Chương trình đào tạo » Đại học

Ngành Hành chính học

Ngành đào tạo:           HÀNH CHÍNH HỌC (Public Administration)

Trình độ đào tạo:        Đại học

Thời gian đào tạo:       4 năm

 

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Mục tiêu chung

Đào tạo cử nhân Hành chính học có phẩm chất chính trị tư tưởng vững vàng; có kỷ luật; có đạo đức nghề nghiệp, có ý thức phục vụ tổ quốc, phục vụ nhân dân ,có sức khoẻ và năng lực giao tiếp xã hội, nắm vững kiến thức cơ bản về hành chính học và kỹ năng hành chính; có khả năng tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của chuyên viên hành chính trong lĩnh vực hành chính và quản lý hành chính nhà nước, góp phần tạo nguồn nhân lực cho việc xây dựngnền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại.

Mục tiêu cụ thể

- Cung cấp những kiến thức cơ bản về hành chính học và kiến thức chuyên sâu về quản lý hành chính nhà nước để sau khi tốt nghiệp, sinh viên có kiến thức và kỹ năng hành chính đảm đương được công việc của chuyên viên trong lĩnh vực hành chính và quản lý hành chính nhà nước.

- Hình thành và phát triển ở sinh viên năng lực tham mưu, tư vấn về hành chính cho các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức kinh tế - xã hội.

- Trên cơ sở kiến thức được trang bị ở trình độ đại học, sinh viên có khả năng độc lập nghiên cứu khoa học hành chính hoặc tiếp tục học ở các trình độ cao hơn.

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Danh mục các học phần bắt buộc

Kiến thức giáo dục đại cương

1

Triết học Mác-Lênin

6

Ngoại ngữ

2

Kinh tế chính trị Mác-Lênin

7

Tin học đại cương

3

Chủ nghĩa xã hội khoa học

8

Giáo dục thể chất

4

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

9

Giáo dục quốc phòng

5

Tư tưởng Hồ Chí Minh

 

 

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

a. Kiến thức cơ sở khối ngành

1

Lịch sử văn minh thế giới

4

Pháp luật đại cương

2

Đại cương văn hóa Việt Nam

5

Logic học

3

Tâm lý học đại cương

6

Xã hội học đại cương

b. Kiến thức cơ sở ngành

1

Lý luận nhà nước và pháp luật

4

Luật hành chính

2

Lý luận hành chính nhà nước

5

Hành chính so sánh

3

Hiến pháp và luật tổ chức nhà nước

6

Lịch sử hành chính Việt Nam

c. Kiến thức ngành

1

Phân tích chính sách

7

Quản lí nhà nước về kinh tế

2

Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước

8

Quản lý tài chính công và công sản

3

Nhân sự hành chính nhà nước

9

Quản lý nhà nước về xã hội

4

Tổ chức điều hành và quản trị công sở

10

Quản lý nhà nước về an ninh quốc phòng

5

Kỹ thuật xây dựng văn bản

11

Tâm lý học trong quản lýnhà nước

6

Thông tin và tin học hành chính

 

 

 

Nội dung các học phần bắt buộc (Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp)

Lịch sử văn minh thế giới

Giới thiệu tổng quát về sự hình thành, phát triển các nền văn minh trên thế giới, các thành tựu chủ yếu, vai trò, vị trí của các nền văn minh này trong tiến trình lịch sử nhân loại với những nội dung cụ thể sau:

Văn minh Ai Cập, văn minh Lưỡng Hà, văn minh Ấn Độ, văn minh Trung Hoa, văn minh Hồi giáo, văn minh phương Tây từ cổ đại đến hiện đại .

Đại cương văn hoá Việt Nam

Bao gồm những kiến thức cơ bản về văn hoá, văn hoá học và văn hoá Việt Nam trong lịch sử hình thành và phát triển từ nền tảng văn hoá , văn hoá truyền thống đến hiện đại như văn hoá Việt Nam thời kỳ tiền sử, sơ sử, thời kỳ đầu công nguyên, thời Đại Việt và thời hiện đại. Nội dung trọng tâm là văn hoá truyền thống và văn hoá Việt Nam chuyển đổi từ truyền thống sang hiện đại.

Tâm lý học đại cương

Gíới thiệu những quy luật chung nhất trong sự hình thành phát triển và vận hành tâm lý người, sự vận dụng vào việc giáo dục con người phát triển toàn diện. Học phần bao gồm các nội dung: Cơ sở tự nhiên và xã hội của tâm lý người, hoạt động giao tiếp – bản thể của tâm lý người, sự hình thành nhân cách, trí nhớ, tính cách, khí chất và xu hướng, năng lực.

