Sau ĐH » Các khu vực khác

ĐH Kinh tế - ĐH Huế tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2013

Trường Đại học Kinh tế trân trọng thông báo kế hoạch tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2013 của Trường như sau:

 

I. CÁC CHUYÊN NGÀNH VÀ ĐỊA ĐIỂM TUYỂN SINH

TT

Chuyên ngành

Mã số

Địa điểm tuyển sinh

Môn dự thi

1

Quản   trị kinh doanh

60340102

Huê, Tiền Giang, Thanh Hóa, Đồng Nai.

1. Môn cơ bản: Toán kinh tế

2. Môn cơ sở: Kinh tế học

 

3. Môn ngoại ngữ: Chọn một trong các ngoại ngữ: Anh, Pháp.

(Trình độ B)

 

2

Kinh   tê nông nghiệp

60620115

Huế.

3

Kinh tế chính trị

60310102

Huế.

1.Môn cơ bản: Triết học

2. Môn cơ sở: Lịch sử các học thuyết kinh tế

 

II. THỜI GIAN, HÌNH THỨC ĐÀO TẠO

Thời gian đào tạo trình độ thạc sĩ là 2 năm học. Hình thức đào tạo thạc sĩ theo học chế tín chỉ.

 

III. ĐIỀU KIỆN Dự THI

Về văn bằng: Người dự thi cần thỏa mãn một trong các điều kiện sau đây:

- Có bằng tốt nghiệp đại học đúng ngành hoặc phù hợp với ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi;

- Có bằng tốt nghiệp đại học theo hình thức đào tạo giáo dục chính quy hoặc có bằng tốt nghiệp đại học loại khá trở lên theo hình thức đào tạo giáo dục thường xuyên thuộc ngành gần với ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi, đã học bổ sung kiến thức các môn học hay các học phần để có trình độ tương đương với bằng tốt nghiệp đại học ngành đúng do Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế tổ chức. Tên các học phần, số tín chỉ bổ sung kiến thức được qui định chi tiết tại mục vu của thông báo này.

về thâm niên công tác chuyên môn

a. Người có bằng tốt nghiệp đại học thuộc ngành đúng hoặc phù hợp với ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi được dự thi ngay sau khi tốt nghiệp đại học.

b. Những trường hợp còn lại phải có ít nhất một năm thâm niên công tác kể từ ngày làm việc trong lĩnh vực chuyên môn phù hợp với ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi tính đến ngày hết hạn nhận hồ sơ tuyển sinh (Chi tiết tại mục VI thông báo này)

Có đủ sức khỏe để học tập.

Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định.

 

IV. ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC HƯỞNG CHÍNH SÁCH Ưu TIÊN TRONG KỲ THI TUYỂN SINH

Người dự thi thuộc đối tượng ưu tiên khi đáp ứng một trong các điều kiện sau đây:

- Có thời gian công tác hai năm liên tục trở lên (tính đến ngày hết hạn nhận hồ sơ tuyển sinh) tại các xã thuộc vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn ở các địa phương thuộc miền núi, vùng cao, vùng sâu, hải đảo;

- Thương binh, bệnh binh, người có giấy chứng nhận được hưởng chính sách như thương binh;

- Con liệt sĩ;

- Anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động, người có công với cách mạng;

- Dân tộc thiểu số ở những vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn;

- Con nạn nhân chất độc màu da cam.

* Chính sách cộng điểm cho môn thỉ đối với người dự thỉ thuộc đối tượng ưu tiên:

Người dự thi thuộc đối tượng ưu tiên được cộng một (OI) điếm vào kết quả thi (thang điểm 10) cho môn cơ bản. Người dự thi thuộc nhiều đối tượng ưu tiên chỉ được hưởng chế độ ưu tiên của một đối tượng.

