Đại học » Miền Nam

Trường Đại học Cần Thơ

Khu II, Đường 3/2, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 0710 3600 433 - Fax: 0710 3838 474
Website: www.ctu.edu.vn

THÔNG TIN TUYỂN SINH

ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2015

KÝ HIỆU TRƯỜNG: TCT – TỔNG CHỈ TIÊU: 8.600

 

Ngành học

Mã ngành

Khối thi

Chỉ tiêu

 

 

Giáo dục Tiểu học

 

 

 

D140202

Chọn 1 trong 4 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hoá

- Toán, Ngữ văn, Lý

- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

- Toán, Ngữ văn, Tiếng Pháp

 

 

60

 

 

 

Giáo dục Công dân

 

 

 

D140204

Chọn 1 trong 3 tổ hợp:

- Ngữ văn, Sử, Địa

- Ngữ văn, Sử, Tiếng Anh

- Ngữ văn, Địa, Tiếng Anh

 

 

60

 

 

Giáo dục Thể chất

 

 

D140206

Chọn 1 trong 2 tổ hợp:

- Toán, Sinh, Năng khiếu

- Toán, Hóa, Năng khiếu

 

60

 

 

 

phm Toán học

D140209

Chọn 1 trong 4 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Lý, Tiếng Anh

- Toán, Hóa, Tiếng Anh

- Toán, Sinh, Tiếng Anh

 

 

100

 

 

 

phm Vật lý

 

D140211

Chọn 1 trong 4 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Lý, Sinh

- Toán, Lý, Tiếng Anh

- Toán, Lý, Tiếng Pháp

 

 

100

 

 

 

phm Hóa học

 

 

 

D140212

Chọn 1 trong 4 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Hóa, Sinh

- Toán, Hóa, Tiếng Anh

- Toán, Hóa, Tiếng Pháp

 

 

60

 

phm Sinh học 

D140213

Toán, Hóa, Sinh 

80 

 

phm Ng văn

 

 

D140217

Chọn 1 trong 3 tổ hợp:

- Ngữ văn, Sử, Địa

- Ngữ văn, Sử, Tiếng Anh

- Ngữ văn, Địa, Tiếng Anh

 

60

 

 

phm Lịch sử

 

 

D140218

Chọn 1 trong 3 tổ hợp:

- Ngữ văn, Sử, Địa

- Ngữ văn, Sử, Tiếng Anh

- Ngữ văn, Sử, Tiếng Pháp

 

60

 

 

 

phm Địa lý

 

 

 

D140219

Chọn 1 trong 4 tổ hợp:

- Ngữ văn, Sử, Địa

- Ngữ văn, Địa, Toán

- Ngữ văn, Địa, Tiếng Anh

- Ngữ văn, Địa, Tiếng Pháp

 

 

40

 

 

phm Tiếng Anh

 

 

D140231

Chọn 1 trong 3 tổ hợp:

- Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

- Ngữ văn, Sử, Tiếng Anh

- Ngữ văn, Địa, Tiếng Anh

 

80

 

 

phm Tiếng Pháp

 

 

D140233

Chọn 1 trong 2 tổ hợp:

- Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp

- Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

 

60

 

 

Việt Nam học

(chuyên ngành Hướng dẫn viên du lịch)

 

 

D220113

Chọn 1 trong 4 tổ hợp:

- Ngữ văn, Sử, Địa

- Ngữ văn, Sử, Tiếng Anh

- Ngữ văn, Địa, Tiếng Anh

- Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

 

80

 

Ngôn ngữ Anh

Gồm 2 chuyên ngành:

- Ngôn ng Anh

- Phiên dịch Biên dch tiếng Anh

D220201

Chọn 1 trong 3 tổ hợp:

- Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

- Ngữ văn, Sử, Tiếng Anh

- Ngữ văn, Địa, Tiếng Anh

160

 

120

40

 

 

Ngôn ngữ Pháp

 

 

 

D220203

Chọn 1 trong 4 tổ hợp:

- Toán, Ngữ văn, Tiếng Pháp

- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

- Toán, Lý, Tiếng Anh

- Toán, Lý, Tiếng Pháp

 

 

80

 

 

Triết học

 

 

D220301

Chọn 1 trong 3 tổ hợp:

- Ngữ văn, Sử, Địa

- Ngữ văn, Sử, Tiếng Anh

- Ngữ văn, Địa, Tiếng Anh

 