Pháp luật đại cương

Bao gồm những kiến thức cơ bản về Nhà nước và pháp luật, quan hệ trách nhiệm pháp lý, các quy phạm, các văn bản quy phạm pháp luật và hệ thống pháp luật Việt Nam, cấu trúc của bộ máy Nhà nước cũng như chức năng, thẩm quyền và địa vị pháp lý của các cơ quan trong bộ máy nhà nước CHXHCN Việt Nam.

Logic học

Bao gồm những nội dung: Những vấn đề của Lôgíc học truyền thống;một số nội dung của Lôgíc học hiện đại; lịch sử Lôgíc; những quy luật, những hình thức cơ bản của tư duy.

Xã hội học đại cương

Gíới thiệu khái quát lịch sử hình thành, phát triển khoa học xã hội học, đối tượng và phương pháp nghiên cứu xã hội học. Một số lĩnh vực nghiên cứu xã hội học như: xã hội học đô thị và nông thôn, xã hội học hôn nhân và gia đình, xã hội học truyền thông, xã hội học văn hoá ….

Lý luận nhà nước và pháp luật

Cung cấp những kiến thức chung, cơ bản về Nhà nước và pháp luật, làm cơ sở phương pháp luận cho việc nghiên cứu về tổ chức Nhà nước vàcơ sở pháp luật của quản lý nhà nước.

Nội dung chính gồm: bản chất, hình thức, chức năng, kiểu Nhà nước, giá trị xã hội của Nhà nước; bản chất, hình thức, chức năng, giá trị xã hội của pháp luật; hệ thống pháp luật; quy phạm pháp luật và quan hệ pháp luật; thực hiện pháp luật; hành vi hợp pháp, vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý; ý thức pháp luật, pháp chế và trật tự pháp luật.

Lý luận hành chính nhà nước

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức khái quát về quản lý hành chính nhà nước làm cơ sở để nghiên cứu về hành chính công và quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; giúp sinh viên phân biệt giữa quản lý hành chính nhà nước với các loại quản lý khác.

- Nội dung chính gồm: Tổng quan về khoa học hành chính (khái niệm, khách thể nghiên cứu, lịch sử ra đời và phát triển, mối quan hệ với các môn khoa học xã hội khác, phương pháp nghiên cứu); Các yếu tố cơ bản của hành chính nhà nước (thể chế hành chính, tổ chức bộ máy, công vụ - công chức, tài chính công, thông tin trong hành chính nhà nước); Các công cụ, phương pháp, hình thức và kỹ năng cơ bản của hành chính nhà nước (chính sách công, quyết định hành chính, thủ tục hành chính, văn bản, giao tiếp, cải cách hành chính).

Hiến pháp và luật tổ chức nhà nước

Cung cấp những kiến thức pháp lý chuyên ngành về tổ chức thực hiện quyền lực nhà nước và mối quan hệ giữa quyền lực nhà nước với các thiết chế chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội và cá nhân công dân được thể hiện trong Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các luật tổ chức nhà nước.

Nội dung chính gồm: khái niệm, nội dung của Hiến pháp; nguyên tắc tổ chức và hoạt động, mô hình tổ chức bộ máy nhà nước; địa vị pháp lý, cơ cấu tổ chức của các cơ quan trong bộ máy nhà nước và mối quan hệ giữa chúng trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được phân công nhằm thực hiện nhiệm vụ chung của Nhà nước.

Luật hành chính

Cung cấp những kiến thức về điều chỉnh pháp luật các quan hệ xã hội phát sinh trong quản lý hành chính nhà nước, làm cơ sở cho việc nghiên cứu tiếp theo các chế định pháp luật về quản lý nhà nước đối với các ngành, các lĩnh vực.

Nội dung chính gồm: các chế định - địa vị pháp lý hành chính của các cơ quan hành chính nhà nước; công vụ, cán bộ, công chức; địa vị pháp lý hành chính của các tổ chức xã hội; địa vị pháp lý hành chính của công dân; hình thức, phương phápquản lý hành chính nhà nước; thủ tục hành chính; trách nhiệm hành chính; kiểm soát đối với hành chính nhà nước; tài phán hành chính ở Việt Nam.

Hành chính so sánh

Cung cấp cho sinh viên kiến thức về mô hình tổ chức bộ máy, thể chế hành chính, nhân sự hành chính của một sốnước trong khu vực và trên thế giới. Từ đó có được cách thức, phương pháp luận nghiên cứu để so sánh nền hành chính giữa các nước với nhau và với nền hành chính Việt Nam.