 

V. HỒ SƠ ĐĂNG KỶ Dự THI TUYỂN SINH:

- Đơn xin dự thi {Theo mẫu)

- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Thủ trưởng cơ quan quản lý hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú (đối với người chưa có việc làm); (Theo mẫu)

- Bản sao có công chứng: bằng tốt nghiệp đại học, giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, bảng điểm đại học (nếu văn bằng hoặc chứng nhận tốt nghiệp tạm thời không ghi loại tốt nghiệp);

- Giấy chứng nhận đủ sức khỏe để học tập do bệnh viện đa khoa cấp;

- Bản sao các quyết định tuyển dụng hoặc bổ nhiệm hoặc hợp đồng lao động dài hạn chờ tuyển dụng (có công chứng) để xác nhận thâm niên công tác chuyên môn.

- Công văn giới thiệu dự thi hoặc dự tuyển của Thủ trưởng cơ quan quản lý (đối với người đã có việc làm);

- Bốn (04) ảnh cỡ 3x4 (chụp trong vòng 6 tháng), ghi rõ tên, ngày sinh và ngành đăng ký dự thi vào mặt sau ảnh;

- Giấy tờ hợp pháp về đối tượng ưu tiên (nếu có) được xác nhận của cấp: Cơ quan trực thuộc Bộ, Sở, UBND huyện hoặc tương đương.

Tất cả các giấy tờ trên được đựng trong túi hồ sơ có đề rõ họ tên và địa chỉ, số điện thoại liên hệ ở ngoài.

 

VI. THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ TUYỂN SINH

- Đối với thí sinh ngành đúng hoặc phù hợp: Từ ngày thông báo đến hết ngày 22/02/2013

- Đối với thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần với ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi, phải hoàn thành chương trình bổ sung kiến thức trước khi thi, đăng ký bổ sung kiến thức và nộp hồ sơ trước ngày 31/12/2012

- Ngày thi tuyển: Ngày 23 và 24 tháng 3 năm 2013

- Lệ phí xử lý hồ sơ: 50.000Ổ/ hồ sơ (nộp khi nộp hồ sơ tuyển sinh)

- Lệ phí thi: 450.000đ/thí sinh (nộp vào buổi tập trung trước khi thi).

 

VII. DANH MỤC NGÀNH GẦN VÀ CÁC HỌC PHẦN BỒ SUNG KIẾN THỨC

Dự thi chuyên ngành Quản trị kinh doanh

- Ngành đúng, ngành phù hợp: Thí sinh có bằng đại học một trong các ngành, chuyên ngành sau: Quản trị kinh doanh, Quản trị doanh nghiệp, QTKD du lịch và khách sạn, Marketing, QTKD quốc tế, QTKD tổng hợp, QTKD bất động sản, Quản trị chất lượng, QTKD thương mại, Quản trị nhân lực, QTKD công nghiệp, QTKD ngoại thương.

- Ngành gần: Thí sinh có bằng đại học một trong các ngành, chuyên ngành sau: Các chuyên ngành kinh tế, Hệ thống thông tin kinh tế, Ke toán, Tài chỉnh -Ngân hàng, Kinh tế học, Kinh tế phát triển, Kinh tế lao động, Thương mại, Quản lý kinh tế, Kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế, Kinh tế cồng nghiệp, Khoa học quản lý, Phân bổ lực lượng sản xuất và phân vùng kinh tế, Quản lý hành chỉnh, Luật kinh tế, Chỉnh trị học, Giáo dục chỉnh trị, Kinh tế kế hoạch đầu íw...phải bổ sung kiến thức 05 học phần sau (02 tín chỉ/học phần);

1. Quản trị chiến lược;   2. Quản trị tài chính;        3. Quản trị nhân sự;

4. Quản trị sản xuất;      5. Quản trị thương mại.

Dự thi chuyên ngành Kinh tế chính trị:

- Ngành đúng, ngành phù hợp: Thí sinh có bằng đại học ngành Kinh tế Chính trị.

