Chương trình đào tạo » Cao đẳng & Trung cấp

CÔNG NGHỆ SỢI

-

 

TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+ Trình bày được các kiến thức cơ sở của các môn học như vẽ kỹ thuật, kỹ thuật điện, thông gió và điều hoà không khí, toán ứng dụng, an toàn lao động và môi trường, vận dụng để thực hiện các nhiệm vụ, công việc của nghề kéo sợi;

+ Nhận biết được đặc điểm, tính chất các loại xơ, sợi, vải sử dụng trong quá trình kéo sợi, dệt vải và nhuộm hoàn tất;

+ Giải thích được các kiến thức đại cương về công nghệ sợi, dệt và nhuộm hoàn tất vật liệu dệt;

+ Nhận thức và tiếp cận được các kiến thức về quản trị một doanh nghiệp sản xuất sợi trong cơ chế thị trường;

+ Phân tích được các công nghệ cơ bản để thực hiện quá trình kéo sợi từ xơ đảm bảo năng suất và chất lượng sản phẩm;

+ Quản lý, kiểm tra, đánh giá được các chỉ tiêu chất lượng của bán sản phẩm  và sản phẩm trong quá trình kéo sợi;

+ Thiết kế được một dây chuyền kéo sợi hoàn chỉnh dựa trên cơ sở mặt bằng  lắp đặt thiết bị và khả năng đầu tư công nghệ;

+ Định mức được nguyên liệu, nhân công, năng suất đầu máy trong dây chuyền kéo sợi để quá trình sản xuất liên tục, đảm bảo chi phí sản xuất thấp nhất;

+ Sử dụng được một số tài liệu kỹ thuật nghề kéo sợi bằng tiếng Anh để ứng dụng vào quá trình làm việc.

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

+ Lựa chọn được các phương án công nghệ phù hợp với mặt hàng sợi cần gia công;

+ Tính toán và thiết kế công nghệ các máy trong dây chuyền kéo sợi;

+ Kiểm tra được các chỉ tiêu chất lượng sợi và thực hiện quá trình đánh giá chất lượng sợi sau khi sản xuất;

+ Định mức chính xác về nhân công, năng suất các máy trên dây chuyền kéo sợi trên cơ sở điều kiện vật chất và trang thiết bị của doanh nghiệp;

+ Thao tác kỹ thuật và vận hành các thiết bị kéo sợi đảm bảo quá trình gia công đạt năng suất và chất lượng sản phẩm;

+ Có khả năng làm việc độc lập và tổ chức làm việc theo nhóm để thực hiện các nhiệm vụ, công việc của nghề kéo sợi;

+ Gia công sản xuất các mặt hàng sợi từ đơn giản đến phức tạp theo yêu cầu của khách hàng; 

+ Đảm bảo an toàn vệ sinh công nghiệp và phòng chống cháy nổ trong quá trình sản xuất;

+ Quản lý, giám sát và xử lý mọi tình huống trong quá trình sản xuất trên dây chuyền công nghệ sợi;

+ Có năng lực kèm cặp, hướng dẫn, bồi dưỡng, đào tạo kỹ năng nghề cho thợ bậc thấp.

3- Cơ hội việc làm:

Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo Cao đẳng nghề, sinh viên có thể trực tiếp tham gia sản xuất trên các dây chuyền công nghệ kéo sợi của các doanh nghiệp sản xuất sợi trong nước hoặc nước ngoài. Ngoài ra sinh viên còn có năng lực để tham gia học liên thông lên các bậc học cao hơn để phát triển kiến thức và kỹ năng nghề;

- Làm tổ trưởng quản lý sản xuất tại các tổ, nhóm trong doanh nghiệp sản xuất sợi;

- Kỹ thuật viên quản lý quy trình công nghệ kéo sợi;

- Cán bộ định mức, thiết kế công nghệ sản xuất sợi;

- Kỹ thuật viên kiểm tra chất lượng sản phẩm trên các công đoạn gia công kéo sợi;

- Cán bộ kỹ thuật và quản lý trực tiếp các phòng thí nghiệm sợi của các doanh nghiệp sản xuất sợi trong nước hoặc nước ngoài;

- Cán bộ tổ chức và quản lý doanh nghiệp kéo sợi với quy mô lớn, vừa và nhỏ.

