Bản tin » Điểm chuẩn trúng tuyển

Điểm chuẩn 2015: Trường ĐH Điện lực

-

ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN THEO TỪNG CHUYÊN NGÀNH NĂM 2015

Mã ngành

Tên ngành

Mã tổ hợp

Mức điểm

D340101_01

Quản trị doanh nghiệp

A00

17.25

 

 

A01

17.25

 

 

D01

17.25

 

 

D07

17.25

D340101_03

Quản trị doanh nghiệp _Chất lượng cao

A00

16

 

 

A01

16

 

 

D01

16

 

 

D07

16

D340101_02

Quản trị du lịch khách sạn

A00

16

 

 

A01

16

 

 

D01

16

 

 

D07

16

D340201_01

Tài chính ngân hàng

A00

16

 

 

A01

16

 

 

D01

16

 

 

D07

16

D340201_02

Tài chính ngân hàng_Chất lượng cao

A00

16

 

 

A01

16

 

 

D01

16

 

 

D07

16

D340301_01

Kế toán doanh nghiệp

A00

17.5

 

 

A01

17.5

 

 

D01

17.5

 

 

D07

17.5

D340301_03

Kế toán doanh nghiệp_Chất lượng cao

A00

16

 

 

A01

16

 

 

D01

16

 

 

D07

16

D340301_02

Kế toán tài chính và kiểm soát

A00

16

 

 

A01

16

 

 

D01

16

 

 

D07

16

D480201_01

Công nghệ phần mềm

A00

20.25

 

 

A01

20.25

 

 

D01

20.25

 

 

D07

20.25

D480201_02

Thương mại điện tử

A00

16

 

 

A01

16

 

 

D01

16

 

 

D07

16

D480201_03

Quản trị an ninh mạng

A00

16

 

 

A01

16

 

 

D01

16

 

 

D07

16

D510102_01

Xây dựng công trình điện

A00

16

 

 

A01

16

 

 

D07

16

D510102_02

Xây dựng dân dựng và công nghiệp

A00

16

 

 

A01

16

 

 

D07

16

D510102_03

Quản lý dự án và công trình điện

A00

16

 

 

A01

16

 

 

D07

16

D510201_01

Công nghệ chế tạo máy

A00

17.25

 

 

A01

17.25

 

 

D07

17.25

D510203_01

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

A00

20

 

 

A01

20

 

 

D07

20

D510301_01

Hệ thống điện

A00

21.5

 

 

A01

21.5

 

 

D07

21.5

D510301_08

Hệ thống điện_Chất lượng cao

A00

22

 

 

A01

22

 

 

D07

22

D510301_02

Nhiệt điện

A00

19

 

 

A01

19

 

 

D07

19

D510301_03

Điện lạnh

A00

18.25

 

 

A01

18.25

 

 

D07

18.25

D510301_04

Điện công nghiệp và dân dụng

A00

20.25

 

 

A01

20.25

 

 

D07

20.25

D510301_09

Điện công nghiệp và dân dụng _ Chất lượng cao

A00

16

 

 

A01

16

 

 

D07

16

D510301_05

Điện hạt nhân

A00

20

 

 

A01

20

 

 

D07

20

D510301_06

Công nghệ chế tạo thiết bị điện

A00

16

 

 

A01

16

 

 

D07

16

D510301_07

Năng lượng tái tạo

A00

16

 

 

A01

16

 

 

D07

16

D510302_01

Điện tử viễn thông

A00

16.5

 

 

A01

16.5

 

 

D07

16.5

D510302_04

Điện tử viễn thông_Chất lượng cao

A00

16

 

 

A01

16

 

 

D07

16

D510302_02

Kỹ thuật điện tử

A00

18.25

 

 

A01

18.25

 

 

D07

18.25

D510302_03

Thiết bị điện tử y tế

A00

16

 

 

A01

16

 

 

D07

16

D510303_01

Công nghệ tự động

A00

18

 

 

A01

18

 

 

D07

18

D510303_03

Công nghệ tự động_Chất lượng cao

A00

16

 

 

A01

16

 

 

D07

16

D510303_02

Tự động hóa và điều khiển thiết bị điện công nghiệp

A00

20.75

 

 

A01

20.75

 

 

D07

20.75

D510601_01

Quản lý năng lượng

A00

18

 

 

A01

18

 

 

D01

18

 

 

D07

18

D510601_03

Quản lý năng lượng _Chất lượng cao

A00

16

 

 

A01

16

 

 

D01

16

 

 

D07

16

D510601_02

Quản lý môi trường công nghiệp và đô thị

A00

16

 

 

A01

16

 

 

D01

16

 

 

D07

16

C340101_01

Quản trị doanh nghiệp

A00

12

 

 

A01

12

 

 

D01

12

 

 

D07

12

C340101_02

Quản trị du lịch khách sạn

A00

12

 

 

A01

12

 

 

D01

12

 

 

D07

12

C340201_01

Tài chính ngân hàng

A00

12

 

 

A01

12

 

 

D01

12

 

 

D07

12

C340301_01

Kế toán doanh nghiệp

A00

12

 

 

A01

12

 

 

D01

12

 

 

D07

12

C480201_01

Công nghệ phần mềm

A00

12

 

 

A01

12

 

 

D01

12

 

 

D07

12

C480201_02

Thương mại điện tử

A00

12

 

 

A01

12

 

 

D01

12

 

 

D07

12

C480201_03

Quản trị an ninh mạng

A00

12

 

 

A01

12

 

 

D01

12

 

 

D07

12

C510102_01

Xây dựng công trình điện

A00

12

 

 

A01

12

 

 

D07

12

C510102_02

Xây dựng dân dụng và công nghiệp

A00

12

 

 

A01

12

 

 

D07

12

C510102_03

Quản lý dự án và công trình điện

A00

12

 

 

A01

12

 

 

D07

12

C510201_01

Công nghệ chế tạo máy

A00

12

 

 

A01

12

 

 

D07

12

C510203_01

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

A00

12

 

 

A01