Điểm chuẩn 2010 – Các trường Sĩ quan khối Quân đội

Trường Sĩ quan Lục quân I

 

KHỐI THI

ĐIỂM CHUẨN

- Nam miền Bắc

A

 15,0

 

Trường Sĩ quan Lục quân II

 

KHỐI THI

ĐIỂM CHUẨN

- Điểm chuẩn cho riêng Quân khu 5

A

14,5

- Điểm chuẩn cho riêng Quân khu 7

A

15,0

- Điểm chuẩn cho riêng Quân khu 9

A

14,0

- Điểm chuẩn cho các đơn vị khác

A

15,5

 

Trường Sĩ quan Pháo binh

 

KHỐI THI

ĐIỂM CHUẨN

- Miền Bắc

A

17,0

- Miền Nam

A

13,0

 

Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp

 

KHỐI THI

ĐIỂM CHUẨN

- Miền Bắc

A

19,5

- Miền Nam

A

13,0

 

Trường Sĩ quan Đặc công

 

KHỐI THI

ĐIỂM CHUẨN

- Miền Bắc

A

19,5

- Miền Nam

A

15,0

 

Trường Sĩ quan Phòng hóa

 

KHỐI THI

ĐIỂM CHUẨN

- Miền Bắc

A

15,5

- Miền Nam

A

13,0

 

Trường Sĩ quan Công binh

 

KHỐI THI

ĐIỂM CHUẨN

- Miền Bắc

A

15,0

- Miền Nam

A

13,5

 

Trường Sĩ quan Thông tin

 

KHỐI THI

ĐIỂM CHUẨN

- Miền Bắc

A

16,5

- Miền Nam

A

14,0

 

Trường Sĩ quan Không quân

 

KHỐI THI

ĐIỂM CHUẨN

- Miền Bắc

A

14,5

- Miền Nam

A

13,0

 

Trường Sĩ quan Kỹ thuật Quân sự Vinhempich

 

KHỐI THI

ĐIỂM CHUẨN

Nam thanh niên Quân khu 7

A

22,5

Nam thanh niên Quân khu 9

 

21,5

Nam thanh niên Quân khu 5

 

22,5

Nam thanh niên Quân khu khác

 

22,0

Quân nhân Quân khu 7

 

17,0

Quân nhân Quân khu 9

 

17,0

Quân nhân Quân khu 5

 

16,0

Quân nhân Quân khu khác

 

17,0

 

B?n quy?n 2008 - 2014 @ Công ty C? ph?n H? tr? Giáo d?c Tinh Hoa

Trang ch? Gi?i thi?u Liên h? V? ??u trang
Close [X]