Nội dung chính gồm: 1) Tổng quan hành chính so sánh: khái niệm; khách thể nghiên cứu; lịch sử ra đời và phát triển; mối quan hệ với các nghiên cứu so sánh khác; phương pháp nghiên cứu. 2) Tổng quan về các tiêu chí so sánh cơ bản của một số nền hành chính trên thế giới và khu vực: kiểu tổ chức Nhà nước; định hướng của nền hành chính nhà nước; mức độ phân quyền; mức độ ảnh hưởng của nền kinh tế thị trường; mối quan hệ giữa hành chính nhà nước ở trung ương và hành chính nhà nước ở địa phương; đặc thù tổ chức bộ máy; phương thức quản lý dịch vụ công; cách thức đào tạo; tiến trình cải cách hành chính.

Lịch sử hành chính Việt Nam

Cung cấp cho sinh viên những hiểu biết về sự hình thành và phát triển của nền hành chính Việt Nam từ khi có Nhà nước đầu tiên ở nước ta đến nay để nhìn nhận khái quát các khía cạnh khác nhau của nền hành chính nhà nước Việt Nam trong lịch sử.

Nội dung chính gồm: Lịch sử hành chính Việt Nam thời kỳ phong kiến độc lập; Lịch sử tổ chức bộ máy hành chính triều Nguyễn giai đoạn 1802 – 1884; Lịch sử hành chính Việt Nam thời kỳ Pháp thuộc (1859-1945) và chế độ thực dân kiểu mới ở miền Nam (1954-1975); Lịch sử hành chính Việt Nam từ Cách mạng tháng Tám (1945) đến nay. Tương ứng với từng thời kỳ nói trên đều đề cập những nội dung: thể chế hành chính; bộ máy hành chính; nhân sự hành chính; ngân khố và tổ chức cộng đồng.

Phân tích chính sách

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về chính sách, quy trình chính sách và những nội dung chủ yếu về phân tích. Trên cơ sở những kiến thức chung đó, sinh viên có thể phân tích được các loại chính sách khác nhau bao gồm cả chính sách công.

Nội dung chính gồm: Khái niện chung về chính sách bao gồm cả chính sách công; Quy trình chính sách bao gồm các bước: chọn vấn đề chính sách, xây dựng chính sách, thẩm định và phê duyệt chính sách, thực hiện chính sách và đánh giá việc thực hiện chính sách; Lý thuyết cơ bản về phân tích chính sách; Các mô hình phân tích chính sách; Các mô hình lựa chọn vấn đề chính sách; Các mô hình xây dựng các phương án chính sách; Một số nội dung phân tích chính sách trong khu vực nhà nước (chính sách công).

Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước

Cung cấp những kiến thức lý luận chung về tổ chức bộ máy hành chính nhà nước nói chung và tổ chức bộ máy hành chính nhà nước Việt Nam nói riêng để biết cách nhận biết những vấn đề về tổ chức bộ máy hành chính nhà nước trong điều kiện thay đổi.

Nội dung chính gồm: khái niệm về tổ chức; văn hoá tổ chức; cơ cấu tổ chức; thiết kế tổ chức; tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; các mô hình; các mối quan hệ .

Nhân sự hành chính nhà nước

Cung cấp những nội dung: Lý luận chung về vấn đề nhân sự trong hệ thống các cơ quan hành chính; Thị trường nhân sự hành chính; Các kỹ năng về quản lý nhân sự trong cơ quan hành chính; Vấn đề đạo đức công vụ và công chức; Chính sách nhân sự hành chính.

Tổ chức điều hành và quản trị công sở

Cung cấp kiến thức, kỹ năng về tổ chức công việc của công sở, giúp sinh viên nắm được phương pháp, cách thức điều hành công sở, các cơ cấu - tổ chức trong công sở.

Nội dung chính gồm: Kiến thức cơ bản về kỹ thuật điều hành hoạt động của công sở và quản trị công sở; Điều kiện bảo đảm công sở hoạt động có hiệu quả; Tổ chức công tác thông tin trong công sở; Đổi mới hoạt động công sở nhằm xây dựng nền hành chính nhà nước hiện đại.

Kỹ thuật xây dựngvăn bản

Cung cấp những kiến thức cơ bản về xây dựng văn bản quản lý hành chính nhà nước để các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành nhằm thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình.