80

 

 

Văn học

 

 

D220330

Chọn 1 trong 3 tổ hợp:

- Ngữ văn, Sử, Địa

- Ngữ văn, Sử, Tiếng Anh

- Ngữ văn, Địa, Tiếng Anh

 

100

 

 

 

Kinh tế

 

 

 

D310101

Chọn 1 trong 4 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hoá

- Toán, Lý, Tiếng Anh

- Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh

- Toán, Ngữ Văn, Hóa

 

 

100

 

 

Chính tr học

 

 

D310201

 

Chọn 1 trong 3 tổ hợp:

- Ngữ văn, Sử, Địa

- Ngữ văn, Sử, Tiếng Anh

- Ngữ văn, Địa, Tiếng Anh

 

80

 

 

 

Thông tin học

 

 

 

D320201

Chọn 1 trong 4 tổ hợp:

- Toán, Lý, Tiếng Anh

- Toán, Lý, Tiếng Pháp

- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

- Toán, Ngữ văn, Tiếng Pháp

 

 

80

 

 

 

Quản trị kinh doanh

 

 

 

D340101

Chọn 1 trong 4 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hoá

- Toán, Lý, Tiếng Anh

- Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh

- Toán, Ngữ Văn, Hoá

 

 

140

 

 

 

Quản trị dịch vụ du lịch lữ hành

 

 

 

D340103

Chọn 1 trong 4 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hoá

- Toán, Lý, Tiếng Anh

- Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh

- Toán, Ngữ Văn, Hoá

 

 

120

 

 

 

Marketing

 

 

 

D340115

Chọn 1 trong 4 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hoá

- Toán, Lý, Tiếng Anh

- Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh

- Toán, Ngữ Văn, Hoá

 

 

100

 

 

 

Kinh doanh quốc tế

 

 

 

D340120

Chọn 1 trong 4 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hoá

- Toán, Lý, Tiếng Anh

- Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh

- Toán, Ngữ Văn, Hoá

 

 

120

 

 

 

Kinh doanh thương mi

 

 

 

D340121

Chọn 1 trong 4 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hoá

- Toán, Lý, Tiếng Anh

- Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh

- Toán, Ngữ Văn, Hoá

 

 

80

 

 

 

Tài chính - Ngân hàng

 

 

 

D340201

Chọn 1 trong 4 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hoá

- Toán, Lý, Tiếng Anh

- Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh

- Toán, Ngữ Văn, Hoá

 

 

160

 

 

 

Kế toán

 

 

 

D340301

Chọn 1 trong 4 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hoá

- Toán, Lý, Tiếng Anh

- Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh

- Toán, Ngữ Văn, Hoá

 

 

120

 

 

 

Kim toán

 

 

 

D340302

Chọn 1 trong 4 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hoá

- Toán, Lý, Tiếng Anh

- Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh

- Toán, Ngữ Văn, Hoá

 

 

80

 

Luật

Gồm 3 chuyên ngành:

- Luật nh chính

- Luật thương mại

- Luật pháp

D380101

Chọn 1 trong 4 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hoá

- Ngữ Văn, Sử, Địa

- Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh

- Toán, Ngữ Văn, Tiếng Pháp

300

 

100

100

100

Sinh học

Gồm 2 chuyên ngành:

- Sinh hc

- Vi sinh vt học

 

D420101

 

Toán, Hóa, Sinh

 

120

 

60

60

 

Công ngh sinh học

 

 

D420201

Chọn 1 trong 2 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hoá

- Toán, Hóa, Sinh

 

160

 

 

Sinh học ng dụng

 

 

D420203

 

Chọn 1 trong 2 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hoá

- Toán, Hóa, Sinh

 

60

 

Hóa học

Gồm 2 chuyên ngành:

- Hóa hc

- Hóa dược

 

D440112

Chọn 1 trong 2 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hoá

- Toán, Hóa, Sinh

120

 

60

60

 

Khoa học môi trường

 

 

D440301

Chọn 1 trong 2 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hoá

- Toán, Hóa, Sinh

 

120

 

 

 

Khoa học đất

 

 

 

D440306

Chọn 1 trong 4 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hoá

- Toán, Hóa, Sinh

- Toán, Hóa, Tiếng Anh

- Toán, Sinh, Tiếng Anh

 

 

80

 

