản về marketing; các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động marketing và nội dung cơ bản của các chính sách marketing. 

19. Văn hóa doanh nghiệp

Học phần này cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về khái niệm, các nội dung của văn hóa doanh nghiệp; ảnh hưởng và vai trò của văn hóa doanh nghiệp trong các hoạt động của doanh nghiệp.

Sau khi học xong học phần này, người học có khả năng trình bày được những quan điểm cơ bản về văn hóa doanh nghiệp, phân tích được các yếu tố ảnh hưởng đến văn hóa doanh nghiệp, từ đó đưa ra được cách thức giải quyết hợp lý.

20. Kinh tế quốc tế

Học phần này cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về kinh tế quốc tế như thương mại quốc tế, đầu tư quốc tế và tình hình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam.

           Sau khi học xong học phần này, người học có khả năng nhận thức được thực trạng  của Việt nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.

21. Tâm lý kinh doanh

Học phần này cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản nhất về các hiện tượng tâm lý cá nhân và tâm lý trong kinh doanh; vai trò của yếu tố tâm lý tác động đến con người trong kinh doanh.

Sau khi học xong học phần này, người học có khả năng mô tả về tâm lý của con người, có khả năng quan sát và phán đoán được các diễn biến tâm lý của khách hàng trong kinh doanh.

22. Quản trị marketing

            Học phần này cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về khả năng phân tích các cơ hội thị trường và lựa chọn thị trường mục tiêu cũng như dự báo nhu cầu thị trường phù hợp với khả năng và mục tiêu của doanh nghiệp.

Sau khi học xong học phần này, người học có khả năng mô tả được công tác quản trị marketing trong doanh nghiệp, quá trình quản trị marketing và mối quan hệ cũng như tầm quan trọng của marketing với các lĩnh vực khác để từ đó có thể triển khai thực hiện được chiến lược marketing, các chương trình marketing.  

23. Hành vi người tiêu dùng

            Học phần này cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về hành vi người tiêu dùng thông qua các lý thuyết về tâm lý học, tâm lý xã hội học, nhân khẩu học, truyền thông, văn hóa và kinh tế học; các tình huống thực tế về các khía cạnh liên qua đến hành vi của người tiêu dùng.

            Sau khi học xong học phần này, người học có khả năng xác định được các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi của người tiêu dùng, các hình thức quan điểm của người tiêu dùng; giải thích được bằng cách nào và tại sao các nhân tố đó liên quan đến việc ra quyết định marketing, người tiêu dùng học tập nhau như thế nào, cách người tiêu dùng ra quyết định mua hàng, thái độ của người tiêu dùng bị ảnh hưởng như thế nào?

24. Quản trị thương hiệu

Học phần này cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về thương hiệu, các yếu tố cấu thành thương hiệu, hệ thống nhận dạng thương hiệu, các mô hình “cây thương hiệu” thường được áp dụng tại các doanh nghiệp.

Sau khi học xong học phần này, người học có khả năng trình bày được những kiến thức cơ bản về thương hiệu, quy trình xây dựng và quảng bá thương hiệu, chiến lược phát triển thương hiệu; đo lường được giá trị thương hiệu trong quá trình kinh doanh.

25. Nghiên cứu marketing

Học phần này cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về nghiên cứu marketing để trên cơ sở những kiến thức đã học, giúp người học vận dụng vào thực tế công việc sau này.

Sau khi học xong học phần này, người học có thể trình bày được khái niệm, bản chất, vai trò, tầm quan trọng của nghiên cứu marketing; mô tả được kỹ thuật thiết kế bảng câu hỏi và phỏng vấn; tìm kiếm được các nguồn dữ liệu thứ cấp; thiết kế được một bảng câu hỏi và thực hiện được việc quan sát, phỏng vấn đối tượng điều tra; xây dựng được một bản báo cáo kết quả nghiên cứu.