4- Các môn học chính

- Vẽ kỹ thuật

- Toán ứng dụng

- Thông gió và điều hoà không khí

- Kỹ thuật điện

- An toàn lao động và môi trường

- Vật liệu dệt 

- Đại cương công nghệ sợi - dệt - nhuộm

- Tiếng Anh chuyên ngành

- Quản trị doanh nghiệp

- Công nghệ xé trộn - chải thô

- Công nghệ ghép - thô

- Công nghệ chải kỹ

- Công nghệ kéo sợi con

- Công nghệ xe sợi

- Quản trị chất lượng sản phẩm

- Cơ sở thiết kế dây chuyền kéo sợi

- Tổ chức sản xuất và định mức kỹ thuật trong doanh nghiệp kéo sợi

- Gia công xơ trên liên hợp xé trộn

- Gia công chải thô

- Gia công ghép cúi

- Gia công chải kỹ

- Gia công kéo sợi thô

- Gia công kéo sợi con

- Gia công đánh ống

- Gia công đậu sợi

- Gia công xe sợi

- Quản lý kỹ thuật

- Thực tập tốt nghiệp 

 

TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+ Trình bày được kiến thức của các môn cơ sở như vẽ kỹ thuật, kỹ thuật điện, thông gió và điều hoà không khí, an toàn lao động và môi trường để thực hiện các nhiệm vụ cơ bản của nghề kéo sợi;

+ Nhận biết được đặc điểm, tính chất các loại xơ, sợi, vải sử dụng trong quá trình kéo sợi, dệt vải và nhuộm hoàn tất;

+ Giải thích được các kiến thức đại cương về công nghệ kéo sợi, dệt vải và nhuộm hoàn tất vật liệu dệt;

+ Tìm hiểu được quá trình thực hiện công nghệ của thiết bị trong các công đoạn kéo sợi;

+ Kiểm tra, đánh giá được một số chỉ tiêu chất lượng của bán thành phẩm và thành phẩm trên dây chuyền kéo sợi;

+ Sử dụng được một số tài liệu kỹ thuật nghề kéo sợi bằng tiếng Anh để tham gia lao động sản xuất.

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

+ Thực hiện được các phương án công nghệ phù hợp với mặt hàng sợi cần gia công;

+ Thao tác kỹ thuật, vận hành thiết bị kéo sợi để gia công sản xuất sợi đảm bảo năng suất và chất lượng sản phẩm;

+ Có khả năng làm việc độc lập trên các công đoạn sản xuất sợi;

+ Thực hiện được một số chu kỳ kiểm tra đánh giá chất lượng cơ bản trên dây chuyền kéo sợi;

+ Thực hiện các biện pháp an toàn, vệ sinh công nghiệp và phòng chống cháy nổ trong quá trình sản xuất;

+ Tham gia hướng dẫn đào tạo kỹ năng nghề cho thợ bậc thấp.

3- Cơ hội việc làm:

Sau khi tốt nghiệp học sinh có thể trực tiếp tham gia sản xuất trên các dây chuyền công nghệ kéo sợi của các doanh nghiệp sản xuất sợi trong nước hoặc nước ngoài. Ngoài ra học sinh có đủ năng lực để tham gia học liên thông lên các bậc học cao hơn để phát triển kiến thức và kỹ năng nghề;

- Là công nhân kỹ thuật trực tiếp sản xuất trên dây chuyền kéo sợi;

- Làm tổ trưởng sản xuất quản lý một công đoạn trong dây chuyền kéo sợi;

- Nhân viên kỹ thuật quản lý quy trình công nghệ kéo sợi;

- Thí nghiệm viên kiểm tra chất lượng sản phẩm trên các công đoạn gia công kéo sợi hoặc làm việc trực tiếp trên các phòng thí nghiệm sợi.

4- Các môn học chính

- Vẽ kỹ thuật

- Thông gió và điều hoà không khí

- Kỹ thuật điện

- An toàn lao động và môi trường

- Vật liệu dệt

- Đại cương công nghệ sợi - dệt - nhuộm

- Tiếng Anh chuyên ngành

- Công nghệ xé, trộn - chải thô

- Công nghệ ghép - thô

- Công nghệ chải kỹ

- Công nghệ kéo sợi con

- Công nghệ xe sợi     

- Kiểm tra chất lượng sản phẩm

- Gia công xơ trên liên hợp xé trộn 

- Gia công chải thô

- Gia công ghép cúi

- Gia công chải kỹ

- Gia công kéo sợi thô

- Gia công kéo sợi con

- Gia công đánh ống

- Gia công đậu sợi

- Gia công xe sợi

- Thực tập tốt nghiệp

Bản quyền 2008 - 2024 @ Thongtintuyensinh.vn
Hosting @ MinhTuan

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
Close [X]