Toán ng dng

D460112

Toán, Lý, Hóa;

60

 

Khoa học máy tính

 

 

D480101

Chọn 1 trong 2 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hoá

- Toán, Lý, Tiếng Anh

 

100

 

 

Truyền thông mạng máy tính

 

 

D480102

Chọn 1 trong 2 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hoá

- Toán, Lý, Tiếng Anh

 

100

 

 

K thuật phần mm

 

 

D480103

Chọn 1 trong 2 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hoá

- Toán, Lý, Tiếng Anh

 

100

 

 

Hệ thống thông tin

 

 

D480104

Chọn 1 trong 2 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hoá

- Toán, Lý, Tiếng Anh

 

100

 

Công ngh thông tin

Gồm 2 chuyên ngành:

- Công ngh thông tin

- Tin học ng dụng

 

D480201

Chọn 1 trong 2 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hoá

- Toán, Lý, Tiếng Anh

200

 

120

80

 

Công ngh k thuật hóa học

 

 

D510401

Chọn 1 trong 2 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hoá

- Toán, Lý, Tiếng Anh

 

120

 

 

Quản công nghip

 

 

D510601

Chọn 1 trong 2 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hoá

- Toán, Lý, Tiếng Anh

 

120

 

K thuật cơ khí

Gồm 3 chuyên ngành:

- khí chế to máy

- k chế biến

- k giao thông

D520103

 

Chọn 1 trong 2 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hoá

- Toán, Lý, Tiếng Anh

240

 

100

70

70

 

K thuật cơ - điện tử

 

 

D520114

Chọn 1 trong 2 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hoá

- Toán, Lý, Tiếng Anh

 

120

 

 

K thuật điện, điện tử (chuyên ngành K thut điện)

 

D520201

Chọn 1 trong 2 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hoá

- Toán, Lý, Tiếng Anh

 

120

 

 

K thuật điện t, truyn thông

 

 

D520207

Chọn 1 trong 2 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hoá

- Toán, Lý, Tiếng Anh

 

120

 

 

K thuật máy tính

 

 

D520214

Chọn 1 trong 2 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hoá

- Toán, Lý, Tiếng Anh

 

120

 

K thuật điều khin tự động hóa

 

 

D520216

Chọn 1 trong 2 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hoá

- Toán, Lý, Tiếng Anh

 

120

 

 

K thuật môi trường

 

 

D520320

Chọn 1 trong 2 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hoá

- Toán, Lý, Tiếng Anh

 

120

 

 

Vật k thuật

 

 

D520401

Chọn 1 trong 2 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hoá

- Toán, Lý, Tiếng Anh

 

60

 

 

Công ngh thc phm

 

 

D540101

Chọn 1 trong 2 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Hóa, Sinh

 

180

 

 

Công ngh chế biến thy sản

 

 

D540105

Chọn 1 trong 3 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Lý, Sinh

- Toán, Hóa, Sinh

 

120

 

K thuật công trình xây dng Gồm 3 chuyên ngành:

- Xây dng công trình thủy

- Xây dng dân dng và công nghiệp

- Xây dng cầu đường

D580201

Chọn 1 trong 2 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hoá

- Toán, Lý, Tiếng Anh

 

300

 

70

160

 

70

 

K thuật tài nguyên nước

 

 

D580212

 

Chọn 1 trong 2 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hoá

- Toán, Lý, Tiếng Anh

 

80

 

 

Chăn nuôi

 

D620105

 

Chọn 1 trong 3 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hoá

- Toán, Lý, Sinh

- Toán, Hóa, Sinh

 

120

 

Nông học

D620109

Toán, Hóa, Sinh

80

Khoa học cây trồng Gồm 2 chuyên ngành:

- Khoa học cây trng

- Công ngh giống cây trồng

 

D620110

 

Chọn 1 trong 3 tổ hợp:

- Toán, Hóa, Sinh

- Toán, Lý, Sinh

- Toán, Sinh, Tiếng Anh

180

 

100

80

Bảo vệ thực vật

D620112

Toán, Hóa, Sinh

160

 

Công ngh rau hoa quả cảnh quan

 

 

D620113

Chọn 1 trong 3 tổ hợp:

- Toán, Hóa, Sinh

- Toán, Hóa, Tiếng Anh

- Toán, Hóa, Tiếng Pháp

 

60

 

 

 

Kinh tế nông nghiệp