Nội dung chính gồm các kiến thức cơ bản về văn bản quản lý hành chính nhà nước như: khái niệm, phân loại, vai trò, chức năng, thủ tục ban hành, thể thức, nguyên tắc áp dụng, hiệu lực thi hành của các loại văn bản, việc giám sát, kiểm tra xử lý văn bản; các kỹ năng, kỹ thuật soạn thảo văn bản quản lý hành chính nhà nước.

Thông tin và tin học hành chính

Cung cấp kiến thức cơ bản về hệ thống thông tin và quản lý trong quản lý nhà nước, về quan hệ giữa thông tin, tin học và quản lý hành chính, từ đó trang bị cho sinh viên kỹ năng ứng dụng thông tin, tin học trong các hoạt động chuyên môn của cơ quan hành chính, giúp sinh viên biết cách sử dụng máy tính để khai thác và quản lý thông tin trên mạng .

Nội dung chính gồm: Tổ chức thông tin trong hệ thống quản lý nhà nước, hệ thống thông tin quản lý nhà nước; Quy trình khai thác thông tin và ứng dụng tin học trong quản lý hành chính nhà nước; Các nội dung chính của tin học văn phòng (bộ OFFICE của MICROSOFT); Sử dụng INTERNET EXPLORER và MICROSOFT OUTLOOK để tìm kiếm, khai thác, trao đổi và quản lý thông tin trên INTERNET.

Quản lý nhà nước về kinh tế

Cung cấp những kiến thức cơ bản nhất để cho sinh viên hiểu và vận dụng được công việc quản lý kinh tế của nhà nước.

Nội dung chínhgồm: chức năng kinh tế của Nhà nước; đối tượng, nội dung quản lý nhà nước về kinh tế; quản lýnhà nước đối với các hoạt động kinh tế, các khu kinh tế và các chủ thể kinh doanh.

Quản lý tài chính công và công sản

Cung cấp những kiến thức cơ bản cho sinh viên về Nhà nước, quản lý các quỹ và tài sản của Nhà nước, trong đó quan trọng nhất là ngân sách nhà nước.

Nội dung chính gồm: khái niệm tài chính công và công sản; đặc điểm và chức năng của tài chính công; vai trò của Nhà nước trong quản lý tài chính công và công sản; nội dung quản lý nhà nước về tài chính công - chủ yếu là quản lý nhà nước về thu và chi ngân sách và quản lý các khoản nợ của Chính phủ; nội dung quản lý nhà nước đối với công sản và sử dụng công sản.

Quản lý nhà nước vềxã hội

Cung cấp kiến thức cơ bản về vấn đề xã hội, chính sách xã hội và quản lý nhà nước về xã hội. Từ đó tạo khả năng đánh giá các vấn đề xã hội, xây dựng chính sách xã hội và cơ chế quản lý các vấn đề xã hội.

Nội dung chính gồm: các vấn đề xã hội và chính sách xã hội, cơ chế và nội dung quản lý nhà nước về xã hội, hoạch định và đưa chính sách xã hội vào cuộc sống, quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực xã hội cơ bản (dân số, lao động – việc làm, giáo dục - đào tạo, y tế, tiền lương và bảo hiểm xã hội, xoá đói giảm nghèo).

Quản lý nhà nước về an ninh và quốc phòng

Cung cấp những cơ sở khoa học để hoạch định cơ chế, chính sách quản lý các hoạt động xã hội trên lĩnh vực an ninh - quốc phòng và nhiệm vụ quản lý nhà nước về an ninh - quốc phòng trong thời kỳ đổi mới.

Nội dung gồm: những vấn đề cơ bản về an ninh quốc phòng, quan điểm của Đảng và Nhà nước về an ninh quốc phòng, nội dung quản lý nhà nước về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và quản lý nhà nước về quốc phòng.

Tâm lý học trong quản lý hành chính nhà nước

Cung cấp những kiến thức cơ bản về hoạt động và tâm lý người quản lý hành chính nhà nước, tâm lý người dưới quyền, cùng với mối quan hệ, giao tiếp giữa họ; từ đó có phương pháp làm việc với con người nhằm đạt hiệu quả công việc.

Nội dung chính gồm: xác định các đặc điểm nghề nghiệp và đặc điểm tâm lý của hoạt động quản lý hành chính nhà nước; giao tiếp trong hoạt động quản lý và phong cách lãnh đạo của người quản lý hành chính nhà nước; nêu các phẩm chấttâm lý, nhân cách của người quản lý hành chính nhà nước và người dưới quyền (công chức); phương pháp tác động của người quản lý hành chính nhà nước đối với người dưới quyền nhằm đạt mục tiêu.

 

Bản quyền 2008 - 2019 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]