26. Chăm sóc khách hàng

Học phần này cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản khách hàng như khái niệm, các loại khách hàng, mong muốn của khách hàng và sự thỏa mãn khách hàng của doanh nghiệp.

Sau khi học xong học phần này, người học có thể xác định được các đối tượng khách hàng, lý do không thỏa mãn của khách hàng và xử lý được các than phiền của khách hàng, qua đó hình thành tác phong, phong cách ứng xử nhằm phục vụ khách hàng tốt nhất.

27. Nghiệp vụ kinh doanh thương mại

Học phần này cung cấp cho người học những kiến thức và kỹ năng thực hành cơ bản về nghiệp vụ kinh doanh thương mại; các thao tác thực hành vào từng tác nghiệp cụ thể như nghiệp vụ mua, bán, dự trữ bảo quản, vận chuyển, đóng gói, quảng cáo.

Sau khi học xong học phần này, người học có thể mô tả được yêu cầu, nội dung và các nghiệp vụ cơ bản của hoạt động nghiệp vụ kinh doanh thương mại;  thao tác đúng chuẩn mực các nghiệp vụ mua hàng, ký kết hợp đồng, bảo quản hàng, bao gói, vận chuyển hàng, quảng cáo và bán hàng.

28. Nghiệp vụ Marketing

Học phần này cung cấp cho người học những kiến thức chuyên ngành về các hoạt động nghiệp vụ Marketing ở các doanh nghiệp.  

Sau khi học xong học phần này, người học có thể trình bày được bản chất và các quan điểm cơ bản của marketing hiện đại, thích ứng với điều kiện các doanh nghiệp trong xu thế hội nhập quốc tế; mô tả được các công cụ và biến số Marketing và quá trình nghiệp vụ tổ chức triển khai thực hiện các chính sách  Marketing ở doanh nghiệp; thực hiện được các kỹ thuật trong việc nghiên cứu, dự báo thị trường và tiếp thị kinh doanh; thực hiện được tác nghiệp trong một số công việc khi triển khai các chính sách marketing ở doanh nghiệp. 

29. Ngoại ngữ chuyên ngành

            Học phần này cung cấp cho người học những kiến thức, kỹ năng cơ bản trong việc sử dụng ngoại ngữ chuyên ngành. Nội dung bao gồm những vấn đề căn bản về ngôn ngữ, cấu trúc ngữ pháp và từ vựng chuyên ngành.

            Sau khi học xong học phần này, người học trình bày được cấu trúc ngữ pháp cơ bản; có khả năng nghe, nói, đọc, viết, giao tiếp thông thường ở mức thấp; có thể đọc hiểu tài liệu ngoại ngữ chuyên ngành phục vụ công việc và học tập nâng cao sau này; trao đổi và sưu tầm thông tin phục vụ công việc, học tập, nghiên cứu bằng ngoại ngữ, tạo cơ hội cho người học nâng cao kiến thức chuyên ngành về những khác biệt văn hoá liên quan đến việc sử dụng ngoại ngữ trong lao động và giao tiếp.

30. Quản trị doanh nghiệp

Học phần này cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về quản trị doanh nghiệp, phương pháp tư duy, các chuẩn mực ứng xử và hành động của nhà quản trị trong quá trình thực hiện quản trị doanh nghiệp.

Sau khi học xong học phần này, người học có thể trình bày được những kiến thức cơ bản về quản trị doanh  nghiệp, vận dụng được những kiến thức này vào các tình huống kinh doanh cụ thể; thực hiện được các hoạt động bán hàng, mua hàng và quản trị hàng tồn kho trong doanh nghiệp.

31. Quản lý chất lượng đồng bộ

Học phần này cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về phương pháp quản lý hiện đại đối với sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, từ đó có được các kỹ năng trong tác nghiệp nhằm đạt được mục tiêu chất lượng, hạ giá thành và thoả mãn được nhu cầu của khách hàng trong các điều kiện tiêu dùng khác nhau.

