THPT » Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin tuyển sinh THPT tại TP.HCM

 

NĂM HỌC 2014 – 2015

- Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2014 - 2015

- Điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên năm học 2014 - 2015

- Điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 trường PTNK năm học 2014-2015

- Chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2014 - 2015

- Hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2014-2015

- Thông báo tuyển sinh lớp 10 vào các trường chuyên, lớp chuyên năm học 2014 - 2015

- Thông báo tuyển sinh lớp 10 trường PTNK - ĐHQG.TPHCM năm học 2014 - 2015

 

NĂM HỌC 2013 – 2014

- Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2013 - 2014

- Điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên năm học 2013 - 2014

- Hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2013 - 2014

- Chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2013 - 2014

- Thông báo tuyển sinh lớp 10 vào các trường chuyên, lớp chuyên năm học 2013 - 2014

- Thông báo tuyển sinh lớp 10 chuyên của các trường THPT ngoại thành năm học 2013 - 2014

 

NĂM HỌC 2012 - 2013

- Điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2012 - 2013

- Điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên năm học 2012-2013

- Chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2012-2013

- Hướng dẫn tuyển sinh vào các lớp 10 chuyên năm học 2012-2013

- Hướng dẫn tuyển sinh lớp 10 trường PTNK (ĐHQG TPHCM) năm học 2012-2013

- Hướng dẫn tuyển sinh lớp 10 trường THTH (ĐHSP TPHCM) năm học 2012-2013

- Chỉ tiêu tuyển sinh và mức học phí các trường ngoài công lập năm học 2012-2013

 

NĂM HỌC 2011 - 2012

- Điểm chuẩn tuyển sinh năm học 2011 - 2012

- Chỉ tiêu tuyển sinh vào các lớp 10 chuyên năm học 2011-2012

Tuyển sinh lớp 10 trường Phổ thông năng khiếu năm học 2011-2012       

- Chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2011-2012

 

***** 

- Danh sách các trường THPT ngoài công lập

- Danh sách các trường THPT Quốc tế

 

B?n quy?n 2008 - 2014 @ Công ty C? ph?n H? tr? Giáo d?c Tinh Hoa

Trang ch? Gi?i thi?u Liên h? V? ??u trang
Close [X]