- Ngành gần: Thí sinh có bằng đại học một trong các ngành, chuyên ngành sau: Các chuyên ngành kinh tế, các chuyên ngành quản trị và quản trị kinh doanh, Hệ thống thông tin kinh tế, Ke toán, Tài chỉnh - ngân hàng, Thương mại, Quản lý kinh tế, Khoa học quản lý, Phân bổ lực lượng sản xuất và phân vùng kinh tế, Quản lý hành chỉnh, Chỉnh trị học, Giáo dục chỉnh trị, Triết học, Luật học, Tư tưởng Hồ Chỉ Minh, Xã hội học... phải học bổ sung kiến thức 05 học phần sau (02 tín chỉ/học phần):

1. Các học thuyết kinh tế Mác -Lênin;    2. Lịch sử kinh tế quốc dân;    3. Kinh tế đối ngoại Việt Nam;      

4. Kinh tế chính trị về thời kỳ quá độ;     5. Các thành phần kinh tế trong thời kỳ quá độ.

Dự thi chuyên ngành Kỉnh tế nông nghiệp

- Ngành đúng, ngành phù hợp: Thí sinh có bằng đại học một trong các ngành, chuyên ngành sau: Kinh tế nồng nghiệp, Kinh doanh nồng nghiệp, Kinh tế tài nguyên và mồi trường, Kinh tế phát triển, Kinh tế kế hoạch - Đầu tư, Kinh tế lao động, Quản lý kinh tế, Quản lý đất đai.

- Ngành gần: Thí sinh có bằng đại học một trong các ngành, chuyên ngành: Các chuyên ngành Quản trị và QTKD, Kinh tế chỉnh trị, Hệ thống thông tin kinh tế, Ke toán, Tài chỉnh - ngân hàng, Kinh tế học, Thương mại, Kinh tế thế giới và quan hệ Kinh tế quốc tế, Kinh tế cồng nghiệp, Khoa học quản lý, Quản lý hành chỉnh, Luật kinh tế, Marketing... phải bổ sung kiến thức 05 học phần sau (02 tín chỉ/học phần);

1. Kinh tế vi mô II;         2. Kinh tế vĩ mô II;  3. Kinh tế nông nghiệp;        

4. Kinh tế môi trường.    5. Quản trị doanh nghiệp nông nghiệp;

Thời gian bổ sung kiến thức (tất cả các chuyên ngành): Dự kiến bắt đầu từ ngày 02/01/2013.

Căn cứ vào số lượng học viên đăng ký học bổ sung kiến thức ở từng chuyên ngành, Trường Đại học Kinh tế sẽ thông báo mức học phí cụ thể.

 

VIII. ÔN THI TUYÊN SINH

Trường Đại học Kinh tế sẽ tổ chức hướng dẫn ôn tập các môn thi tuyển sinh cho thí sinh đăng ký dự thi.

Đăng ký ôn thi: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 15/01/2013

Thời gian ôn tập: dự kiến bắt đầu từ ngày 16/01/2013

Căn cứ vào số lượng học viên đăng ký ôn thi ở từng chuyên ngành, Trường Đại học Kinh tế sẽ thông báo mức học phí cụ thể.

 

IX ĐỊA ĐIỂM BÁN, THU NHẬN HỒ sơ VÀ TƯ VẤN TUYỂN SINH

Tại Huế:

Phòng Khoa học công nghệ - Hợp tác quốc tế - Đào tạo Sau đại học.

Trường Đại học Kinh tế Huế 100 Phùng Hưng - Thành phố Huế; :(054). 3 516 450 - 3 529 435

Tại Tiền Giang:

Phòng Quản lý khoa học và hợp tác quốc tế, Trường Đại học Tiền Giang. 119 Ấp Bác, Phường 5, Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang;.: (0733). 881101

Tại Thanh Hóa:

Phòng Đào tạo, Trường Đại học Hồng Đức - Thanh Hóa. 565 Quang Trung 3, p Đông Vệ, Thành phố Thanh Hoai: (037). 3 910 619

Tại Đồng Nai:

Phòng NCKH - Sau đại học - QHQT, Trường Đại học Đồng Nai. số 04, Lê Quý Đôn, p Tân Hiệp, Tp Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai; (061). 3 824684

Email: saudaihoc.kinhtehue@gmail.com; Website: http://sdh.hce.edu.vn

 

Bản quyền 2008 - 2016 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]
Close [X]