Sau khi học xong học phần này, người học có khả năng trình bày được những khái niệm cơ bản về chất lượng và phương pháp quản lý chất lượng đối với các doanh nghiệp; các cách tiếp cận về công tác quản lý chất lượng qua các thời kỳ khác nhau; áp dụng và lựa chọn được công cụ cần thiết để thực hiện phương pháp quản lý chất lượng theo TQM.

32. Quản trị nguồn nhân lực

Học phần này cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về vai trò của nguồn nhân lực và việc quản trị nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp; các vấn đề cần giải quyết trong công tác quản trị nguồn nhân lực.

Sau khi học xong học phần này, người học có khả năng trình bày được những kiến thức cơ bản về vai trò của nguồn nhân lực và việc quản trị nguồn nhân lực trong các tổ chức; vận dụng được cách thức quản trị nhân sự một cách hiệu quả.  

33. Quản trị chiến lược

Học phần này cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về chiến lược kinh doanh; phương pháp xây dựng chiến lược kinh doanh. 

Sau khi học xong học phần này, người học có khả năng trình bày được những kiến thức cơ bản của chiến lược kinh doanh; một số phương pháp để xây dựng một chiến lược kinh doanh ở từng cấp kinh doanh khác nhau; phân tích được chiến lược của tổ chức, doanh nghiệp; thực hiện được các chiến lược kinh doanh phù hợp.

34. Thực tập nghề nghiệp

Học phần này cung cấp cho người học những kiến thức và kỹ năng thực tế về nghiệp vụ marketing theo đúng mục tiêu đào tạo cụ thể của cơ sở đào tạo, áp dụng tại các cơ sở thực tập có đủ các điều kiện đảm bảo chất lượng thực tập trong và ngoài trường.

Nội dung cơ bản của thực tập nghề nghiệp có thể chia thành nhiều học phần và tập trung vào các nội dung: Phương pháp nghiên cứu thị trường; các quyết định trong chính sách marketing; chăm sóc khách hàng.

Trong quá trình thực tập, người học sẽ có thêm cơ hội rèn luyện ý thức tác phong làm việc khoa học, tỉ mỉ, chính xác, trung thực, có ý thức cao về nghề nghiệp.

Sau khi kết thúc thực tập nghề nghiệp, người học có thể cùng với nhóm thực tập thiết kế được các loại hình nghiên cứu; có kỹ năng thu thập và phân tích các thông tin định lượng, định tính; rèn luyện kỹ năng xử lý số liệu.

35. Thực tập tốt nghiệp

Học phần này cung cấp cho người học những kiến thức, kỹ năng cơ bản trong thực tế về nghiệp vụ marketing thông qua các chuyên đề thực tập phù hợp với chương trình đào tạo cụ thể của cơ sở đào tạo. Kết thúc đợt thực tập, người học phải hoàn thành một báo cáo kết quả thực tập theo quy định của cơ sở đào tạo.

Các nội dung thực tập tối thiểu ở các chuyên đề thực tập phải nhằm mục đích vận dụng tổng hợp, linh hoạt các kiến thức, kỹ năng đã được học trước đó để rèn luyện các thao tác nghiệp vụ về marketing. Ngoài việc thu thập, mô tả đặc điểm tình hình nơi thực tập, các nội dung thực tập tốt nghiệp nên tập trung vào việc tiếp cận hoạt động kinh doanh cụ thể của doanh nghiệp; chọn một số vấn đề về marketing của doanh nghiệp nơi thực tập để tiến hành nghiên cứu; tìm hiểu công tác quản lý, tổ chức sản xuất tại cơ sở thực tập.

Sau khi thực tập tốt nghiệp, người học có được cái nhìn tổng quan về một doanh nghiệp, có khả năng tự lập hoặc cùng với đồng nghiệp trong nhóm vận dụng kỹ năng đã học để giải quyết được một số vấn đề tại doanh nghiệp.

Bản quyền 2008 - 2019 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]